ࡱ> |bjbj7p{{' TTTTThhh8 hN lMnMnMnMnMnMnM$P}SnMT MTTN%(%(%( TTlM%( lM%(%(hFI@j#=%G"XMN0NGS'LSDII8STI` %( MM%( N S 6 :PYipomnkov list veYejn zakzka Nemocni n informa n systm pro nemocnice Kraje Vyso ina slo pYipomnkyAutor pYipomnky Dokument/kapitola / slo stranyText pYipomnkyVypoYdn pYipomnky1JiY Krmaek/Va nzorSmlouva o dlo, l. XIOdst. 2 & ..zru n doba na cel dlo in 60 msco a po n b~et ode dne oboustrannho podpisu pYedvacho protokolu& Zru n doba se po t od pYedn od pYedn celho dla nebo pro ka~dou nemocnici samostatn?PYedmtem dla je v~dy NIS pro 1 nemocnici, tak~e se zru n doba po t pro ka~dou nemocnici zvlae. 2JiY Krmaek/Va nzorSmlouva o dlo, l. XIOdst. 5. Zhotovitel je povinen bez zbyte nho odkladu, nejpozdji do 3 kalendYnch dno po oznmen vady objednatelem zhotoviteli, dostavit se po pYedchoz dohod na msto stanoven objednatelem voznmen vady, a nen-li takov msto ur eno, pak do sdla objednatele, za elem projednn reklamace vad a vt~e dob objednateli psemn sdlit, zda jsou oznmen vady zru nmi vadami nebo zda jde o vady mimozru n. Nelze Yeait dl vady prostYednictvm prostYedko komunikace telefon, e-mail, videokonference a nsledn Yeait pomoc vzdlen zprvy?Toto ustanoven smlouvy o dlo Yea vady IS, kter se nepodaYilo odstranit b~nou servisn innost. U t je elektronick komunikace a vzdlen sprva pYedpokldna.3JiY Krmaek/Va nzorSmlouva o dlo, obecnChyb zvazek objednatele k poskytovn sou innosti pYi realizaci. Ml by bt minimln odkaz na vodn analzu, kde m bt popis po~adavko na sou innostZe smlouvy o dlo (kap. Vodst. 3) vyplv povinnost ksou innosti ze strany objednatele. Detailn specifikace sou innosti objednatele bude definovna vrmci vodn analzy.4JiY Krmaek/Va nzorSmlouva o dlo, obecnBude mo~n bhem realizace dla a pYi jeho servisu vyu~vat prostYedky vzdlen sprvy? Chyb oaetYen vyu~it tohoto prostYedkuPo~adavek na vzdlenou sprvu je mo~n definovat vrmci specifikace sou innosti vvodn analze. 5JiY Krmaek/Va nzorServisn smlouva, l. III odst. 5; l. IV odst. 3III / 5 dostupnost 99,95% ms n nelze garantovat, v pYpad podpory provozu 24 hod. denn jde o as do 22 minut. l. III odst. 5 Poskytovatel je povinen poskytovat servisn slu~by dle tto smlouvy tak, aby dostupnost Nemocni nho informa nho systmu Nemocnice Jihlava (dle jen NIS ), jen~ je pYedmtem dla dle smlouvy o dlo, byla alespoH 99,95% vka~dm kalendYnm msci po celou dobu innosti tto smlouvy. Vpo et skute n dosa~en dostupnosti se Yd metodikou dle kapitoly 7 pYlohy . 1 tto smlouvy. IV / 3 obnova provozu v etn na ten zloh samotn na ten zlohy trv dle ne~ 22 minut. l. IV odst. 3 - Poskytovatel je povinen po celou dobu innosti tto smlouvy vpYpad poruchy IS provdt obnovu provozu NIS v etn na ten dat ze zlohy potYebnch pro Ydn chod NIS. Otzka nejedn se o matematickou chybu?Nejde o matematickou chybu. Skute n po~adujeme takto kvalitn IS, kter svjimkou situac popsanch vpYloze 1, kap. 7 servisn smlouvy vykazuje tuto dostupnost. Tak~e napY. havrie (typicky HW), kter vede knutnosti obnovy NIS ze zlohy nen pYedmtem uveden dostupnosti.6JiY Krmaek/Va nzorServisn smlouvaIV/7 nahlaen mus bt potvrzeno emailem l. IV odst. 7 - Objednatel nahls incident nebo po~adavek Poskytovateli prostYednictvm informa nho systmu Poskytovatele, kter je pro Objednatele pYstupn non-stop (dle jen Service desk ). Service desk je dostupn na webovch strnkch na adrese: & (dopln uchaze ) & Objednatel stanov kategorii incidentu a roveH po~adovanch servisnch slu~eb dle pYlohy . 1 tto smlouvy. Ve vjime nch pYpadech mohou bt incidenty nahlaaovny telefonicky (tzv. hotline - dostupnost 24 hodin denn, 7 dn vtdnu, 365 dno vroce) na tel. sle & (dopln uchaze ) & , mus vaak bt dodate n potvrzeny emailem na adresu & (dopln uchaze ) & . IV/9 komunikace pYes emaily Odst. IV l. 9 Po ukon en innosti na vyYeaen incidentu nebo realizaci pYedmtnho po~adavku Objednatele uvede Poskytovatel stav pYedmtnho incidentu nebo po~adavku vService desk do stavu VyYeaeno ( i do stavu obdobnho vznamu) a uvdom o tom e-mailem Objednatele. Za vyYeaen incidentu se pova~uje i jeho pYeYazen do ni~a kategorie dle pYlohy . 1 tto smlouvy. Pokud se Objednatel ve lhot 24hod od doru en emailu Objednateli k pYedmtnmu incidentu i po~adavku nevyjdY nebo pokud vtto lhot vyjdY e-mailem souhlas s vyYeaenm incidentu i po~adavku, m se za to, ~e vyYeaen incidentu nebo realizaci po~adavku Objednatel odsouhlasil a Poskytovateli vznik nrok na uveden incidentu i po~adavku vService desk do stavu UzavYeno ( i do stavu obdobnho vznamu). VpYpad, ~e Objednatel informuje e-mailem Poskytovatele vevae uveden lhot 24hod, ~e svyYeaenm incidentu nebo po~adavku nesouhlas, je Poskytovatel povinen pokra ovat vYeaen po~adavku nebo incidentu vjeho povodn kategorii a je povinen dodr~et dobu vyYeaen dle pYlohy . 1 tto smlouvy. Do doby vyYeaen dle pYlohy . 1 tto smlouvy nen po tna doba od okam~iku doru en e-mailu Objednateli o vyYeaen incidentu i po~adavku do okam~iku doru en e-mailu obsahujcho informaci o souhlasu i nesouhlasu Objednatele svyYeaenm incidentu nebo po~adavku Poskytovateli. Otzka nebylo by vhodn preferovat jednozna n zznam do service desku?Po~adavek je primrn clen na vyu~vn Servicedesku a email vroli notifikac. ZroveH je ovaem email chpn jako nstroj pro nhradn komunikaci ve vjime nch pYpadech (napY. pYi nedostupnosti Servicedesku).7JiY Krmaek/Va nzorServisn smlouvaVI / 3 vkazy kpotvrzen l. VI odst. 3 - O poskytovn servisnch slu~eb vjednotlivch kalendYnch mscch je Poskytovatel povinen Objednateli zaslat vkazy kpotvrzen. PYlohou ka~d faktury mus bt Objednatelem odsouhlasen a potvrzen ms n vkazy poskytnutch servisnch slu~eb pokrvajc tovan kalendYn tvrtlet. Otzka jakou formu a obsah maj vkazy mt?Vzhledem kroznm zvyklostem dodavatelo bude vzor a forma vkazu dohodnuty vrmci projektovch schozek.8JiY Krmaek/Va nzorServisn smlouvaVII / 1 pYedlo~it originl pojistn smlouvy l. VII odst. 1 Poskytovatel se zavazuje, ~e Objednateli pYedlo~ pYi podpisu tto smlouvy pojistnou smlouvu, jejm~ pYedmtem bude pojiatn odpovdnosti Poskytovatele za akodu a nemajetkovou jmu zposobenou Poskytovatelem nebo jeho subdodavateli pYi poskytovn slu~eb tYet osob spojistnm plnnm na jednu pojistnou udlost ve vai minimln 20000 000,- K . Poskytovatel se vtto souvislosti zavazuje udr~ovat pojiatn alespoH v uveden vai vplatnosti po celou dobu poskytovn servisnch slu~eb dle tto smlouvy. Otzka je nutn pYedkldat originl? Nesta ila by kopie?Upraveno, mo~no pYedlo~it i kopii pojistn smlouvy. 