ࡱ> }~bjbj££7]$($($($($(8(8(8(8($)8(g11111w2x2$3 fffffffiflnf}$('3w2w2'3'3f$($(11go?o?o?'3$(1$(1 fo?'3 fo?o?y^da1.Ԫ 8&_"eg0g_l+=DlDaa\l$(Qb'3'3o?'3'3'3'3'3ffo?'3'3'3g'3'3'3'3l'3'3'3'3'3'3'3'3'36 &:PYipomnkov list veYejn zakzka Nemocni n informa n systm pro nemocnice Kraje Vyso ina slo pYipomnkyAutor pYipomnky (projektov vbor, OT, len OT)Dokument/kapitola / slo stranyText pYipomnkyVypoYdn pYipomnky1Jan Novk/Va NzorObecn as poskytnut k pYipomnkovn dokumentace nen adekvtn k rozsahu. Jedn se hlavn o dokumenty PYlohy .5 Procesy. Proto nsledujc pYipomnky pokrvaj pouze st zadvac dokumentace.Jednalo se ji~ o 2. konzultaci.2Jan Novk/Va NzorSML o dlo 1. ust. II.4 osoby nejednaj, ale zastupujNeakceptovno.3Jan Novk/Va NzorSML o dlo ust.X.2. po~adavek na pYenosnou licenci - standardn se dodv nepYenosn, v tomto pYpad nutno zajistit, aby pYpadn subdodvky byly s touto vlastnostUpraveno. Doalo ke kompletn prav licen nch ujednn.4Jan Novk/Va Nzor SML o dlo ust.X.2. po~adavek na zmny poskytnutch dl - standardn se prvo zmny neposkytuje po~adavek na zmny poskytnutch dl - standardn se prvo zmny neposkytujeUpraveno. Doalo ke kompletn prav licen nch ujednn.5Jan Novk/Va NzorSML o dlo ust. XII.5 zmnka o dozoru nad dlem bl~e specifikovat dozorOdstranno.6Jan Novk/Va NzorSML o dlo ust. XV.4 chyb reakce na zk. . 340/2015 - registr smluv Doplnno do smlouvy.7Jan Novk/Va NzorServisn SML ust. II.4 (je to 3)osoby nejednaj, ale zastupuj Neakceptovno.8Jan Novk/Va NzorServisn SML ust. III.2 je uvedeno, ~e servisn slu~by se vtahuj k dlu provedenmu dle smlouvy o dlo. V tto smlouv je ale uvedeno v XI.9, ~e servis se Yea dle zru nch podmnek po dobu 5 let s vjimkou st uvedench v servisn smlouv. Na to navazuje ustanoven III.4. tto smlouvy. Chyb zde ale kompletn Yeaen pro poskytovn servisnch slu~eb pro pozru n servis pro sti v zruce - po 5 letech. Mlo by dojt k rozliaen ceny a pYedmtu plnn po 5 letech (po ukon en bhu zruky). Neakceptovno.9Jan Novk/Va NzorServisn SML ust. III.5. odkaz na Nemocni n informa n systm Nemocnice Jihlava - to asi nen pYedmtem dla Upraveno10Jan Novk/Va NzorServisn SML ust. III.5. Po~adavek na dostupnost 99,95% je velmi nestandardn. Skute n po~adujeme takto kvalitn IS, kter svjimkou situac popsanch vpYloze 1, kap. 7 servisn smlouvy vykazuje tuto dostupnost. 11Jan Novk/Va NzorServisn SML ust. VII.13 po~adavek na pravideln spole n jednn uvedeno duplicitn Neakceptovno12Jan Novk/Va NzorServisn SML ust. VIII.1 a VIII.6 smlouva se uzavr na dobu neur itou a nen ji mo~n vypovdt - Jak se tedy bude postupovat v pYpad nezbytnosti?Upraveno - pYidna vpovdn lhota 6 msco.13Jan Novk/Va NzorServisn SML ust. IX.11 zapo ten smluvn pokuty - obvykle je po~adovn souhlas se zapo tenm - jinak mo~e bt problm s uznatelnost fakturovan pokuty - spory, atd...Neakceptovno.14Jan Novk/Va NzorServisn SML ust. X.3 chyb reakce na zk. . 340/2015 - registr smluv. Doplnno.15Jan Novk/Va NzorPR_3_Technicke_zadni_v5_ PT; 2 PO}ADAVKY NA ROZSAH NIS; str. 3U~ivatelsk prostYed NIS mus bt schopn provozu na standardnch pracovnch stanicch (viz kapitola 12) a ve funkcionalitch souvisejcch s innost zdravotnickho personlo u lo~ka pacienta (zejmna podpora vizity, medikace, veden oaetYovatelsk dokumentace) ve webovm prostYed s podporou HTML5 bez nutnosti instalace dalach pYdavnch doplHko. Co je myaleno pYdavnmi doplHky? Znamen to, ~e jedinm SW na kterm na klientsk stanici b~ NIS je zcela ist Internetov prohl~e . Neboli nejsou povoleny ani ~dn pYpadn doplHky do internetovho prohl~e e? Znamen to, ~e nesm bt pou~it pro provoz ~dn jin SW instalovan do prostYed opera nho systmu klientsk stanice napYklad pro komfortn editaci Velkch zprv a dokumento tYeba MS Office nebo LibreOffice? A podobn?Ano, ist prohl~e bez jakchkoliv doplHko JAVA, Office, ActiveX...16Jan Novk/Va NzorPR_3_Technicke_zadni_v5_ PT; 2 PO}ADAVKY NA ROZSAH NIS; str. 3Dodvan systmy mus mt jednotn Yeaen systmu sprvy identit u~ivatelo, v etn autentizace, autorizace a single-sign-on ve vaech modulech a funkcionalitch. Je tm myaleno jednotn pYihlaen pouze v rmci dodvanho NIS anebo je tm myaleno opravdov SSO tedy integrace SSO s externmi systmy, opera nm systmem, systmem SSO v rmci kraje Vyso ina apod& ?Doplnno - Pouze SSO vrmci vaech modulo NISu. Nen nutn Yeait vazbu na systmy kraje popY. opera n systmy. Vnkterch nemocnicch je integrace SSO sopera nm systmem nemo~n zprovoznch dovodo.17Jan Novk/Va NzorPR_3_Technicke_zadni_v5_ PT; 2 PO}ADAVKY NA ROZSAH NIS; str. 3V systmu bude evidovna jednozna n identifikace kdo, odkud, kdy, nad ktermi daty provedl jakou innost v systmu. Systm podporuje kompletn historizaci dat. Je tedy po~adovn nejenom systm auditu logo, ale tak kompletn zznam veaker historie vaech dat? Tk se to jakch oblast? NapYklad pouze dokumenty (tedy napYklad zprvy v PDF PDF/) nebo i formulYe, kter jsou datovm vstupem pro vznik dokumento nebo i formulYo, ze kterch nikdy ~dn dokument nevznik, nebo i datovch zznamo, kter nemaj ~dn u~ivatelsk inteface jako jsou slu~ebn zznamy, vypo ten hodnoty, Ydc data, stavy zznamo slou~c vhradn k business logice aplikace a tedy nejsou u~ivatelskho typu anebo veaker tabulky a sloupce v databzi a nebo i dala data mimo databzi (filesystm, pomocn soubory, konfigura n soubory, atd& )?Doplnno - V pYpad dat vdatabzi je nutn kompletn historizace v etn slu~ebnch zznamo, vpYpad dokumento a objekto mimo databzi je nutn alespoH logovat tuto interakci ze strany NISu vmaximlnm mo~nm rozsahu.18Jan Novk/Va NzorPR_3_Technicke_zadni_v5_ PT; 2 PO}ADAVKY NA ROZSAH NIS; str. 3Systm auditu innost mus poskytovat otevYen rozhran pro pYpadn nasazen externho auditnho systmu (SIEM). Je tm myaleno napojen pouze pro systmovou st NIS anebo je tm myaleno i API na SIEM pro auditovn vaeho vae uvedenho tedy aplika n audit vaech zpiso a zmn ist aplika nch dat (dokumento, formulYo, atd& )? Prosme pYesn specifikovat co mus bt auditovno pomoc SIEM)PYedmtem auditu ze strany SIEM jsou typicky daje obsa~en vlogovacm systmu (pYstupy u~ivatelo, chyby vNIS, kony administrtoro). Samotn databze NIS nemo~e bt ze strany SIEM auditovna mimo jin zdovodu ochrany osobnch dajo.19Jan Novk/Va NzorPR_3_Technicke_zadni_v5_ PT; 4 PO}ADAVKY NA INTEGRACI SYSTMn A MIGRACI DAT; str. 3Nutn revize tsn pYed uveYejnnm. Bude se ale liait v jednotlivch nemocnicch pYed samotnou implementac, co~ je ovlivnno dlouhm asem mezi implementacemi v jednotlivch nemocnicch.Revize bude provedena. Ano, mo~e se mnit i vprobhu implmentace samotn.20Jan Novk/Va NzorPR_3_Technicke_zadni_v5_ PT; 4 PO}ADAVKY NA INTEGRACI SYSTMn A MIGRACI DAT; str. 4PT; 4 PO}ADAVKY NA INTEGRACI SYSTMn A Sou st nabdky mus bt i jednozna n specifikace po~adavko na zadavatele z pohledu nezbytn sou innosti pro integraci systmo. Zadavatel po~aduje, aby si uchaze technickou rovinu integrace a migrace (zajiatn dokumentace API integrovanho produktu, zajiatn datovho rozhran, exportu dat & ) zajistil vlastnmi prostYedky a na vlastn nklady. Domnvme se, ~e toto je z hlediska proveditelnosti 1. Velmi obt~n provediteln a 2. Diskrimina n. Prosme o zmnu, ~e toto zajist objednavatel. Dle je tYeba jasn specifikace, kter integrace a se ktermi systmy jsou po~adovny.Upraveno vdokumentaci.21Jan Novk/Va NzorPR_3_Technicke_zadni_v5_ PT; 4 PO}ADAVKY NA INTEGRACI SYSTMn A MIGRACI DAT; str. 4Migra n scnYe a rozsah migrovanch dat budou pYedmtem vodn analzy. Zadavatel po~aduje pYevod dat z vybranch systmo provozovanch zadavatelem jako sou st implementace. Je nutno aby zadavatel pYesn specifikoval v zadvac dokumentaci: 1: Jak konkrtn data chce migrovat do novho systmu 2. Rozsah migrovanch dat jak z hlediska obsahu (zjednoduaen Ye eno sloupce) tak z hlediska rozsahu (zjednoduaen Ydky) Minimln bez tchto informac a zajiatn spoluprce tchto tYetch stran zadavatelem nen mo~no realizovat nabdku anebo tyto nabdky nebudou porovnateln v rmci rovnosti sout~e. Zaslan tabulka s v tem systmo k integraci, na ni~ navazuje estn prohlaen dodavatelo, neobsahuje po~adavky na migraci a pYsluan estn prohlaen.Vzhledem kneznalosti budoucho prostYed nen mo~n rozsah migrovanch dat ur it.22Jan Novk/Va NzorPR_3_Technicke_zadni_v5_ PT; 5.7 KOMUNIKACE S PXSTROJI; str. 12Systm mus bt schopen zskvat data ze vaech pYstrojo (pYstrojovho vybaven), kter jsou toho v dob implementace schopny. Seznam pYstrojo, u kterch bude po~adovna integrace, bude vstupem vodn analzy. Seznam po~adovanch pYstrojo a specifikac po~adovanch komunikac je nutn v rmci specifikace poptvky. Jinak nen mo~no zpracovat nabdku a nebo nebudou nabdky mo~n bt vyhodnoceny v rmci rovn sout~e.Po~adavek je vsou asnosti Yeaen a konzultovn, tak aby bylo mo~n zpracovat nabdku a nacenit ho.23Jan Novk/Va NzorDoplnk pYlohy 5_001 Jednotn hospitaliza n a ambulantn dokumentace VERZE 8 + pYlohy; 5.1 Zkladn struktura chorobopisu hospitalizovanho pacienta; str. 5 Sestersk dokumentace Jedn se o zprvu Sestersk dokumentace, kter je sou st hospitaliza n zprvy nebo se jedn o oblast sestersk dokumentace? Je sestersk dokumentace sou st hospitaliza n zprvy nebo stoj oddlen?Je to oblast sestersk dokumentace a stoj oddlen. Jedn se st Yzen dokumentace Nemocnice Jihlava, ve kter nelze provdt pravy textu.24Jan Novk/Va NzorDoplnk pYlohy 5_001 Jednotn hospitaliza n a ambulantn dokumentace VERZE 8 + pYlohy; 5.1 Zkladn struktura chorobopisu hospitalizovanho pacienta; str. 5 OaetYovatelsk proces Opravdu se jedn o zprvu, kter m nzev "OaetYovatelsk proces?"Jedn se spa o oaetYovatelsk pln v etn intervenc, kter je sou st oaetYovatelskho procesu 25Jan Novk/Va NzorDoplnk pYlohy 5_001 Jednotn hospitaliza n a ambulantn dokumentace VERZE 8 + pYlohy; 5.1 Zkladn struktura chorobopisu hospitalizovanho pacienta; str. 5 Eduka n protokol Je sou st oaetYovatelskho procesu? Hospitaliza n zprvy nebo stoj samostatnJe to samostatn st oaetYovatelskho procesu, kde se zapisuje ka~d edukace pacienta zdravotnickm pracovnkem (lkaYem, sestrou, rehabilita nm pracovnkem& ). Jeho sou st vaak nejsou zpisy o zsadnch informacch o pacientovi osobm, kter k tomu pacient zmocnil a ani zpisy, kter dokumentuj nahldnut do dokumentace pacienta osobm, kter k tomu pacient zmocnil. Ty patY kinformovanm souhlasom tak na str.5.26Jan Novk/Va NzorDoplnk pYlohy 5_001 Jednotn hospitaliza n a ambulantn dokumentace VERZE 8 + pYlohy; 5.1 Zkladn struktura chorobopisu hospitalizovanho pacienta; str. 6 Bod 8. hospitaliza n zprva Diagnostick rozvaha (pYijmac diagnzy)l ebn pln, vkony, prvn dekurs) slou~ pro zpisy probhu hospitalizace (1. dekurs) Co se mysl pod pojmem prvn dekurz ve smyslu platnosti dekurzu? Pacient je pYijat pYed polnoc, je mu zalo~en dekurz - prvn? a ten plat i po polnoci? M toto njakou souvislost s asovm nastavenm platnosti dennch dekurzo?Jedn se o lkaYskou st .27Jan Novk/Va NzorDoplnk pYlohy 5_001 Jednotn hospitaliza n a ambulantn dokumentace VERZE 8 + pYlohy; 5.1 Zkladn struktura chorobopisu hospitalizovanho pacienta; str. 6 Posledn hospitaliza n zprva Definitivn propouatc zprva Mysl se tm pouze lkaYsk nebo i oaetYovatelsk nebo je oaetYovatelsk jej sou st?Jedn se pouze o lkaYskou zprvu.28Jan Novk/Va NzorDoplnk pYlohy 5_001 Jednotn hospitaliza n a ambulantn dokumentace VERZE 8 + pYlohy; 5.1.1 PYjem pacienta a zadn do NIS; str. 7 PYidlen lo~ka z Fronty na oddlen: fronta na lo~ko -najet na Ydek pacienta-pYidl-najet na postel, na kterou m bt pacient ulo~en-obsa (objev se dotaz Za tek hospitalizace souhlaste? A zobraz se okno Fronta k oddlen, kde tento pacient ji~ nen (u~ je na lo~ku na oddlen) Je mo~n pacienta pYijmat na oddlen i z opera nho slu? Akutn pacient - je proveden pouze administrativn pYjem, pak jde na sl a teprve po operaci na LO? LkaYsk tm sestry nepYijmaj pacienty khospitalizaci.29Jan Novk/Va NzorDoplnk pYlohy 5_001 Jednotn hospitaliza n a ambulantn dokumentace VERZE 8 + pYlohy; 5.1.1 PYjem pacienta a zadn do NIS; str. 7 Po zskn identifika nch dajo pacienta oprav ihned jmno, pYjmen a R v NIS, vytiatn dokumenty nahrad ji~ novmi se sprvnou identifikac vytiskne znovu. Dala daje o pacientovi dopln v menu OsUd. Tak se tedy ztrat povodn listinn podoba? Jak se oprav ID pacienta - pYepae se?pacienti se slou ?Ano pacient se slou spovodn listinnou podobou.30Jan Novk/Va NzorDoplnk pYlohy 5_001 Jednotn hospitaliza n a ambulantn dokumentace VERZE 8 + pYlohy; 5.2.1 Sestersk dokumentace I. hospitaliza n zprva; str. 8 OaetYovatelsk anamnza je v jednom hospitaliza nm pYpadu zpracovna pouze pYi pYijet pacienta /vstupn oddlen/. Co se pYesn rozum hospitaliza nm pYpadem? Je vnmn dle DRG nebo jinak?Hospitaliza n pYpad se rozum DRG.31Jan Novk/Va NzorDoplnk pYlohy 5_001 Jednotn hospitaliza n a ambulantn dokumentace VERZE 8 + pYlohy; 5.2.2 OaetYovatelsk proces