9JiY Krmaek/Va nzorServisn smlouvaVII/6 dodr~ovn pokyno Objednatele l. VII odst. 6 Poskytovatel je povinen pYi poskytovn servisnch slu~eb respektovat a dodr~ovat pokyny Objednatele. V pYpad nevhodnch pokyno Objednatele je Poskytovatel povinen na nevhodnost tchto pokyno Objednatele psemn upozornit, v opa nm pYpad nese Poskytovatel zejmna odpovdnost za akodu a nemajetkovou jmu, kter v dosledku nevhodnch pokyno Objednateli nebo tYetm osobm vznikla. Otzka budou pokyny specifikovny psemn odpovdnou osobou?Ano, do servisn smlouvy doplnme odpovdn osoby a kontakty.10JiY Krmaek/Va nzorTechnick zadn, pYloha . 3, kap. 1 Dodavatel zajist migraci dat z povodnho systmu do nov navr~enho systmu dle pravidel uvedench v kapitole 3. Otzka - Export ze strany stvajcch systmo je sou st nabdkov ceny Uchaze e ? Ano, migrace mus bt sou st cenov kalkulace.11JiY Krmaek/Va nzorTechnick zadn, pYloha . 3, kap. 3Systm podporuje kompletn historizaci dat existuje bli~a specifikace (v et) sledovanch dat?V tomto pYpad nen v et nutn, proto~e se jedn o kompletn pYehled vaech zmn vcelm datovm modelu.12JiY Krmaek/Va nzorTechnick zadn, pYloha 3, kap. 4PYedmtem samotn dodvky a implementace je realizace integrace vybranch systmo provozovanch jednotlivmi nemocnicemi. Otzka - Integrace ze strany stvajcch systmo je sou st nabdkov ceny Uchaze e? Ano. Sou st zadvac dokumentace je Yeaeno pYlohou . 7.13JiY Krmaek/Va nzorTechnick zadn, pYloha 3, kap. 4V tabulce integrovanch nebo nahrazovanch systmo je uveden systm eMeDocS pro integraci jen u nemocnice v Havl kov brod. Otzka Napojen novho NIS m bt provedeno pouze v nemocnici v Havl kov Brod? V jinch nemocnicch nem bt provedeno napojen na eMeDocS?eMeDocS je vtabulce uveden pod po~adavky pro vaechny nemocnice, napojen se po~aduje u vaech nemocnic; u nemocnice HB je uveden duplicitn, odstranno.14JiY Krmaek/Va nzorTechnick zadn, pYloha 3, kap. 4V tabulce integrovanch nebo nahrazovanch systmo je uveden systm e@mbulance jako systm, kter m bt nahrazen s pYevodem dat. To by odpovdalo i odstavci 5.1, kde je uvedeno & Odstavec 5.1 Schopnost objednvn pacientem pYes webov rozhran do pYedem definovanch asovch intervalo a ambulanc s omezenm na po et paciento v danm asovm seku. Po takovm objednn pacientem pYes webov rozhran propadne objednvka a~ do fronty ( ekrny) dan ambulance v NISu. Otzka Centrln systm e@mbulance bude nahrazen funkcionalitou online objednvn paciento pYes webov rozhran ve vaech nemocnicch? Ano, po tme snahrazenm stvajcho Yeaen - viz. tabulka kap. 4, str. 615JiY Krmaek/Va nzorTechnick zadn, pYloha 3, kap. 4Integrace s FormFlow serverem Otzka jak funkce je tYeba do NIS integrovat?Bude sou st vodn analzy. Jedn se o DMS Yeaen. NapY. vazba oaetYovatelsk p e - nhled do Yzn dokumentace umstn vDMS.16JiY Krmaek/Va nzorTechnick zadn, pYloha 3, kap. 4Je po~adovna komunikace s NOR. NOR ale nem datov rozhran, tak~e po~adavku nelze vyhovt. Onkologick registr Zadavatel po~aduje zajiatn kompletn komunikace sNrodnm onkologickm registrem (NOR) pro zajiatn legislativn povinnosti hlaen Incidence a l ba zhoubnho novotvaru (dle Hlaen ZN). Pro podklad jsou zvazn nsledujc dokumenty Nrodn onkologick registr webov slu~ba pro posln dvek dat do DB NOR a sta~en zptn dvky nov formulY Incidence a l ba zhoubnho novotvaru (dle Hlaen ZN), metodika NOR Zvazn pokyny NZIS - Nrodn onkologick registr 1/2006, ZIS R , datov rozhran NOR - viz. Datov standard Ministerstva zdravotnictv R zdravotnick klasifikace : MKN 10 MKN O 3 TNM verze 7. PYesn popis fungovn NORu je uveden v metodice NOR - Zvazn pokyny NZIS - Nrodn onkologick registr 1/2006, ZIS R . Bude upraveno na po~adavek integrace kpYpadnmu budoucmu datovmu rozhran NOR.17JiY Krmaek/Va nzorTechnick zadn, pYloha 3, kap. 4Systm NIS mus podporovat datov rozhran pro vmnu dat DS MZ R DASTA v aktuln platn verzi. Dle pak datov standard HL7 v aktuln platn verzi. Otzka - Je znm po~adovan rozsah podporovanch DASTA a HL7 zprv? Oba datov standardy jsou velmi rozshl a pokrvaj obrovsk mno~stv zprv pro rozn pou~it, kter nebudou mt v nemocnicch vyu~it. V sou asn dob nen znm rozsah podporovanch DASTA a HL7 zprv.18JiY Krmaek/Va nzorTechnick zadn, pYloha 3, kap. 4Migra n scnYe a rozsah migrovanch dat budou pYedmtem vodn analzy. Zadavatel po~aduje pYevod dat z vybranch systmo provozovanch zadavatelem jako sou st implementace. Rozsah dodvanho dla je ur ovn a~ v rmci analzy nelze nacenit a po~adovat dodvku na neznm rozsah.V pYpad potYeby detailn analzy rozsahu migrace dat, bude vdob lhoty pro podn nabdek uchaze om umo~nna analza stvajcch dat jednotlivch NIS. 19JiY Krmaek/Va nzorTechnick zadn, pYloha 3, kap. 4MIS mana~ersk informa n systm - & .. Nvrh struktury datovch vstupo pro MIS bude sou st vodn analzy. Rozsah dodvanho dla je ur ovn a~ v rmci analzy nelze nacenit a po~adovat dodvku na neznm rozsah.V pYpad potYeby detailn analzy rozsahu integrace MIS, bude vdob lhoty pro podn nabdek uchaze om umo~nna analza stvajcch dat resp. pou~vanch reporto jednotlivch MIS.20JiY Krmaek/Va nzorTechnick zadn, pYloha 3, kap. 5Odstavec 5.7 Systm mus bt schopen zskvat data ze vaech pYstrojo (pYstrojovho vybaven), kter jsou toho v dob implementace schopny. Seznam pYstrojo, u kterch bude po~adovna integrace, bude vstupem vodn analzy. Otzka Systm mus bt pouze obecn schopen zskvat data ze vaech pYstrojo, tedy jedn se pouze o schopnost/vlastnost nebo sou st nabdkov ceny m bt i integrace vaech pYstrojo?Seznam pYstrojo bude sou st zadvac dokumentace. Ano, sou st nabdkov ceny m bt integrace pYstrojo. 21JiY Krmaek/Va nzorTechnick zadn, pYloha 3, kap. 5& . Seznam pYstrojo, u kterch bude po~adovna integrace, bude vstupem vodn analzy& . Rozsah dodvanho dla je ur ovn a~ v rmci analzy nelze nacenit a po~adovat dodvku na neznm rozsah. V ZD mus bt pYesn specifikace po~adavko. Pro stanoven ceny je nutn uvst seznam pYstrojo, kter se maj napojit a podklady pro pYipojen (datov rozhran a popis)Seznam pYstrojo bude sou st zadvac dokumentace. 22JiY Krmaek/Va nzorTechnick zadn, pYloha 3, kap. 5Odstavec 5.7 - Tento kl ov systm mus bt schopen on-line Ydit softwarov technologie (monitorovac technika, infuzn technika, pYpadn dala medicnsk pYstroje), kter jsou takovho Yzen schopny. Systm mus umo~Hovat prob~nou zmnu dvkovn lko, infuz a dalach pYmo z u~ivatelskho rozhran. Veaker tyto aktivity systm mus zaznamenvat (protokolovat) v etn informace, kdo danou aktivitu vyvolal podrobn logovn vaech udlost. Otzka Rozsah seznam technologi, kter maj bt on-line softwarov Yzen z dodvanho systmu, bude a~ vstupem vodn analzy? Pokud ano, opt nelze po~adovat zahrnut do ceny.Probhne upYesnn zadvac dokumentace. 23JiY Krmaek/Va nzorTechnick zadn, pYloha 3, kap. 99.1: Analza rizik Otzka - na jak sti IS se m analza vztahovat?Analza rizik se m tkat celho dodvanho IS v etn vaech jeho sou st dle metodiky ISMS.24JiY Krmaek/Va nzorTechnick zadn, pYloha 3, kap. 99.5: NIS bude obsahovat rozhran umo~Hujc integraci s externm IDM systmem pro plnohodnotnou sprvu u~ivatelo, rol a skupin. Otzka existuje bli~a popis IDM systmu? Existuje. Je mo~n vy~dat u dodavatele Yeaen viz. prohlaen pYloha .7.25JiY Krmaek/Va nzorTechnick zadn, pYloha 3, kap. 99.8.: Takto zaznamenan udlosti mus bt zpracovateln (strukturovan, strojov iteln) nezvislm prostYedkem pro ochranu zskanch informac pYed neoprvnnm tenm nebo zmnou a pro dala vyhodnocovn (SIEM). Otzka existuje bli~a popis po~adovan datov struktury?Bli~a specifikace neexistuje, proto~e je zvisl na konkrtn technick podob logovacho systmu NIS. Typicky jde o formu typu syslog, windows log atd.26JiY Krmaek/Va nzorTechnick zadn, pYloha 3, kap. 99.12.: Sou st akceptace bude proveden penetra n test celho systmu v souladu s normami SN ISO/IEC TR 13335 a ISO/IEC 27002:2013 dle obecn uznvan metodiky (napY. OSSTMM, OWASP, NIST, apod.) Otzka - je k dispozici specifikace objekto testovn a rozsahu testovn?Objekty testovn jsou zvisl na technick form realizace jednotlivch modulo NIS (webov prostYed = OWASP test). Specifikace jednotlivch bezpe nostnch testo bude pYedmtem vodn analzy (akcepta n testy).27JiY Krmaek/Va nzorTechnick zadn, pYloha 3, kap. 10Veaker dokumentace projektu bude spravovna v dokumenta n knihovn Zadavatele. Sprva obsahu dokumentov knihovny je zejmna kolem dodavatele a to v etn veden zpiso z projektovch schozek, akcepta nch protokolo atd& . Nen zYejm zda dokumenta n knihovna bude vedena na HW prostYedcch Zadavatele nebo m jej provozovn zajistit dodavatel. PYedpokld se na HW i SW prostYedcch zadavatele. 28JiY Krmaek/Va nzorTechnick zadn, pYloha 3, kap. 12NIS mus podporovat tisk i na negrafickch tiskrnch, typicky jehli kovch Epson LX300. PYipouat se grafick tisk?Ne, co~ je uvedeno vpYloze . 4, po~adavek . 153.29JiY Krmaek/Va nzorTechnick zadn, pYloha 3, kap. 12 NIS mus pro potYeby prce s ipovmi kartami (budouc el. podepisovn popY. autentizace) podporovat komunikaci se te kou karet prostYednictvm standardnho MS CryptoAPI providera. Je mo~n vyu~vat i rozhran PKSC#11?Pokud se pod PKSC#11 mysl souborov formt elektronickch podpiso (certifikto), pak jeho vyu~it nepYedpokldme. Mechanizmus PKI mus odpovdat platn legislativ (eIDAS kvalifikovan elektronick podpis).30JiY Krmaek/Va nzorTechnick zadn, pYloha 3, kap. 12Ze strany zadavatele a nemocnic je v ka~d organizaci garantovno nsledujc dostupn vybaven (nen pYedmtem zakzky): Serverov technologie Dostupn licence na stran organizace: 6xWindows Server 2012 Std; MS SQL 2012 Standard 4 jdra. V pYpad nedostate nosti HW a SW kapacit nabzench organizac jsou veaker dala technologie nezbytn pro provoz NIS s vjimkou klientskch zaYzen (tablety, PC a periferie) pYedmtem dodvky/nabdky. Otzka jsou ze strany zadavatele a nemocnic k dispozici licence MS Windows External Connector pro virtualizovan HW technologie (HW servery), kde bude na virtulnch serverech provozovn OS Windows Server?Nejsou.31JiY Krmaek/Va nzorZadvac dokumentace, pak. 2.82.8 -Zadavatel ve vztahu k zadvac dokumentaci a vaem jejm sou stem uvd, ~e pokud se kdekoliv objevuj odkazy na obchodn jmna, nzvy, specifick ozna en zbo~, slu~eb a vrobko, kter plat pro ur itou osobu i podnik za pYzna n, jedn se pouze o pYkladov popis kvalitativnho a technologickho standardu a zadavatel jednozna n pYipouat pou~it i jinch kvalitativn a technicky obdobnch Yeaen. Po~adovan Yeaen je tedy mo~no nahradit jinm?B~n formulace vychzejc ze ZVZ. Po~adovan Yeaen je mo~n vtakovm pYpad nahradit jinm.32JiY Krmaek/Va nzorZadvac dokumentace, kap. 5.45.4 - Dodavatel dolo~ k uvedenmu osvd en estn prohlaen o postaven pYsluan odborn zposobil osoby vo i dodavateli. V pYpad, ~e pYsluan odborn zposobil osoba nen vo i dodavateli v pracovnm i obdobnm pomru, dopad na takov zposob prokazovn kvalifikace ustanoven l. 6.4 tto zadvac dokumentace upravujc prokazovn kvalifika nch pYedpoklado prostYednictvm subdodavatele. Po~adovan Yeaen je tedy mo~no nahradit jinm?Odstavec odstrann.33JiY Krmaek/Va nzorZadvac dokumentace, kap. 5.5Z osvd en (pYp. smlouvy a dokladu) a seznamu vznamnch dodvek mus jednozna n vyplvat, ~e dodavatel v uvedenm obdob dodal - alespoH 2 dodvky nemocni nho informa nho systmu a jeho implementaci jako kompaktnho celku v hodnot min. 5 mil. K bez DPH; a/nebo - alespoH jedno zajiaeovn servisnch slu~eb provozu popY. podpory nemocni nho informa nho systmu trvajc alespoH 3 roky v minimln celkov hodnot 3 mil. K bez DPH za 3 roky  . 2 l n r t v ^ :̶̲̮Ȯ{tmfmbmbmhCy h/;UhCy h8nhCy h9kJhCy)h9AuhieB*CJOJQJ^JaJph!3Ch2ThJWhThT,B* phphThieB* phphieh60#hwKB*CJOJQJ^JaJph!3Ch_hT,h)ih?5h)ihT,5hT,h<5OJQJ\^JhT,hT,5OJQJ\^J& B b $$Ifa$gd)i /)))$Ifkd$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)i p $IfgdJW $Ifgdiep r v /)))$Ifkd$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)i:<FN&(rtvxz hjlnpzٚooh hiehie(hU/h?CJOJPJQJaJnH tH "h?CJOJPJQJaJnH tH h?(h?h?CJOJPJQJaJnH tH )h9AuhieB*CJOJQJ^JaJph!3Ch_h2ThJW5B*phhJWhThieB* phphie hCy]h8nhCy] h8nhCyhCy& (t $IfgdJW $Ifgdietvz/)))$Ifkd$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)i j$$If^a$gd?m$ $Ifgdiejlp/)))$Ifkd$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)i kd$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)i $Ifgd[.d$If,.:Phjn<>丨tee]RJh%B* phphDh%B* phphDB* phphhDB*CJaJph#hbMhD56B*CJaJph+hrzchD56B*CJaJmHphsHhDB*CJaJphhDB*CJaJmHphsHhDhDB* phphDh)h9AuhieB*CJOJQJ^JaJph!3Ch_hie hThieh[.d5B*ph h[.dh[.d.:<>rt $IfgdyH4 $1$If^`gdD $Ifgd%$$$1$If`gdD $IfgdD$If 6`hnprt  ^ ` p &!(!H!J!!!!