II. hospitaliza n zprva; zprva; str. 8 Po proveden poslednho zpisu sestra tuto zprvu vytiskne, opatY svm podpisem a zalo~ do dokumentace pacienta Prob~n zhodnocen se tedy netisknou a tiskne se pouze "zvre n" zprva?Lze tisknout na konci hospitalizace, pouze tehdy budou-li elektronick podpisy.32Jan Novk/Va NzorDoplnk pYlohy 5_001 Jednotn hospitaliza n a ambulantn dokumentace VERZE 8 + pYlohy; 5.2.2 OaetYovatelsk proces II. hospitaliza n zprva; str. 8 PYed pYednm pacienta v NIS na jinou kliniku v rmci NJ provede uzam en tto zprvy a ozna en oddlenm tak ~e: po otevYen hospitaliza n zprvy najede kurzorem na jej za tek k nadpisu OaetYovatelsk proces: a do tohoto Ydku pYed: vepae zkratku svho oddlen, napYklad OaetYovatelsk proces TRN: Zkratka oddlen se k oaetYovatelskmu procesu pae tedy pouze v pYpad pYekladu na jinou kliniku? Tk se pouze nemocnice Jihlava? Znamen to, ~e v jinch nemocnicch bude probhat dle jinch zvyklost?PYeklady probhaj dle zvyklost nemocnice.33Jan Novk/Va NzorDoplnk pYlohy 5_001 Jednotn hospitaliza n a ambulantn dokumentace VERZE 8 + pYlohy; 5.2.8 Diagnza, vkony, l ebn pln, prvn dekurs VIII. hospitaliza n zprva; str. 12 dl se pokra uje v tomto dekurzu v zpisech hospitalizace dle dalach principo a zvyklost konkrtnho oddlen a dle zsad uvedench vae, pYi em~ je zvazn nsledujc povinn minimln frekvence Rozum se tm skute n prvn dekurz?Jedn se o lkaYskou st .34Jan Novk/Va NzorJednotn hospitaliza n a ambulantn dokumentace VERZE 8 + pYlohy; 5.2.9.2 PYeklad na jin oddlen nemocnice krom OGNP; str. 16 RESUM: 1. hospitaliza n zprva bude v~dy sestersk dokumentace 2. hospitaliza n zprva bude v~dy oaetYovatelsk proces 3. hospitaliza n zprva bude v~dy Eduka n protokol 4. hospitaliza n zprva bude v~dy pYjmov (anamnza, nynja onemocnn) 5. hospitaliza n zprva bude v~dy pYjmov (st. praesens, pYjmov diagnzy) 6. hospitaliza n zprva bude v~dy pYjmov a obsahuje: Informovan souhlas pacienta 7. hospitaliza n zprva bude v~dy Epikrza 8. hospitaliza n zprva bude v~dy pYjmov a obsahuje: pYijmac diagnzy, innosti proveden na ambulanci, po tisku a signovn nsleduj zpisy 1.dekursu pYedposledn hospitaliza n zprva bude pYekladov sestersk zprva vpYpad, ~e pacient bude pYelo~en na jin pracoviat nebona OGNP(jinak se nezakld) posledn hospitaliza n zprva bude v~dy Definitivn propouatc zprva mezi nimi je jedna nebo vce hospitaliza nch zprv ozna ench Dekurs + zkratka Rozum se tm tedy, ~e: v rmci jedn hospitalizace - hosp.pYpadu m pacient 4 pYjmov zprvy? OaetYovatelsk proces nen proces, ale zprva a ta nen sou st sestersk dokumentace?5.1. nadpis celho oddlu chorobopis je sou st zdravotnick dokumentace (je to pouh dvojlist papru). Vaech 8 bodo zde uvedench hospitaliza n zprvy jsou pouze dokumenty a tvoY zdravotnickou dokumentaci jako celek (hospitaliza n zprva = zdravotnick dokumentace)35Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 1 Definice struktury zdr. zaYzen Popis struktury zdr. zaYzen tak, aby bylo mo~no zskan data pou~t pro vkaz ZP a mana~ersk etnictv Tzn. I Z, I P, lkaY, ZIS, odbornosti, nkladov stYediska, zkratka oddlen,nasmlouvan vkony, kombinace, frekvence, kategorie, bal kov vkony,Nleky& ) Po~adavek by ml bt definovn kone nm v tem, nikoliv zakon en tYemi te kami, co~ dv prostor k dalam nejasnm po~adavkom.Popis po~adavku upraven. 36Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 2 Sledovn zmn, pravy selnko - Mo~nost upravovat nzvy jednotlivch datovch celko (stYediska, nzvy I P) stejn jako jejich tvorba, nebo ukon en s evidenc zmny (datum, identifikace). Nen jasn, co se v tomto po~adavku rozum pojmem "datov celek".Popis po~adavku upraven. 37Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 5 Podpora vkazu pro ZP, ve vazb na ~danku Nejasn termn "podpora" - co je tm myaleno? Popis po~adavku chyb.PYidn popis po~adavku. 38Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 6 Podpora evidence erpn nadstandardnch slu~eb Nejasn termn "podpora" - co je tm myaleno? Popis po~adavku chyb.Upraven nzev po~adavku, pYidn popis po~adavku.39Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 7 Podpora zvre nho tu pacienta - v etn nadstandardnch slu~eb a plateb Sbr nebo poskytnut dat pro zvre n et pacienta v etn erpn slu~eb neevidovanch v NIS. (strava, Internet,& ). Umo~nn propojen dajo neevidovanch systmem NIS, tzn. o propojen informac z vcero systmo (na zklad parametrickho vyhledvn (rodn slo, doba pobytu, chorobopis) Po~adavek by ml bt definovn kone nm v tem, nikoliv zakon en tYemi te kami, co~ dv prostor k dalam nejasnm po~adavkom.Upraven nzev po~adavku, upraven popis po~adavku.40Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 8 Xeaen a evidence socilnch hospitalizac Vybran hospitalizace budou moci bt ozna eny jako sociln. Pot budou mt jin re~im vykazovn pro ZP, nebudou ovlivHovat statistiky vyu~it lo~kovho fondu jak vnitYn tak pro ZIS. Budou mt sv vlastn statistick hodnocen. NIS Yea zpravidla jen zdravotnickou problematiku. IS pro sociln p i pak jen sociln p i. Vyplv z toho, ~e zde bude po~adovno oboj?Sociln lo~ka jsou sou st poskytovan p e vnemocnicch. Po~adavek je aktuln. 41Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 9 Ambulantn poplatky Automatick generovn a vpo et poplatko, zpis do dat pro ZP, tisk dokladu, sestavy. Co se rozum po pojmem "automatick generovn"? Jak automatismus (spae asi algoritmus) je po~adovn?Doplnn popis po~adavku. 42Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 11 Elektronick neschopenka "http://www.cssz.cz/cz/e-podani/zakladni-informace/e-podani-hlaseni-pracovnineschopnosti/ Technick informace a informace pro vvojYe lkaYskho SW http://www.cssz.cz/cz/e-podani/pro-vyvojare/definice-druhu-e-podani/hpn/" Povinnost pou~vat eNeschopenku byla zruaena, jej pou~it je dobrovoln, pro je tady nezbytn po~adovno?Zadavatel chce pou~vat eNeschopenku.43Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 13 Sledovn indiktoro kvality l ebn p e. NapY. sledovn dekubito, evidence ne~doucch udlost, sledovn pdo, po et neplnovanch reoperac na chirurgickm a traumatologickm oddlen, po et neplnovanch rehospitalizac u opera nch oboro, po et mrt do 30 dno u hospitalizac s cvn mozkovou pYhodou a krvcenm do mozku, po et mrt do 30 dno u hospitalizac s infarktem myokardu, po et vznamnch komplikac TEP, po et porann hrze pYi porodu bez pou~it nstroje, sledovn neshod v preanalytick fzi na klinickm oddlen, po et neshod pYi objednvn l iv na ~danky, po et zjiatnch chyb pYi pYprav cytostatik. Vzhledem k slovku "napY." se patrn nejedn o kone n v et, mlo by bt pYesn specifikovno kone nm v tem.Popis upraven. 44Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 14 Generovn statistiky pro ZIS Ro n vkaz Jak konkrtn ro n vkaz ZIS m zadavatel na mysli? Mlo by bt pYesn uvedeno.Ro n vkaz AO.. Upraven popis po~adavku.45Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 15 Vykazovn ambulantn p e pro ZIS V etn vytvoYen datovch souboro pro odesln Jak konkrtn ambulantn vkazy zadavatel po~aduje - pro vaechny odbornosti?Upraven popis po~adavku. Ro n vkaz AO.. pro ambulantn odbornosti 46Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 16 Vykazovn registru porodo a novorozenco, zemYelch a potrato, hospitalizovanch, vrozench vvojovch vad, razo apod. V etn vytvoYen datovch souboro pro odesln Vzhledem k slovku "apod." se nejedn o kone n v et, mlo by bt pYesn specifikovno kone nm v tem.Upraven nzev po~adavku.47Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 17 Podpora vykazovn registro Onkologick registr, Nozokomiln nkazy, podpora generovn podklado vkazu o lo~kov p i, Cervix, Dialyzovan pacienti. PYedevam podpora sbru dat. Nejedn se o vytvYen vstupnch souboro. Jedn se o podporu sbru dat pro speciln registry odbornch spole nost. V pYpad datovho rozhran na stran registru tak vstupn soubor dle definice. NapY. registr kloubnch nhrad, trauma registr atd. Opt nejednozna n, nejasn po~adavek se slovky "napY.", "podpora", "pYedevam".Popis ponechn, nelze poskytnout kone n v et.48Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 18 Integrovan kontrola dat pro registry pYi jejich poYizovn Kontrola sprvnosti a plnosti dat pro registry bude mo~n i pYi jejich poYizovn. Nkter kontroly jsou pYi poYizovan mo~n (formln sprvnost, logick vztahy ji~ poYzench dat), nkter kontroly je mo~no provst a~ v kontextu pln poYzench dat. Tento po~adavek je tedy splniteln jen ste n.Po~adujeme splnn po~adavku vnejvyaa mo~n mYe. 49Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 21 Lze vy tovat p i samopltci V etn tisku doklado. Vhodn upYesnn jakch doklado konkrtn.Upraven popis po~adavku. 50Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 22 Placen vkony, nadstandard p e. Ur it poskytnut p e mo~e bt tovna pYmo pacientovi mimo rmec zdrav. Pojiatn V popisu po~adavku je konstatovn faktu, jak je po~adavek?Upraven popis po~adavku.51Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 23 Rozliaen samopltco Rozn samopltci mohou mt roznou cenu za stejnou p i. Ano to mohou, a jeat se mo~e v ase mnit. Jak je po~adavek?Upraven popis po~adavku.52Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 24 Podpora zpracovn dat pro ZP pro jinou organizaci Lze na st data (k-dvky) pro zpracovn a vykzn . Zde nen jasn co je myaleno pojmem "jin organizace"? Jin zdravotnick zaYzen nebo jin st tho~ ZZ?Upraven nzev i popis po~adavku. 53Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 26 Automatick kontroly a opravy dat Automatizovan kontroln mechanismy. NapY. korekce oaetYovatelskch dno na zklad dat o hospitalizaci. Pou~ita neur it a nejasn slova "automatick", "napY."Upraven popis po~adavku.54Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 29 Kontrola vykazovanch dat proti nasmlouvanm parametrom (nasmlouvan vkony, F,..) vazba na PYlohu .2 - nasmlouvan vkony, dodatky ke smlouvm, vyhlaky (platn SZV) - frekvence, msto, kombinace vkono, kontrola vazby vkono a ZUM/ZULP, vkony agregovan do oa.dne, platnost zadvanch kdo (Dg, vkony, ZUM/ZULP, ...), kontrola lo~kodno /TISS dle odbornosti oddlen Po~adavek by ml bt definovn kone nm v tem, nikoliv zakon en tYemi te kami, co~ dv prostor k dalam nejasnm po~adavkom.Po~adavek odstrann. 55Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 33 Automatick generovn rutinnch opakovanch vkono (oaetYovac dny, sestupn sazby,& ) na zklad dat z klinick sti (hospitalizace) Pou~ita neur it a nejasn slova "automatick generovn", "...", popis po~adavku chyb.Upraven nzev a popis po~adavku. 56Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 36 Provozn pYehledy a data exportovateln minimln do MS Excelu Mo~nost exportu sestav z NIS ve fromtu xls, csv, txt aj. , s dala mo~nost zpracovn dat.V rmci definovanch parametro nastavit nkter datov vstupy individuln. Nejednozna n po~adavek - v et zakon en slovkem "aj." - jak dala po~adavky se pod tm skrvaj?Upraven popis po~adavku. 57Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 43 Nov sprvcovsk kontroly Mo~nost samostatnho nakonfigurovn vlastn kontroly, napY. vyYazen konkrtnho vkonu, odbornosti, I P z dvky dle aktulnch potYeb. Nezvislost na pYednastavench kontrolch a na dodavateli NIS. Nejasn a nepYesn definovan po~adavek (viz slovko "napY.", mimo po~adavky legislativy. PYesto je nezbytn?Upraven popis po~adavku. Po~adavek je nezbytn. 58Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 60 Tvorba dennch vstupo pYehledy Hemodynamick status, admise l iv, bilance tekutin, polohovn, rehabilitace ... Nejednozna n po~adavek - v et zakon en "..." - jak dala po~adavky se pod tm skrvaj?Popis upraven. Vzhledem krozshl problematice a slo~itosti provozu ARO doporu ujeme prohldku oddlen vrmci prohldky msta realizace zakzky.59Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 61 Nadstavbov analytick systm BMI, APACHE, SOFA, METABOL vpo ty, Vpo ty hemodynamiky& Nejednozna n po~adavek - v et zakon en "..." - jak dala po~adavky se pod tm skrvaj?Popis po~adavku upraven.60Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 62 Mo~nost pYednastavench l ebnch protokolo AIM, polytrauma, intoxikace, ACVI& . Nejednozna n po~adavek - v et zakon en "..." - jak dala po~adavky se pod tm skrvaj?Popis po~adavku upraven. Vsou asnosti je pou~vno cca 20 pYednastavench l ebnch protokolo.61Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 66 Export souhrnu diagnoz do pYeddefinovatelnch formulYo Anesteziologick zznam, konzilia. }dme o bli~a vysvtlen. Popis po~adavku upraven.62Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 69 Evidence zaYazen pacienta do p e vybranch ambulanc, v etn potYebnch tisko V etn podpory provozu evidovanch paciento v ambulancch Co to znamen "podpora provozu evidovanch paciento"?Popis po~adavku upraven.63Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 72 ZaYazen paciento do dispenzrnch skupin Chyb popis po~adavku.Popis po~adavku upraven.64Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 77 Mo~nost plnovn kontrol s automatickm Yazenm do ambulantnch front. Chyb popis po~adavku, nen jasn co znamen v tomto kontextu "automatick Yazen" ani "ambulantn fronta".Popis po~adavku upraven.65Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 79 Veden "plachty" pro ARO, JIP Medikace, dekurz, infuze, bilance tekutin, ordinace lko a vyaetYen. Mo~nost nastaven chovn plachty a jej struktury. Chyb specifikace plachty .Dolo~ena ukzka plachty . 66Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 83 Online vstupy dat z veaker pYstrojov techniky Pacientsk Monitory, laboratoY, RTG, plicn ventiltory, monitory hemodynamiky, infusn pumpy, injek n dvkova e, hemodialza, sono. @ h t|jlnv~>T\<Dʽʹʹʽʫʽʫʽʚʏzʽsʽl h1h_c h1h)h1hsqB*CJ^JaJnH phtH h1hsqCJaJ!h1hsqB*^JnHphtH h1h(Z h1h hKCh1hsqB*^Jph!3C h1hsq h1hT,h1h?5h1hT,5h1h<5\^Jh1hT,5\^J* @ $d$Ifa$gd dgd /!d$Ifgd kd$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)i d$Ifgd d$Ifgd /!d$Ifgd kd$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)i * h d$Ifgd d$Ifgd /!d$Ifgd kd$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)i vd$Ifgd d$Ifgd vx|/!d$Ifgd kd$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)i|jln\SS $Ifgd pkd$IfK$L$ln0D'04 lad$7$8$H$Ifgd K$d$7$8$H$Ifgd d$Ifgd xz~!kd $$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)id$Ifgd ~>Vd$Ifgd d$Ifgd VX\/!d$Ifgd kd$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)i\>d$Ifgd d$Ifgd >@D/!d$Ifgd kd$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)iDj 8*FJNtVfjpPV|0JNTz4n"l&&&'*'(**j+ ,$,*,P,.2žŷŷťťŌh1hBB* php h1hr{@ h1hSh1hBB*phT h1h% h1hD h1ht? h1hBh1hBB*^Jph!3Ch1hBB*ph h1h(Z h1hsqh1hsqB*^Jph!3C7Dl d$Ifgd d$Ifgd /!d$Ifgd kd$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)i:n*Hd$Ifgd d$Ifgd HJN/ $d$Ifa$gd kd$$IfFr+6h 3 t044 lap2yt)iNvVhd$Ifgd d$Ifgd hjp/ $d$Ifa$gd kd$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgp:LNd$Ifgd d$Ifgd NPV/ $d$Ifa$gd kdi $$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgV~0Ld$Ifgd d$Ifgd LNT/ $d$Ifa$gd kdS $$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgT|d$Ifgd d$Ifgd / $d$Ifa$gd kd= $$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg6hd$Ifgd d$Ifgd / $d$Ifa$gd kd' $$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgnd$Ifgd d$Ifgd / $d$Ifa$gd kd $$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg2 "l&&d$Ifgd d$Ifgd &&'/ $d$Ifa$gd kd $$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg',''(*",d$Ifgd d$Ifgd ",$,*,/ $d$Ifa$gd kd$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg*,R,,..N3 5d$Ifgd d$Ifgd 22L3N3d3334:4<4>4\445 558566689:::::;;=====AAfCCCCCEEGGbJK KK6KjM h1hlh1hSz$B* php h1hg h1h'kh1hBB*phT h1hD h1hh1hsB* phph1hBB*^Jph!3Ch1hBB*ph h1hr{@ h1hSh1hBB* php h1hB2 5 55/ $d$Ifa$gd kd$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg5:55668:d$Ifgd d$Ifgd :::/ $d$Ifa$gd kd$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg::;;;==d$Ifgd d$Ifgd ===/ $d$Ifa$gd kd$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg==>AAfCCd$Ifgd d$Ifgd CCC/ $d$Ifa$gd kd$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgCCpDEEbJKd$Ifgd d$Ifgd K KK/ $d$Ifa$gd kdw$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgK8KKjMlMOOd$Ifgd d$Ifgd jMlMOOOOPxQzQS|S~SS4T6T* h1hIj\h1h)sB* php h1h)sh1h)sB*^Jph!3Ch1h)sB*phh1h@B*phh1h@B*phh1hBB*^Jph!3Ch1hBB*ph h1hB h1h h1hBB* phph1hgB* php*OOO/ $d$Ifa$gd kda$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgOPHQxQzQS~SS4Td$Ifgd d$Ifgd 4T6TP@D&`Ά̉2 & F d$Ifgd d$Ifgd d$Ifgd 24:/ $d$Ifa$gd kdY$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg:b*,.d$Ifgd d$Ifgd (,06\"$ڐސ N2`bfl֒8:ē$(.T,.0|~|ޘR|~\ɼԴɼԴ魦ɼԴɼԴԘɼԴh1hBB*ph6_ h1h h1hW h1hPB h1hg h1h h1hB5h1hBB*^Jph!3Ch1hBB*ph h1hB h1hs h1hlKh1hBB* phph1hgB* php4.06/ $d$Ifa$gd kdC $$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg6^"$ڐܐd$Ifgd d$Ifgd ܐސ/ $d$Ifa$gd kd-!$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg LN2bdd$Ifgd d$Ifgd dfl/ $d$Ifa$gd kd"$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytglԒ֒8:ē&d$Ifgd d$Ifgd &(./ $d$Ifa$gd kd#$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg.V0|~|d$Ifgd d$Ifgd / $d$Ifa$gd kd#$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgPR|~@Bd$Ifgd d$Ifgd @DJpޝbdȟ>(*.4Z|ʩPRpr8:lnt*,텺h1hkB* php h1hupA h1hB h1h[K h1hi_k h1hg h1hv@h1hBB* phph1hW5h1hB5h1hBB*^Jph!3Ch1hBB*ph h1hBh1hi_kB*ph4BDJ/ $d$Ifa$gd kd$$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgJr(dd$Ifgd d$Ifgd / $d$Ifa$gd kd%$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgʟ ,d$Ifgd d$Ifgd ,.4/ $d$Ifa$gd kd&$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg4\|d$Ifgd d$Ifgd / $d$Ifa$gd kd'$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg̩Rpr:ld$Ifgd d$Ifgd lnt/ $d$Ifa$gd kd}($$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgtޫ,,`bd$Ifgd d$Ifgd ,­.T46RTdffjpܵVXVX "&,Rֹع `ۻۻۥۻ۞錅ۻ~ h1h0 h1hk h1hrh1hBB*phO h1h3W h1hBh1hW5 h1h,#xh1hB5h1hBB*^Jph!3Ch1hBB*ph h1hB h1hupAh1hBB* phph1hkB* php1­/ $d$Ifa$gd kdg)$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg­,.Td$Ifgd d$Ifgd / $d$Ifa$gd kdQ*$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg6Tdfhd$Ifgd d$Ifgd hjp/ $d$Ifa$gd kd;+$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgpڵܵXX"$d$Ifgd d$Ifgd $&,/ $d$Ifa$gd kd%,$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg,Tع `d$Ifgd d$Ifgd / $d$Ifa$gd kd-$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgºNP|ܼ"NPĽƽDtx~RTĿƿTnp@.0xzx,źźźźź h1ha h1hW h1h h1hk h1hf h1h0h1hBB* phph1hkB* phph1hW5h1hB5 h1hBh1hBB*^Jph!3Ch1hBB*ph6ĺP|d$Ifgd d$Ifgd / $d$Ifa$gd kd-$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg޼ "PĽƽDvd$Ifgd d$Ifgd vx~/ $d$Ifa$gd kd.