ּynbh}`CJaJmHsHh}`h B* phph}`h%B* phph%)h9AuhieB*CJOJQJ^JaJph!3Ch_hyH4hoTh[.dhiehDh%B* phphDhDCJaJmHsHhbMhDCJaJhDCJaJmHsHhmhDCJaJhKhDCJaJhDCJaJ$ (!J!/)))$Ifkdt$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)iJ!!&&&1&23 $Ifgd`t $1$If^`gd}` $1$If^`gd $If!T"V"p"" #$#(#,#D#######$$h$p$$$$$$0%<%J%%%%&&&t&x&&&&&&&&&&&,'\''''v(h}`CJaJmHsHh}`h B* phph}`h%B* phph hGh CJaJhV&h 56CJaJh;h CJaJh::h 6CJ\aJhh 56CJaJh|5h CJaJh CJaJ3v(x((()))*P*l***V+Z+,,,,N,h,~,,,,,,,---1$2&2333344$4&4H4J4\4^4455ÿvh@hjQKOJQJhjQKOJQJhjQKhjQKB* phphjQKh%B* php hYh%)h9Auh%B*CJOJQJ^JaJph!3Ch%h_hieh`th hieB* phph h%B* phph|5h CJaJh CJaJh CJaJmHsH.3334&4/)))$IfkdX$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)i&4^466*77 $$Ifa$gdjQK$If5:5<5666*77788.808P8R8888 9999:<:R:j: ;B;h;|;;;;N<<<ȯȨȝ~~~~~~rc~~~hKhB*CJaJphhB*CJaJphhKhCJaJhCJaJhCJaJmHsHhh%B* php hYh%)h9Auh%B*CJOJQJ^JaJph!3Ch_h%hhB*phhjQKh%B* php h%h%hjQKhjQKOJQJh@hjQKOJQJ#77808R8/)))$Ifkd<$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)iR88<@==$If $$$1$Ifgd $Ifgd%<<@========>N>n>>>> ?6?8?:?r?????@0@2@^@v@@@@@"A8AlAnArAtAAlBpBtBvBBBB൱|xhhhB*phh"fCJaJmHsHhKh"fCJaJhh"fCJaJh"fCJaJh"fh"fh%B* php hYh%)h9Auh%B*CJOJQJ^JaJph!3Ch_h%h`}hh%B* phphKh>*CJaJ/====>/)))$Ifkd $$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)i>N>rAtAAnB$If$$1$8$H$If^a$gd"f $Ifgd%nBpBvBBB/)))$Ifkd$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)iBBCDDDDDDD E"EnEpEE2F4FFG GGGG@GBGGGH2I4I:IIIIIIII,KLLNL~MMMMʵڢↂ{wp hR h%hR hv,h%hv, hv,hv,)h9Auh%B*CJOJQJ^JaJph!3Ch/OJQJhR hieB* php)h9AuhieB*CJOJQJ^JaJph!3Chieh_h8ZOJQJhv,OJQJhR h%B* phphR hB* phphh%,BCDD $Ifgd8Z $IfgdDDD"EpE/)))$Ifkd$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)ipEE4F G $Ifgd/ $Ifgd GGGBGG/)))$Ifkd $$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)iGH4II$If $IfgdIIII.J/)))$Ifkd $$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)i.J,KNLM$If $IfgdMMMMN/)))$Ifkd $$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)iMMMMNNnOQRRR0SfShSjSlSpSrSSSSS,TTTTTUUUUUUVV¾ºԋuj_ԫhY hDB*phhY hOB*phhY hv,B*phhZhieB* phphZh1B* php)h9AuhieB*CJOJQJ^JaJph!3Chieh_ hWh%hWh/ hWhWhWh%B* phph1hWh1B* phph)h9Auh%B*CJOJQJ^JaJph!3Ch%"NOnOQRjS$If $Ifgd1jSlSrSSS/)))$Ifkdx $$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)iS,TTU $IfgdD $Ifgd1UUUUV/)))$Ifkd\ $$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)iVZVVVXY>ZZt[[[[[\\\]$If & F $Ifgdg & F $Ifgdg $If^gdg $IfgdVVVV\\]]]]]]]^^J_``hajalaparaaaaaPccӾxmf_[Ph\hB* phph hOhie hOhOh\hieB* phph\hB* phph)h9AuhieB*CJOJQJ^JaJph!3Ch_hiehDhieB*phhDhDB*phhg(hhgCJOJPJQJaJnH tH +hhg5CJOJPJQJaJnH tH hZhieB* phphZhB* php]]]]^/)))$Ifkd@$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)i^J_`ja$If $Ifgdjalaraaa/)))$Ifkd$$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)iaPc(d^e $Ifgd $Ifgdcc&d(d\e^e`edefeeeeef0gJgggg hhhhiii ii:ih"B* phphV>hM"B* phphM"h_h_ h$B*phh\ht15B* phph\ht1B* phpht1 h.h"h")h9Auh"B*CJOJQJ^JaJph!3C10nnqzq|q $If^gd$ $Ifgd$ $Ifgdt1|q~qqqq/)))$Ifkd$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)iquvJwLw$If $Ifgd$ $Ifgdt1LwNwTwww/)))$Ifkd$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)iww^xy$If $IfgdM"yy yNyy/)))$Ifkd|$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)iyz{{{)kd`$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)i$Ifzzz{{{{{{{{{||}}N~~*,ԃփ؃܃ރ XZȳȬȥȳȬȥȏȳȬ||qh h{B* phph{hL hEb2hM"hEb2 hEb2hEb2hFshM"B* phphFs hM"hM" hz_[hM")h9AuhM"B*CJOJQJ^JaJph!3ChM"h_h" hOh"h* hOhOhV>h"B* phphV>hM"B* phphV>+{{{|}N~$If/)))$IfkdD$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)i,փ؃)kd($$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)i$If؃ރ Z $Ifgd* $Ifgd{$IfƇ ^`bfhZȋʋJLNRTJ.0l¾⾳޾޾}v޾rh|z hEb2h{ hEb2hEb2 hLh{hLmH sH hL hz_[h{)h9Auh{B*CJOJQJ^JaJph!3Ch h{B* phph{ hz_[hM")h9AuhM"B*CJOJQJ^JaJph!3Ch_hM" h}dhM" h}dh}dh hM"B* php, /)))$Ifkd $$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)i `$If $Ifgd{`bh/) $Ifgd_$Ifkd$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)iZL$If $Ifgd{ $Ifgd_LNT/) $Ifgd_$Ifkd$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)iЍJ$If $Ifgd{ $Ifgd_0/) $Ifgd_$Ifkd$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)i0nPʗ$If $Ifgd|z $Ifgd_lnNPȗʗ̗Зҗ<>b›@ BBBBCCCCCCCC>D@DjEⳬϨxtϨplpphO_h~hh hhh' hhhhh h'B* phpU)h9Auh'B*CJOJQJ^JaJph!3Ch' hO_h{ hO_hO_)h9Auh{B*CJOJQJ^JaJph!3Ch_ hWchDhWchDh h{B* phph h|zB* phph|zh{)ʗ̗җ/) $Ifgd_$Ifkd$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)i>b›$If $Ifgd|z $Ifgd_ /) $Ifgd_$Ifkd$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)i ^f~v@BBC $Ifgdh $Ifgd' $Ifgd_AlespoH 2 dodvky v hodnot min. 5 mil. K bez DPH ka~d? AlespoH jedno zajiaeovn servisnch slu~eb provozu trvajc alespoH 3 roky v minimln celkov hodnot 3 mil. K bez DPH za 3 roky. Je tm myalen sou et hodnoty poskytovan podpory za 3 roky nebo ro n. Ka~d jednotliv dodvka vhodnot min. 5 mil. K bez DPH (bude upraveno vZD). U servisnch slu~eb myaleno vcelkov hodnot 3 mil. K bez DPH za obdob tY let tak, jak je uvedeno.34JiY Krmaek/Va nzorZadvac dokumentace, kap. 8.5, oceHovac tabulka servisnch slu~ebChyb vysvtlen co je obsahem jednotlivch polo~ek v Ydcch. NapY. Cena v K bez DPH za jeden (1) msc - tato cena m bt uveden v tomto mst? Cena v K bez DPH za 5 let, tj. za aedest (60) msco - tato cena m bt uveden v tomto mst? Celkov cena servisnch slu~eb bez DPH je sou tem pravho sloupce?UpYesnno - ** pod tabulkou.35JiY Krmaek/Va nzorZadvac dokumentace, kap. 7.2Nvrh smlouvy mus bt ze strany uchaze e podepsn statutrnm orgnem nebo osobou prokazateln oprvnnou zastupovat uchaze e; v takovm pYpad dolo~ uchaze toto oprvnn v originlu i v Yedn ovYen kopii v nabdce. Zadavatel stanov, ~e uzavYe samostatnou smlouvu na ka~dou st veYejn zakzky zvlae, a to s tm uchaze em, jeho~ nabdka byla vyhodnocena v pYsluan sti veYejn zakzky jako nejvhodnja. Uchaze pYedlo~ v nabdce jeden podepsan nvrh smlouvy pro ka~dou st veYejn zakzky, na kterou podv nabdku, v pYpad sti . 3 veYejn zakzky pYipoj tak podepsan nvrh servisn smlouvy. PYedlo~en nepodepsanho nvrhu smlouvy nebo kopie podepsanho nvrhu smlouvy nen pYedlo~enm Ydnho nvrhu smlouvy. sti ?Upraveno odstranno.36JiY Krmaek/Va nzorSmlouva schov zdrojovho kdu 1.6; l. III NepYijateln sjednny podmnky pro vydn pYedmtu schovy podle lnku III. smlouvy nsledovn: b) znik smluvnho vztahu mezi Zhotovitelem a Objednatelem na zklad odstoupen Objednatele nebo vpovdi Zhotovitele & dovodem mo~e bt i jednn Objednatele!! c) Zhotovitel nebo osoba, j~ nle~ autorsk prva k PYedmtu schovy nebo jejich vkon, pYevede nebo postoup prvo k PYedmtu schovy na tYet osobu nebo nastane jin skute nost, na zklad kter dojde ke zmn vykonavatele autorskch prv k PYedmtu schovy & mo~e dojt k oprvnnmu a sjednanmu pYevodu s tak zva~nmi nsledky!! e) Zhotovitel neodstran v zru n dob definovan ve Smlouv o dlo bez zbyte nho prodlen (enormn krtk a na tak dole~it dosledek i neur it lhota!!) vytknut vady PYedmtu schovy nebo porua jinou povinnost vo i Objednateli tkajc se PYedmtu schovy, a toto poruaen nebude Zhotovitelem Ydn napraveno ani v dodate n lhot ur en Objednatelem& . Poskytnut dodate n lhoty se vztahuje pouze na ujednn za slovem nebo & !!! nepYijateln dosledky a neodovodniteln dosledky!! Upraveno ve smlouv.37JiY Krmaek/Va nzorSmlouva schov zdrojovho kdu 1.6; NepYijateln sjednny podmnky pro vydn pYedmtu schovy podle lnku III. smlouvy nsledovn: b) znik smluvnho vztahu mezi Zhotovitelem a Objednatelem na zklad odstoupen Objednatele nebo vpovdi Zhotovitele & dovodem mo~e bt i jednn Objednatele!! c) Zhotovitel nebo osoba, j~ nle~ autorsk prva k PYedmtu schovy nebo jejich vkon, pYevede nebo postoup prvo k PYedmtu schovy na tYet osobu nebo nastane jin skute nost, na zklad kter dojde ke zmn vykonavatele autorskch prv k PYedmtu schovy & mo~e dojt k oprvnnmu a sjednanmu pYevodu s tak zva~nmi nsledky!! e) Zhotovitel neodstran v zru n dob definovan ve Smlouv o dlo bez zbyte nho prodlen (enormn krtk a na tak dole~it dosledek i neur it lhota!!) vytknut vady PYedmtu schovy nebo porua jinou povinnost vo i Objednateli tkajc se PYedmtu schovy, a toto poruaen nebude Zhotovitelem Ydn napraveno ani v dodate n lhot ur en Objednatelem& . Poskytnut dodate n lhoty se vztahuje pouze na ujednn za slovem nebo & !!! nepYijateln dosledky a neodovodniteln dosledky!! Upraveno ve smlouv.38JiY Krmaek/Va nzorSmlouva schov zdrojovho kdu 1.6; V pYpadech oznmen Objednatele uvedench v lnku 7.1. psmeno c), d), e), f) zaale Schovatel Zhotoviteli toto prohlaen, aby se k nmu vyjdYil. Nezaale-li Zhotovitel Schovateli ve lhot 20 dno ode dne doru en tohoto prohlaen doklad o tom, ~e s vydnm PYedmtu schovy Objednateli nesouhlas a zroveH ~alobu s podacm raztkem pYsluanho soudu dokldajc, ~e Zhotovitel zahjil v pYsluan otzce soudn Yzen & .. nepYimYen krtk lhota!!! Ponechn povodn nvrh. Probh konzultace sodbornou firmou. 39JiY Krmaek/Va nzorSmlouva schov zdrojovho kdu 1.6;Jedn se o velk, jakkoliv ze strany objednatelo pochopiteln, zsadn prolom do autorskch prv vrobco SW a pYstup k SW by ml bt objednateli umo~nn pouze za podmnek: - likvidace, insolvence nebo zniku dodavatele SW; - podstatn poruaen smlouvy o dr~b a podpoYe ze strany dodavatele SW.Upraveno ve smlouv.40JiY Krmaek/Va nzorSmlouva o dlo, VIII. FAKTURACE A PLATEBN PODMNKY Cena dla anebo cena sti dla bude zaplacena do 30 dno po pYedn a pYevzet dla nebo sti dla uveden v pYedvacm protokolu a po odstrann veakerch vad a nedodlko vytknutch v pYedvacm protokolu. Je sjednna mo~nost ste nho plnn dla .. je tYeba ujednat i mo~nost ste nho placen ceny dla Dlo bude plnno po stech kter budou pYebrny a hrazeny postupn viz. pYlohy SoD.41JiY Krmaek/Va nzorSmlouva o dlo, X. LICEN N UJEDNN Ke vaem stem dla, kter maj povahu autorskho dla ve smyslu zkona . 121/2000 Sb., o prvu autorskm, o prvech souvisejcch s prvem autorskm a o zmn nkterch zkono, ve znn pozdjach pYedpiso (dle jen autorsk zkon ), a k nim~ zhotovitel m nebo mu vznikne majetkov autorsk prvo, poskytuje zhotovitel objednateli licenci ke vaem zposobom u~it znmm ke dni uzavYen tto smlouvy, a to s innost ode dne pYechodu vlastnickho prva k vci, v n~ bylo konkrtn autorsk dlo zahrnuto, nejpozdji vaak ode dne dokon en dla. NepYijateln pro SW dodvan nikoliv na zakzku a vhradn pro objednatele sjednan licen n podmnky!! Pokud by byla sjednna licence ke vaem zposobom u~it dla, pak nen tYeba schova neb objednatel m prvo i ke vaem zdrojovmi kdom!!!Na zklad ZVZ nen mo~n jin prava licen nch ujednn a to sohledem na nutnost zabrnit vendor lock-in.42JiY Krmaek/Va nzorSmlouva o dlo, X. LICEN N UJEDNN Licenci dle pYedchzejcho odstavce tto smlouvy zhotovitel udluje objednateli jako bezplatnou, nevhradn, pYenosnou, na dobu trvn majetkovch prv autora, v neomezenm zemnm rozsahu. Zhotovitel udluje objednateli oprvnn k zapracovn, slou en nebo pYipojen autorskch dl a jejich st, dodanch zhotovitelem dle tto smlouvy, do systmo objednatele nebo do jakchkoliv jinch systmo dle potYeb a vole objednatele, a dle k jakmkoliv zmnm uvedench autorskch dl!!!Na zklad ZVZ nen mo~n jin prava licen nch ujednn a to sohledem na nutnost zabrnit vendor lock-in.43JiY Krmaek/Va nzorSmlouva o dlo, X. LICEN N UJEDNN Mezi smluvnmi stranami a tYet stranou (poskytovatelem) bude uzavYena smlouva o schov (ESCROW), a to na schovu zdrojovch kdo, datovho modelu a dala nezbytn vvojov dokumentace dla v aktuln nasazen verzi & . Nen tYeba, s ohledem na navrhovan rozsah licence!!!Smlouva o schov zahrnuje jin okruh pYpado, ne~ licen n ujednn. 44JiY Krmaek/Va nzorSmlouva o dlo, XII. OSTATN PODMNKY PLNN PXEDMTU SMLOUVYZhotovitel je povinen pYi provdn dla postupovat v souladu s platnmi prvnmi pYedpisy R a EU, je~ jsou sou st prvnho Ydu R. & navrhujeme doplnit & normy EU nejsou automaticky vaechny sou st eskho prvnho Ydu!!Upraveno.45JiY Krmaek/Va nzorSmlouva o dlo, XIV. ODPOVDNOST ZHOTOVITELE A SANKCEOcitne-li se zhotovitel v prodlen s plnnm dle pYlohy . 3 tto smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvn pokutu ve vai 0,05 % z celkov ceny dla bez DPH podle l. VII odst. 1 tto smlouvy za ka~d zapo at den prodlen & vysok smluvn pokuta!!Upraveno, smluvn pokuta sn~ena.46JiY Krmaek/Va nzorSmlouva o dlo, XIV. ODPOVDNOST ZHOTOVITELE A SANKCEV pYpad prodlen zhotovitele s odstrannm vad nebo nedodlko vyplvajcch z pYedvacho protokolu, vyplynuvach ze zkuaebnho provozu dla, je-li touto smlouvou, pYlohou . 