$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg~TĿƿd$Ifgd d$Ifgd / $d$Ifa$gd kd/$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgRTnpd$Ifgd d$Ifgd / $d$Ifa$gd kd0$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgB0xzxd$Ifgd d$Ifgd / $d$Ifa$gd kd1$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg, "d$Ifgd d$Ifgd $*Pn4dfjpVDF&(.TPR8<Bh XZ빱빱빇h1hr85h?hB*phhhBh?h1hdd:B* phph1hjo5h1hB5h1hBB* php h1hWh1hBB*^Jph!3Ch1hBB*ph h1hB h1hk h1h 4"$*/ $d$Ifa$gd kd2$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg*Rn4fhd$Ifgd d$Ifgd hjp/ $d$Ifa$gd kdu3$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgpd$Ifgd d$Ifgd / $d$Ifa$gd kd_4$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgHVDF&d$Ifgd d$Ifgd &(./ $d$Ifa$gd kdI5$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg.VPR:d$Ifgd d$Ifgd :<B/ $d$Ifa$gd kd36$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgBj XZBDd$Ifgd d$Ifgd @BF@ptznnpDXǿǴǿǭǚ慴z暍慴z暍rh1hr85h1hBB* phph1hB5h1hBB*^Jph!3Ch1hBB*phhShP)O h1hr8h1hdd:B* phph1hdd:5 h1hdd:h1hdd:B*^Jph!3Ch1hdd:B*ph h1hB h1hxhxh|?hP,/ $d$Ifa$gd kd7$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgDF@rd$Ifgd d$Ifgd rtz/ $d$Ifa$gd kd8$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgznd$Ifgd d$Ifgd / $d$Ifa$gd kd8$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgnpd$Ifgd d$Ifgd / $d$Ifa$gd kd9$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgBDd$Ifgd d$Ifgd / $d$Ifa$gd kd:$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgVXd$Ifgdxd$Ifgd d$Ifgd 0T"Hjl & L   Z z | ~  J L N  ㇀xh1hW5 h1h5j_ h1hxKh1h5j_B* phph1h5j_5 h1hwbh1hWB* phph1hB5 h=nh=nUh1hBB*^Jph!3Ch1hBB*ph h1hr8h1hBB* phph1hdd:B* php h1hB/ / $d$Ifa$gd kd;$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg 2tvTd$Ifgd d$Ifgd Nutn pYesn specifikace pYstrojo a dat.Po~adavek je vsou asnosti Yeaen a konzultovn, tak aby bylo mo~n zpracovat nabdku a nacenit ho.67Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 92 PYidlovn a evidence archivnch sel chorobopiso, ambulantnch karet a ostatn zdravotnick dokumentace Nen zYejm co se rozum pojmem "archivn slo"? Chyb popis po~adavku.Popis upraven. 68Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 93 HW technologie Sou st dodvky nen systm archivace zdravotnick dokumentace mimo NIS. Toto bude Yeaeno samostatn v nvaznosti na projekt NIS. Po~adavek je cel nesrozumiteln. Je po~adovno HW ve funk nch po~adavcch?Nen po~adovno.69Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 106 Synchronizace selnku metod do NISu z LIS On-line synchronizace zkladnch selnko laboratoY s selnky NIS, a to ve smru z laboratoYe do NIS (napY. selnk metod apod.) a ve smru z NIS do laboratoY (napY. selnk ~adatelo)." Nejasn po~adavek - co se mysl pojmem synchronizace? Pokud zadm njakou metodu do NIS nebo LIS, mus ji zadat i druh strana - mysl se tm upozornn, ~e tak nebylo u inno? Plat pro vaechny LIS? Prosme o v et.Po~adavek je jasn. On-line synchronizace neznamen upozornn, ~e tak bylo u inno, ale ~e se to projev vdruhm systmu.70Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 113 Tisk attko, rov kdy Chyb specifikace jakch attko, jakch rovch kdo.Libovoln attky dle definice u~ivatele71Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 114 Mo~nost REZERVACE (DEZINFEKCE) - na jednotliv lo~ka danho oddlen Co to znamen? }e lo~ko je vyYazeno - nesm se na n ukldat pacient? Chyb popis.Ano, znamen to, ~e na lo~ko nelze ulo~it pacienta.72Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 116 Modul sanitYsk servis Evidence po~adavko na sanitYsk servis z jednotlivch oddlen nemocnice. Nsledn zpracovn roz tovn poskytnutch slu~eb sanitYskm servisem na jednotliv nkladov stYediska (ms n v etn vstupu do ERP). V nkterch pYpadech je nutn vazba na rodn slo pacienta. Roz tovn se Yd po tem minut, kter je pro vyYzen po~adavku nutn (zadvno dispe inkem sanitYskho servisu). Dle je nutn mt informaci u po~adavku, kter sanitY po~adavek vyYdil ( selnk u~ivatelo). Tisk ~danky. Tvorba ~danky definovateln u~ivatelsky popYpad sprvcovsky s mo~nost vyplnn vstupnho formulYe. Je tYeba bl~e specifikovat po~adavek. Vtaina po~adavko na sanitYe je ji~ Yeaena - tYeba v ~dankch: ~danka RTG - zaakrtne se "doprovod sanitYem", zde se po~aduje jeat dala ~danka na sanitYe?Je myalen samostatn modul pro Yzen slu~eb sanitYskho servisu. Nejedn se o mo~nost zaakrtnut pol ka u vyaetYen . Typicky se jedn o ~dost oddlen na sanitYsk servis, kdy oddlen vystavuje samostatnou ~danku v etn vazby (specifikace) na danho pacienta. Tzn. do ~danky se automaticky dothahuj po~adovan informace (jmno pacienta, R atd.)73Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 117 Modul sterilizace }danky na centrln sterilizaci formou vbru z selnku. Mo~nost tvoYit pYeddefinovan skupiny polo~ek ke sterilizaci pro jednotliv oddlen. Na stran sterilizace mo~nost vstupu - tiskov sestavy. Mo~nost roz tovn na ~dajc nkladov stYediska. Nedostate n specifikace.Po~adavek odstrann.74Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 126 Sprva u~ivatelskch rol Hromadn zmny nad jednotlivmi rolemi nebo vce u~ivateli. Co je myaleno "hromadnou zmnou"?Zmny vkompetencch.75Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 137 Editace dokumentace bude probhat v RTF editoru Minimln bude mo~no volit velikost psma, zvraznn (tu n, podtr~en, kurzva), tabultor. Jak zn po~adavek? Pou~t RTF editor nebo m bt mo~nost volit velikost psma a zvraznn?Sta , kdy~ bude umo~nn v et funkc.76Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 138 Obrzek v textu Mo~nost vlo~it obrzek do textu v RTF. Jsou mo~n i jin formty nebo je striktn po~adovn RTFText upraven - min. JPG.77Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 140 Podpora stylo psem, odstavco a dokumento v RTF Jednotn styl, psma, barvy. Pro cel NIS. Nejedn se o obsah, ale pouze vzhled. Jsou mo~n i jin formty nebo je striktn po~adovn RTF?Nen striktn vy~adovno RTF.78Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 141 Do dokumento je mo~no generovat vsledky vyaetYen, popisy nlezo a jinch dokumento. Na zklad volby u~ivatele, kter si zvol st a rozsah dokumentace nebo vsledko, kter chce pYenst na vybran msto upravovanho dokumentu. Zahrnut vsledko i z jinch sledovn, kter jsou v asov souvislosti. Co znamen slovo "generovat"? Je tm myalen njak rozdl od slova "vlo~it"? A pokud ano, tak jak?Text upraven - Generovat je myaleno vlo~it.79Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 145 Mo~nost generovat sadu dokumento pYi pYjmu pacienta k hospitalizaci U~ivatelsk funkce, kter vytvoY vaechny pYedpokldan dokumenty, kter se pozdji v rmci hospitalizace edituj a zpracovvaj a jsou pro jej veden nezbytn (pYjmov zprva, oa. dokumentace, prop. zprva,...). Opravdu je pYi pYjmu nutn generovat propouatc zprvu? A jak dala dokumenty se skrvaj pod tYemi te kami?Ano, je. Propouatc zprva nen definitivn jde o aablonu . Pod tYemi te kami se skrv potencionln dala nezbytn zprva znamen to, ~e po et a nzvy zprv si mohu jako sprvce NIS definovat sm. 80Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 147 PYilo~it jakkoliv soubor do dokumentace pacienta s mo~nost vazby na konkrtn dokument Mo~nost omezen velikost vkldanch souboro. Co to znamen pYilo~en souboru s mo~nost vazby na konkrtn dokument?To znamen, ~e soubor je vzn na ten dokument, ke ktermu jsem ho vlo~il napY. ambulantn zprva Popis upraven.81Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 149 Opera n systm klienta 32 bit Windows Plat to i pro mobiln platformy?Neplat pro mobiln platformy. 82Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 154 Grafick a textov tisk }dme o vysvtlen.Laserov tiskrny tisknou vgrafickm re~imu. Naproti tomu jehli kov tiskrny tisknou v grafickm nebo textovm re~imu. Vsledek tisku vgrafickm je poskldn z jednotlivch tiskovch bodo, ovaem pYi textovm re~imu se do tiskrny poslaj jen informace o znacch, jejich poskldn z jednotlivch elementrnch bodo si ji~ tiskrna velmi rychle provede sama, v grafickm re~imu se do tiskrny mus poslat informace o ka~dm jednotlivm bod.83Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 155 Kompletn audit pohybu u~ivatele po systmu V etn sprvcovskch nstrojo pro vyhodnocovn podezYelch udlost. Export dat min. do Excelu. Co je "podezYel udlost" ?Upraven popis - PodezYelou udlost je obecn bezpe nost incident (napY. nik osobnch dajo), kjeho~ vyaetYen je nutn provst analzu logo.84Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 169 Mo~nost zpisu sledovanch somatickch parametro pacienta a jejich nsledn vyu~it dle v NIS Parametry mohou bt definovateln. Spad sem napY. vaka, vha, obvod hlavy, & .. daje je mo~no k pacientovi zapisovat opakovan. V systmu je ulo~ena historie. daje lze porovnvat v ase. Vpo et sekundrnch indexo a hodnot. dostupnost somatickch parametro pYi psan medikac i recepto bez nutnosti uzavYt zopracovan okno. Propojen somatickch dajo s rostovmi grafy pro dti, ty jsou k disp. na oficilnm CD. Pou~it "& " - nejasn zadn. Uveden sledovan parametry maj seln hodnoty. Mohou zde bt i jin hodnoty - textov, vbr z definovan mno~iny?Po~adavek vplv z povinnho sbru dat o rodi ce a novorozenci do formulYo ZIS. Je vhodn, aby se ji~ jednou vyplnn daj nathl do vaech formulYo a nebylo tYeba tyto daje zadvat opakovan. Jedn o seln hodnoty, kter by mly bt k dispozici pYi nutnosti zjistit aktuln parametry pacienta a mlo by bt mo~nje implementovat do rostovch grafo. 85Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 170 Konkrtn tisk bude opakovan tisknut na stejnou tiskrnu PYi mo~nosti tisku na vce tiskren na jednom po ta i si konkrtn tisk (napY. ambulantn nlez, recept) pamatovat na kter tiskrn byl tiatn a pYi dalam tisku vyu~ije stejnou tiskrnu. U~ivatel takto bude moci smrovat rozn tisky na rozn tiskrny a nebude muset poka~d vybrat kam tisknout. Tento po~adavek je diskutabiln - u~ivatel pracujc s Windows v, ~e v~dy tiskne na defaultn nastavenou tiskrnu, jen v pYpad specilnch tisko (typicky tYeba rov kdy) je nasmrovn tisk na pYsluanou tiskrnu.Po~adavek ponechn.86Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 178 Tisk formulYo na ist papr Vybran formulYe bude mo~no tisknout na przdn papr bez pYedtiatnho pozad. Kter vybran formulYe m zadavatel na mysli?Popis upraven - Vybran jsou takov, kter u~ivatel nebo sprvce vybere.87Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 189 Automatick zalo~en zznamu do registru pro pacienty, kteY projdou IS a nejsou ambulantn nebo hosp. sledovn Tzn. pro vyaetYen pacienty komplement (LAB, RDG,...). Co znamen slovo "automatick", tento po~adavek by bylo potYeba upYesnit - jedn se o pacienty v "integrovanch" systmech tYetch stran?Jedn se o pacienty vlaboratoYch.88Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 235 Chyb text po~adavku.ODSTRANNO89Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 237 Automatizovan pYenesen preskripce do ambulantn dokumentace pacienta Tzn. mo~nost doplnn ambulantn dokumentace informacemi o preskripci a dvkovn. Co pYesn zde znamen "automatizovan"?Jedn se o to, aby se preskripce lko pYedepsanchna recept zapsala do dokumentace pacienta nebo aby se lky podvan na oddlen automaticky pYenesly do dokumentace na ambulanci. Popis po~adavku upraven.90Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 238 Chyb text po~adavku.ODSTRANNO91Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 242 Logovn zobrazen lab. vsledko, pYpadn jejich potvrzovn. Evidence zobrazen vsledko lkaYi s mo~nost jejich vdomho potvrzen. Mo~nost omezit potvrzovn pouze na patologick hodnoty. Nejasn po~adavek - je obvykl, ~e se zaznamenv pouze u~ivatel (lkaY) a asov znmka prvnho nahldnut, resp. vdomho "pYebrn" vsledku. Je to tm myaleno?Popis po~adavku upraven.92Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 249 Ru n zpis lab. vsledko Zpis hodnot pYmo do NISu. TT, FW& ? }dme o bli~a specifikaci. Co znamenaj zkratky?Popis po~adavku upraven.93Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 267 Vazba dat operace a hospitaliza nho sledovn Automatizovan pYenos vybranch informac z opera nho protokolu do hospitaliza n dokumentace pacienta. Co pYesn zde znamen "automatizovan pYenos"? O jak vybran informace se jedn?Popis upraven.94Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 268 Mo~nost plnovn op. programu; ZaYazen paciento do fronty a nsledn objednn na konkrtn as. Tvorba front po~adavko s pacienty na operace, vbr paciento z fronty pro naplnovn konkrtn operace. Opravdu je nutn na operace vytvYet fronty? Nen mo~n pYmo plnovat termn pYijet i operace?Po~adavek ponechn.95Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 271 Evidence pou~itho ZULP a ZUM pYi operaci, v etn informace o konkrtnm vrobku, kter byl pou~it Ve vazb na konkrtn operaci. Zznam na konkrtn skladovou polo~ku (vrobn slo) a pYenos tto informace do opera n dokumentace. Polo~ka se vyskladn ve skladovm IS, do NIS se zaznamen ZUM a identifikace. Prce s rovm kdem. Komunikace mezi skladovm IS a NIS. Slou en jednotlivch informa nch systemo - NIS, centrln sly MEDIX, JOJ& Je toto obecn po~adavek na vaechny nemocnice?Ano, jedn se o obecn po~adavek