1 tto smlouvy nebo objednatelem po~adovn, nebo zru nch vad zjiatnch v zru n dob, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvn pokutu ve vai 5 000,- K za ka~d zapo at den prodlen do okam~iku jejich odstrann. Odstran-li objednatel vady sm nebo prostYednictvm tYet osoby v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen uhradit smluvn pokutu pouze ve vai, v n~ smluvn pokuta pYesahuje akodu, kter objednateli vznikla v podob vynalo~en nklado na odstrann vad & . vysok smluvn pokuta!! Ano.47JiY Krmaek/Va nzorSmlouva o dlo, XIV. ODPOVDNOST ZHOTOVITELE A SANKCEZhotovitel na sebe bere nebezpe zmny okolnost ve smyslu 1765 odst. 2 NOZ & nevyv~en a nemrn a nepYijateln po~adavek!! v pYpad podstatn zmny okolnost maj mt ob smluvn strany mo~nost na tuto reagovat spole nm jednnm!!Ponechno zdovodu ochrany veYejnch prostYedko.48JiY Krmaek/Va nzorSmlouva o dlo, XIV. ODPOVDNOST ZHOTOVITELE A SANKCESmluvn strany se dohodly, ~e 1912, 1921, 2112, 2595, 2605 odst. 2, 2609, 2611 a 2618 NOZ se nepou~ij & . Nevyv~en, poakozuje zhotovitele a nemrn zvhodHuje objednatele!!Ponechno zdovodu ochrany veYejnch prostYedko.49JiY Krmaek/Va nzorServisn smlouva, l. VI. FAKTURACE A PLATEBN PODMNKYCena m bt placena na zklad faktur vystavench tvrtletn v~dy ke konci tvrtlet!! A jej pYlohou maj bt objednatelem potvrzen vkazy prce & . A koliv za servisn slu~by maintenance a Yeaen incidento by mla bt sjednna paualn odmna, viz lnek cena! Vkazy nejsou nijak definovny ani proces jejich potvrzovn, navc se prv s ohledem na paualn cenu jev jako zbyte n & je nezbytn rovn~ odmtnout po~adavek, aby bylo ujednno nsledujc: Pokud v kalendYnm msci Poskytovatel neposkytne ~dn plnn spadajc do servisnch slu~eb kategorie Maintenance, nenle~ mu za tento kalendYn msc prvo na hradu paualn ceny tchto servisnch slu~eb & & & & . Ustanoven odmtme. Dodavatel m povinnost udr~ovat pohotovost a garanci slu~eb po celou dobu, tato polo~ky mus bt hrazeny. Ustanoven servisn smlouvy vypuatno.50JiY Krmaek/Va nzorServisn smlouva, l. VII. Ostatn podmnkyPoskytovatel je povinen pYi poskytovn servisnch slu~eb postupovat v souladu s platnmi prvnmi pYedpisy R a EU, kterou jsou sou st prvnho Ydu R & navrhujeme doplnit & normy EU nejsou automaticky vaechny sou st eskho prvnho Ydu!!Upraveno.51JiY Krmaek/Va nzorServisn smlouva, l. VII Ostatn podmnkyJedenkrt za 3 msce trvn tto smlouvy Objednatel vyvol jednn Objednatele a Poskytovatele kposkytovanmu plnn dle tto smlouvy. Objednatel pozve Poskytovatele na spole n jednn alespoH 3 pracovn dny pYedem. Objednatel vpozvnce uvede zejmna datum, msto, as, pYpadn dala osoby ur en Objednatelem ve vztahu kprogramu jednn. Za Poskytovatele je povinen se astnit jednn projektov mana~er & & & & & & & & & & & & & & & , e-mail: HYPERLINK "mailto:nemecek@zzsvysocina.cz" & & & & & & & & ., tel.: +420 & & & & & a dala osoby za Poskytovatele spYsluanou odbornost ve vztahu kprogramu jednn. Pravidelnm pYedmtem jednn bude zejmna: PYehled o aktulnm stavu projektu a provozu systmo PYehled plnn kolo, Yeaen incidento a chyb Pravideln informovn o vvojovm plnu SW Projednn pYpadnch po~adavko na zmny NIS a servisnch slu~eb POKYN PRO UCHAZE E: Uchaze na tomto mst dopln pYsluan daje o lenovi realiza nho tmu, jen~ bude plnit funkci projektovho mana~era (viz technick kvalifika n pYedpoklady dle 56 odst. 1 psm. b) zkona stanoven vzadvac dokumentaci veYejn zakzky). Zvazek v l. VII/13 mus bt nacenn!!Mus bt zahrnuto vpaualn platb.52JiY Krmaek/Va nzorServisn smlouva, l. VIII. TRVN A UKON EN SMLOUVYje upraveno pouze prvo odstoupit od smlouvy objednatelem, je nezbytn nutn, aby dodavatel po~adoval doplnn jeho prva odstoupit od smlouvy pro neplnn pen~itch zvazko objednatelem!! Zejmna za stavu, kdy je navrhovno ujednat, ~e strany nemaj prvo smlouvu vypovdt pYed uplynutm doby, na jakou je smlouva sjednna!! Smlouva je sjednna na dobu ur itou & od pYedn dla podle smlouvy o dlo do uplynut zruky, kter po n rovn~ b~et okam~ikem pYedn dla & Objednatel je podle nvrhu smlouvy oprvnn od smlouvy psemn odstoupit: jestli~e Poskytovatel nevyYea incident Objednatele, kter brn Objednateli Ydnmu u~vn dla, a to ani v Objednatelem dodate n stanoven lhot pot, co na tento incident Poskytovatele nejmn dvakrt upozornil. & nen nijak Yeaen charakter incidentu a napY. jeho objektivn nemo~nost vyYeaen, na kter nemus mt dodavatel vliv!! Tedy dodavatel bude Yeait, ale s ohledem na okolnosti na stran objednatele nebude schopen vyYeait & Dostate n upraveno NOZ. Situace dostate n upravena Servisn smlouvou. Vyaa moc upravuje NOZ. 53JiY Krmaek/Va nzor Servisn smlouva, l. X Zvre n ustanovenPoskytovatel na sebe bere nebezpe zmny okolnost ve smyslu 1765 odst. 2 NOZ. & nevyv~en a nemrn a nepYijateln po~adavek!! v pYpad podstatn zmny okolnost maj mt ob smluvn strany mo~nost na tuto reagovat spole nm jednnm!!Ponechno zdovodu ochrany veYejnch prostYedko.54JiY Krmaek/Va nzorPYloha . 4 Seznam po~adavko14 dotazo.Bude provedena revize pYlohy pYed uveYejnnm. 55Jan Novk/Va nzorZadvac dokumentace v4/Bod 2.1- z tohoto bodu nejsou zYejm dosledky a dopady jednotnho NIS. Nen uvedeno zdovodnn jednotnho NIS, proto tak nelze akcentovat pYsluan sti nabdky, kter prv odpovdaj detailnjam specifikacm elu.Detailn specifikovno vpYloze . 3 ZD.56Jan Novk/Va nzorZadvac dokumentace v4/Bod 2.2tento bod je v rozporu s bodem 2.1, kde se pae o jednotnm NIS. - po et pYloh neodpovd pYedlo~en skute nosti (chyb napY. pYloha .9) - jakm zposobem je mo~n zajistit rovn podmnky pro uchaze e v situacch, kdy je uchaze sou asn zajiaeuje sou innost pro migraci (pYedmt migrace bude zcela rozdln)Sjednoceno odkazem na pYlohu . 3. Ve v tu pYloh str. 22, kap. 19, uvedeno PYloha . 9 - Medika n proces (bude doplnno vprobhu kvtna 2016); Zadavatel vaemi dostupnmi prostYedky zajiaeuje rovnost uchaze o a to v etn jednotnho nacenn nklado na sou innost a maximln specifikaci prostYed pro implementaci a migraci. 57Jan Novk/Va nzorZadvac dokumentace v4/Bod 2.3- tento bod chybUpraveno.58Jan Novk/Va nzorZadvac dokumentace v4/Bod 2.6- po et pYloh neodpovd pYedlo~en skute nosti (chyb napY. pYloha .9)ve v tu pYloh str. 22, kap. 19, uvedeno PYloha . 9 - Medika n proces (bude doplnno vprobhu kvtna 2016); 59Jan Novk/Va nzorZadvac dokumentace v4/Bod 5.5V technickch kvalifika nch pYedpokladech doporu ujeme vzhledem k povaze zakzky (orientace na esk trh) doplnit podmnku provozovn NIS s modulem pojiaeovny dle esk legislativy.Systm vykazovn pro zdravotn pojiaeovny zohlednn vtomto bod.60Jan Novk/Va nzorZadvac dokumentace v4/Bod 7.1Chybn uveden pYlohyUpraveno -Smlouva o dlo je pYloha . 1, Servisn smlouva je pYloha . 261Jan Novk/Va nzorZadvac dokumentace v4/Bod 9.1 st K 4. kritriu - Kvalita NIS hodnocen ukzky vybranch proceso a funkcionalit Ukzka procesu l ebnho procesu - Procesn postupy Toto zadn je pYlia neur it.Podrobnja popis l ebnho procesu je uveden vpY. . 5 - rozpracovn jednotlivch proceso62Jan Novk/Va nzorDokument PYloha 3 Technick zadn V4 /kap. 2 Po~adavky na rozsah NIS Systm Patologie a Radiologick informa n systm (bod 8, 9) nen standardn Yazen jako sou st NIS. Charakterem provozu je v~dy sou st komplementrnch informa nch systmo. Nrodn i celosvtov standardy (DaSta, HL7, DICOM, IHE) se na procesy souvisejc s tmito provozy dvaj opt jako na komplementrn systmy. V Yad pYpado je patologick laboratoY centrem jednotnho komplementu. U~ivatel obou systmo jsou pevn vzni k jednomu komplementrnmu IS a NIS jako systm obecn nevyu~vaj. PYedn svtov vrobci se specializuj bu na klinick systm nebo na radiologick i komplementrn systm vhradn i samostatn. Tuto st je tYeba Yeait integrac nikoliv jako zkladn funkcionalitu NIS.Vsou asn dob upYednostHujeme navrhovan Yeaen uveden vZD. Otzkou se i nadle zabvme, ale je nutn detailnja rozbor. UpYesnn zveYejnme vtermnu do 18. 7. 2016. 63Jan Novk/Va nzorDokument PYloha 3 Technick zadn V4 /Bod 3PYedpokladem ke splnn tohoto bodu je aktuln platn legislativa v etn pYsluanch vyhlaek. V oblasti migrace dat je uchaze povinen za lenit tyto prce do svoj nabdky. Ze ZD vaak vyplv, ~e rozsah migrace dat bude ur en a~ v po te n analze. Jak m tedy uchaze kalkulovat do sv nabdky cenu migra nch prac?V pYpad potYeby detailn analzy rozsahu migrace dat, bude vdob lhoty pro podn nabdek uchaze om umo~nna analza stvajcch dat jednotlivch NIS.64Jan Novk/Va nzorDokument PYloha 3 Technick zadn V4 / Bod 4 Tabulka provozovanch systmo- tabulka je nejednozna n a obsahuje duplicitn informace.Duplicitn informace odstranna. Bude provedena revize pYed uveYejnnm. 65Jan Novk/Va nzorDokument PYloha 3 Technick zadn V4 / 5.7V et a rozhran po~adovanch pYstrojo by ml bt sou st ZD, nikoliv nsledn analzy. Nelze kalkulovat cenu. Seznam pYstrojo bude sou st zadvac dokumentace. 66Jan Novk/Va nzorVaeobecn pYipomnkyJe tYeba konstatovat, ~e vzhledem k rozsahu po~adavko a dokumento je roveH pYipomnek nepYlia detailn a pYesn. Pro plnohodnotn pYipomnkovn je tYeba vrazn dela asov sek. V rmci procesu pYpravy ZD bude umo~nna nov tr~n konzultace.67Jan Novk/Va nzorVaeobecn pYipomnkyZvrem je mo~no Yct, ~e funk n po~adavky na nov jednotn NIS jsou svm velmi airokm rozsahem velmi neobvykl. Velk mno~stv integrac s roznmi systmy je zna n nro n na zdroje a as. Z toho dovodu jsou stanoven asy na implementaci podhodnocen a neodpovdaj po~adovanmu rozsahu.Dle naaeho nzoru jsou termny pro implementaci reln.68Jan Novk/Va nzorVaeobecn pYipomnkyDokument PYloha .4 - Seznam po~adavko je tak velmi rozshl dokument a je tYeba zv~it, jestli nen mo~n zredukovat nebo slou it po~adavky.Zv~me mo~nost redukce pYlohy.   CCCC/) $Ifgd_$Ifkdd$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)iC@DDjE,FFF $Ifgd( $Ifgd~jEFFFFFFF$G\GbGdGRIJ*M8M:MfMhMjMnMpMMMMMNOPPRRR VvVzV|VVVVVVȵ{{tlh$h'5 h$h$h$hrB* php h$h,qh$h,qB* phph,q h(hN h(h(hNh'B* phphNh8|B* phphO9h8|6h8|)h9Auh'B*CJOJQJ^JaJph!3Ch_ h6/h'h(h'h-h~B* php)FFF&G/) $Ifgd_$IfkdH$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)i&GdG*M:MhM$If $Ifgd8|hMjMpMM/) $Ifgd_$Ifkd,$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)iMMNPR|VV$If $Ifgd,q $Ifgd_VVVV(W/)))$Ifkd $$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)iVVV&W(W>[[[B\n]2________``R`T`cccc`dddhdjddd8g:gbgfgjglggghhivjxj$kػش滘͐}v h(h(hh:tB* phph:thY *hF h,qhY h,qB* phph_h V"h,q5B*ph h$h$ hY h,qh$h&sB* phph$h,qB* php h$h,q hJh,qh,q)hXF<h,qB*CJOJQJ^JaJph!3C-(WW[__$If $Ifgd,q___`T`/)))$Ifkd $$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)iT`c`dbd $IfgdY $Ifbdddjddd/)))$Ifkd!$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)id@ff:gdg$If $Ifgd,qdgfglggh/)))$Ifkd"$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)ihivjxj&k$If $Ifgd:t & F$Ifgd:t$k&k(k,k.kZk\kkkopqqrrrrrrrDsFsvwwwwww$x&xtxvx.zzz${&{*{.{0{\{^{{·zs heh heheh#EehskzB* php h}kCh-Uh`hskzB* php hskzhskzhskz h}kCh0Y h}kCh}kChh,qB* phphh\?EB* phphh\?EB* phph\?E)hXF<h,qB*CJOJQJ^JaJph!3Ch_h,q h(h,q+&k(k.k\k/))$Ifkd#$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)i\kkkopqr $Ifgd}kC $Ifgd$If $Ifgd\?ErrrrFs/)))$Ifkd$$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)iFswwww)kdh%$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)i$Ifw&xvxz&{({$If({*{0{^{/))$IfkdL&$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)i{{{||}}}}}}}}~\~^~.`bڀ܀H †¾ze^Zh60 h2haS)hXF<haSB*CJOJQJ^JaJph!3ChehskzB*phheheB*ph haShskzh'haSB* php haShaS)hXF<hskzB*CJOJQJ^JaJph!3Chskzh_ heh,q heheh#Eeh,qB* phph#EehzB* phphaS hzhzh,q hR&hR&^{{|}}$If $IfgdaS & F$IfgdaS $Ifgdskz}}}}/) $Ifgd_$Ifkd0'$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)i}^~b$If $Ifgd_܀-' $Ifgd_$Ifkd($$IfFEr+6h 3 t044 lap2yt|~܀J†̆ $IfgdaS$If†ʆ̆Ά҆ԆnpNPTVJԋ֋6:>@ln܌ތ Ȏz,(,.㼱㭦㼱㢞㓈}rh<h@JB* phphPhqB* phphPh@JB* phph@J h@Jh@Jhq2vh` hehaSheh7N!haSB* php haShaS h2haS)hXF<haSB*CJOJQJ^JaJph!3Ch_haShDhaS5B*phhY h*B*ph*̆ΆԆ/) $Ifgd_$Ifkd($$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)ipP)kd)$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)i$IfV֋8 $Ifgd_$If8:@n/) $Ifgd_$Ifkd*$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)inތz.| $Ifgd@J$If.z|~ԓޓ D @fZ\np\^6JݹݧݕrrrjhY hqB*UphhqB*phh# hqB*phhY hqB*ph heh@J hehehhh@JB* php h@Jh@Jhq2vhq)hXF<h@JB*CJOJQJ^JaJph!3Ch@Jh_haShDhaSB*phhDh*B*ph*|~/) $Ifgd_$Ifkd+$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)i $If $Ifgdq B/) $Ifgd_$Ifkd,$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)iB^8HJ$If $IfgdY $Ifgdq J>RؤNP "$(*VXZ^ 68϶ϲϲϊ϶{pea϶hEh(h@JB* phph(hs)B* phphs) h@Jh@Jhn>h. h. h. h[h@JB* phph[hB!B* php hB!hB!hB!)hXF<h@JB*CJOJQJ^JaJph!3Ch_h@JhDh@JB*phhDh/pPB*phhY h@JB*phhY hqB* php&/) $Ifgd_$Ifkdp-$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)iBؤP "$If $IfgdB!"$*X/) $Ifgd_$IfkdT.$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)iX\$If $Ifgds) $IfgdB! 8/) $Ifgd_$Ifkd8/$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)i8vxʬ "PR`b ^`bfhBųŬŬš~wbM(h3hNCJOJPJQJaJnH tH (h3h3CJOJPJQJaJnH tH h$hskz)hHhskzB*CJOJQJ^JaJph!3C hTthskz hTthTthKhskzB* php hwKhskz#hskzB*CJOJQJ^JaJph!3Chskzh_"hBCJOJPJQJaJnH tH (h2gPhY CJOJPJQJaJnH tH hekh@JhA58x $IfgdY $If $Ifgd_"b/)))$Ifkd0$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)ib `bh)kd1$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)i$IfhЯTBnشڴܴd$If^gdm$ $IfgdwK$If jlnִشڴܴ޴ :Lpǵ|xtpt[tTtMItpt[tTtMhY h$hskz hwKhskz)hHhskzB*CJOJQJ^JaJph!3Ch_hskzh(hh%xCJOJPJQJaJnH tH "h%xCJOJPJQJaJnH tH "h3CJOJPJQJaJnH tH "hCJOJPJQJaJnH tH "hsCJOJPJQJaJnH tH (hhCJOJPJQJaJnH tH "hTtCJOJPJQJaJnH tH ܴ޴ L/)))$Ifkd1$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)iLp)kd2$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)i$Ifnpd$If^gdsm$$IfjlnrvxηPԹعܹ޹4@DFt 8:htxzмҽLNd@Fռյժռյյ՜ռյյ՜ռՐյՅzh2hskzB* phphc=hskzB* phph4 chlhs h+ rhskz h (h (h._hskzB* php hwKhskz)hHhskzB*CJOJQJ^JaJph!3Ch_hskz"hsCJOJPJQJaJnH tH (hhsCJOJPJQJaJnH tH .prx/)))$Ifkd3$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)iPֹع޹)kd4$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)i$If޹Ft $If :z/)))$Ifkdt5$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)izм$If $IfgdI/))$IfkdX6$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)iNd@FBD$If $Ifgd+ $Ifgd0J $Ifgd4 cBFJLr0RT PR:`dhj<͵اuhu`hd{B*phh_ hskz5B* phph_ hskzB* php"hBCJOJPJQJaJnH tH (h2gPh$CJOJPJQJaJnH tH h0Jhskz hWyhWyhYhYB*phh,Ahskz5B* phph,AhskzB* php hwKhskz)hHhskzB*CJOJQJ^JaJph!3Ch_hskzh+$DFLt/)))$Ifkd<7$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)iT$If $Ifgd0JR/)))$Ifkd 8$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)iR`b $Ifgd$$Ifbdj/)))$Ifkd9$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)i>@ kd9$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)i $Ifgdd{$If<>@DFlh.0^(6Z\^`bfhlnrtz|ж𧣧И{w{w{w{whB^jhB^U hd{hJw hs.hskz hs.hs.h hz>phz>phs.hOc h_#hskzB* php hn hskzhZUh$hOhskzB* php hwKhskz)hpThskzB*CJOJQJ^JaJph!3Ch( hskzhd{h_ B*ph.@Fn $Ifgdn $If/)))$Ifkd:$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)i0)kd;$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)i$If\$If\^`d/* dgd. gdY kd<$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)idfjlprvxz|gdY dgd. 51h0:p0PA .!"#$% $$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V FE t05h5 5 535 p2yt|~$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)ij% 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N Normln dCJ_HaJmHsHtH JA`J Standardn psmo odstavceZi@Z 0Normln tabulka4 l4a 0k 0 0 Bez seznamu rr T,MY~ka tabulky7:V0zB@z q0 Zkladn textd*$1$5$7$9D)B*CJOJPJQJaJmHphsHtH^o^ q0Zkladn text Char!B*OJPJQJmHphsHtHLU`!L q0Hypertextov odkaz>*B*^Jphn@2n q Odstavec se seznamemd^CJOJPJQJaJtH^oA^ Odstavec se seznamem CharCJOJPJQJaJ`@R` 6/0Text komentYe$da$CJOJPJQJaJtHBoaB 6/0Text komentYe ChartH LoqL 6/0Text komentYe Char1 OJPJQJB'`B 6/0Odkaz na komentYCJ^JR@R 6/0 Text bubliny dCJOJQJ^JaJRoR 6/0Text bubliny CharCJOJQJ^JaJtH bob gDefault 7$8$H$-B*CJOJPJQJ_HaJmHphsHtH:O: DOdstavec$`a$VOV DOdstavec odsazen 4^4`F`F jQK Bez mezerCJ_HaJmHsHtH dj@QRd }d0PYedmt komentYe$da$5OJPJQJ\tH ZoZ }d0PYedmt komentYe Char5OJPJQJ\tH 66 ". 0Zhlav ! p#<o!< !. 0 Zhlav Char CJaJtH 4 24 $. 0Zpat # p#:oA: #. 0 Zpat Char CJaJtH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vߩy$>hkI37%һ[HLO*n{R‚awxJsc"\>1[XՖbL%8\}$R=61s1`(|&ɖn'׿|a^]T Y?[C Kmf~څ-b꘵u}e ESih(S^ z}i6+NN󴻵fKdnu:f+5 ؘïԖހ,9otֻeo@.Ͼ$Ϫ0h݋f۴s;1el\}k14G5Hp>U )4uO eF:(fC쑳#zHy`p~(Bs-i'et># F4Sn&/Tš hpYÁ3h[n1^8K${GuNu{IBad6Y>f+WM:\X)ԁTHedCLe!ʿdR,@0kR]ג҈}J)("QpFl"v1_*P W"6SnqΒ|3fpv4Y)gT`JnNI3R3U~7K#)m qBiDi*6mY& viHE(K&^@]$*+S+65pY M5ʀ?=ˠQr9{mӝMfPʭæ_X]ծ7󽷬Y<+Yi+hei"rkNf.xq^c,>_>:P[| l iG8AL5m:iw#֒ߧ4vќ\ 5p :!v(5<BMVcmzljEV$k{†.J8<|PU[]`adgktz"*1 p tj J!3&47R8=>nBBDpE GGI.JMNjSSUV]^jaa^eeiim0n|qqLwwyy{؃ `L0ʗ CCF&GhMMV(W_T`bdddgh&k\krFsw({^{}}܀̆8n| B"X8bhܴLp޹ zDRb@\d|QRSTVWXYZ\^_bcefhijlmnopqrsuvwxy{|}~   !#$%&'()+,-./0234567x$y.y5X8@0( B S ?@GBI !"&AHIM <H @G ""E#O#$$$%%%& &&&****,,--..//00223344778899;;;;;;==? ???@@AAzBBBBCCDDDE EEEEGGIJMMxOORRSWZW[[1^8^__aaaaGeMeNeRe`egeggggggiijjSlZlfomoppr#rs#sttuuw w{{{{')*,-/026 bi ~ 8 1 5 V Z Pd'8B$$%%))))>/A/99????.A:ARRW W[[U\a\]]^^``xaaaa2e=e|eeggh&hiijkdkhkolyl>oDoooppzV{>E gk7;ljˌی **.')*,-/026Q'Q'''>>S\&6?E Xv7]Q$}r&Zl=("u5@p7zƶn|9xH%:lH I(i&`P>k` HkL;yr^`.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L. K^K`PJo(. ^`hH. L^`LhH. ^ `hH. ^`hH. [L^[`LhH. +^+`hH. ^`hH. L^`LhH.K^K`o(.^`.L^`L. ^ `.^`.[L^[`L.+^+`.^`.L^`L.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(o p^p`OJQJo( @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o P^P`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJPJQJ^Jo("  ^ `OJQJo( \ ^\ `OJQJo(,^,`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o l^l`OJQJo(^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`5B*o(ph. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJPJQJ^Jo("  ^ `OJQJo( \ ^\ `OJQJo(,^,`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o l^l`OJQJo(^`5o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`^J.^`^J.pL^p`L^J.@ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PL^P`L^J.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH. z^z`OJQJo(J^J`OJQJ^Jo(o ^ `OJQJo( ^ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( Z^Z`OJQJo(*^*`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo(i&` Hku5]Q$Xv7r&k`;yl=(|9 I%:?E p72(?RhV q4!0,4!n?W1x9_6/`$!Zow( Oc _ F rS Y . 8] hD:tYh$8Z17DA5` 7N!" V"_#R&'@' (v,-s.U/ L0Eb23yH4O9 :*:<T<c=V>n>,A/A?BDC}kCDE\?EZFI0JjQKLOP/pP2ToT-UZUpU0YZB^^O_}`a4 cWc[.d:zd}d:e#Ee-Seieekz>p,q+ r&sFsdsTtt%vq2vJwnwCyWyskz8|`}Dp}Pq*" {`t)i K%xT260|~M"(gm/X t1WN4d $$[_34^1id{<:n {lzn]yN!q2+(OA ! ?\?aSe@Jravis)wK`'%pz"._1BsyK"f\r~B!T,R -JW%|z:0P')@j'~'}'}' "#&'()*.0EHK5 $,248:@LNTVXZ\dh@UnknownG.Cx Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial5. .[`)Tahoma7.@Calibri?= .Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"qFF'eLeL20ەەKqHX $P0P2!xx Vesel Iveta Ing.Vesel Iveta Ing.D     Oh+'0l ( 4 @LT\dVesel Iveta Ing.NormalVesel Iveta Ing.8Microsoft Office Word@@^@ =e՜.+,D՜.+,D hp Krajsk ad Kraje VysoinaLە Nzev 8@ _PID_HLINKSAt3mailto:nemecek@zzsvysocina.cz !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./012345678:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F@j#=@Data 9x=1TableX/TWordDocument 7pSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStore@#=@j#=UJXECHWM2==2@#=@j#=Item PropertiesUCompObj {  F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q