pro vaechny nemocnice.96Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 274 Statistiky pro sledovn vyu~it opera nch slo }dme o bli~a specifikaci.Popis upraven.97Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 299 Napojen a dostupnost vaech aktuln dostupnch aktualizovanch lkovch seznamo (s mo~nost napojen na funkci pozitivnch listo) a automatick aktualizace i alespoH upozornn pYi zmn v modulu pYeddefinovanch sad medikac, upozornn na mo~n interakce UpozorHovn na lkov interakce znamen pou~it integrovanho specializovanho SW tYet strany (InfoPharm apod.). Jsou nemocnice vlastnkem tchto licenc?Bude upYesnno.98Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 303 Veaker pacientsk dokumentace mo~e bt v NIS v digitln podob Je tmto po~adavkem myalena mo~nost scanovn paprov dokumentace pYinesen pacientem? Je mo~n uvst taxativn v et sou st pacientsk dokumentace?Elektronickou podobu dokumentace definuje Vyhlaka 98/2012 6. Jedn se o mo~nost scanovn paprov dokumentace. V et nelze definovat, jedn se o dokumentaci vztahujc ke zdravotnmu stavu pacienta (propouatc zprva zjinho ZZ, vsledky vyaetYen zjinho ZZ apod. ) Upraven popis 99Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 320 Prce s tabletem ve vybranch stech NIS Podpora prce s tabletem pYi vybranch klinickch a oaetYovatelskch vkonech. Minimln v nsledujcm - svalov test, bartelov test,medikace, hodnocen rny, sbr anamnestickch dat, pYi hodnocen rizikovch akl, zpis FF atd. Nejasn a nejednozna n v et minimlnho rozsahu.Nejvhodnja by byl nhled do cel oaetYovatelsk i lkaYsk dokumentace (= co je vpc, tak i vtabletu).100Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 321 Sledovn mimoYdnch a ne~doucch udlost Chyb popis po~adavku.Upraven popis po~adavku - Ne~douc udlost jakkoliv udlost, pYi kter dojde v arelu nemocnice u paciento hospitalizovanch nebo v ambulantn p i, jinch osob (nvatv) nebo zamstnanco pYi plnn pracovnch kolo nebo v pYm souvislosti s jejich plnnm. PYi tom zejmna dojde : a) k poakozen zdrav b) k v~nmu ohro~en zdrav a majetku c) ke vzniku akody na cizm majetku Nemocnice Kraje Vyso ina jsou zapojeny do jednotnho hlaen ne~doucch udlost a do Nrodnho systmu hlaen ne~doucch udlost (NSHNU) ZIS. Vhodn vychzet tedy zdan metodiky. 101Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 322 Mo~nost sprvcovsk definice ne~doucch udlost a polo~ek dan udlosti Chyb popis po~adavku.PYidn popis po~adavku. Na zkad po~adavk ZIS, krajskho Yadu.102Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 323 Tisk zznamu o ne~douc udlosti Chyb popis po~adavku.Upraven popis po~adavku. Mo~nost vytisknout jednotlivou udlost.103Jan Novk/Va NzorPR_4_Seznam po~adavko_v5; ID 324Export ne~doucch udlost minimln do Excelu pro dala statistick zpracovn Chyb popis po~adavkuPYidn popis po~adavku.104STAPRO/Va NzorSeznam po~adavko verze 5/ ID 320 Prce s tabletem ve vybranch stech NIS. Doporu ujeme doplnit do minimlnch po~adavko i vizitu u lo~ka pacienta s nhledem na informace a aktivnm pYstupem do dekurzu a medikacePopis po~adavku upraven.105STAPRO/Va NzorSeznam po~adavko verze 5/ID 45 Evidence centrov l by Doporu ujeme formulaci: Vykzn centrovch lko v etn kontroly na pasport lko na pracoviat a navazujcch reporto centrovch lko pro ZPUpraven popis po~adavku. 106STAPRO/Va NzorSeznam po~adavko verze 5/1 Vykzn centrovch lko v etn kontroly na pasport lko na pracoviat a navazujcch reporto centrovch lko pro ZP Dle ns nen sprvn zadan. Z popisu po~adavku bychom vynechali nasmlouvan vkony, kombinace, frekvence, kategorie, bal kov vkony, Nlky , proto~e nejsou definic struktury, ale jsou to parametry jednotky z organiza n strukturyUpraven popis po~adavku.107STAPRO/Va NzorSeznam po~adavko verze 5/48 K-dvky Nesprvn zadan po~adavek. PYed slovy v etn vytvoYen faktur nen ukon en pYedeal vty a tak je tento po~adavek spojen s pYedealm po~adavkem mo~nost odmtnut pYed odeslnm , co~ nen smyslupln. Upraven popis po~adavku. 108STAPRO/Va NzorSmlouva o schov/ l. IIINepYijateln sjednny podmnky pro vydn pYedmtu schovy podle lnku III. smlouvy nsledovn: znik smluvnho vztahu mezi Zhotovitelem a Objednatelem na zklad odstoupen Objednatele nebo vpovdi Zhotovitele & dovodem mo~e bt i jednn Objednatele!! Zhotovitel nebo osoba, j~ nle~ autorsk prva kPYedmtu schovy nebo jejich vkon, pYevede nebo postoup prvo kPYedmtu schovy na tYet osobu nebo nastane jin skute nost, na zklad kter dojde ke zmn vykonavatele autorskch prv kPYedmtu schovy & mo~e dojt koprvnnmu a sjednanmu pYevodu stak zva~nmi nsledky!! Zhotovitel neodstran v zru n dob definovan ve Smlouv o dlo bez zbyte nho prodlen (enormn krtk a na tak dole~it dosledek i neur it lhota!!) vytknut vady PYedmtu schovy nebo porua jinou povinnost vo i Objednateli tkajc se PYedmtu schovy, atoto poruaen nebude Zhotovitelem Ydn napraveno ani v dodate n lhot ur en Objednatelem& . Poskytnut dodate n lhoty se vztahuje pouze na ujednn za slovem nebo & !!! nepYijateln dosledky a neodovodniteln dosledky!! Doalo kprav ji~ na zklad pYipomnek v1. Kole pYedb~n tr~n konzultace.109STAPRO/Va NzorSmlouva o schov/ l. IIINepYijateln sjednny vnvaznosti na vae uveden ipodmnky pro vydn pYedmtu schovy: psemn odstoupen Objednatele dle ustanoven v odst. REF _Ref341300320 \r \h \* MERGEFORMAT 3.1, psm. REF _Ref290942706 \r \h \* MERGEFORMAT b) tto Smlouvy od jedn nebo vaech smluv Smluvn dokumentace zdovodo uvedench vtchto smlouvch nebo pYsluanm prvnm pYedpisu, opatYen podpisem Objednatele azroveH potvrzen dr~itele poatovn licence o doru en tohoto odstoupen Zhotoviteli psemn ukon en jedn nebo vaech smluv Smluvn dokumentace ze strany Zhotovitele dle ustanoven v odst. REF _Ref341300320 \r \h \* MERGEFORMAT 3.1, psm. REF _Ref290942706 \r \h \* MERGEFORMAT b) tto Smlouvy zdovodo kter nejsou zvisl na jednn i ne innosti Objednatele, opatYen podpisem Zhotovitele prohlaen Objednatele o skute nostech uvedench vodst. REF _Ref341300320 \r \h \* MERGEFORMAT 3.1, psm. REF _Ref341306237 \r \h \* MERGEFORMAT c) doplnnm oznmenm Zhotovitelem nebo jinm dokumentem prokazujcm takovou skute nost. V pYpadech oznmen Objednatele uvedench v lnku REF _Ref290942959 \r \h \* MERGEFORMAT 7.1. psmeno c), d), e), f) zaale Schovatel Zhotoviteli toto prohlaen, aby se k nmu vyjdYil. Nezaale-li Zhotovitel Schovateli ve lhot 20 dno ode dne doru en tohoto prohlaen doklad o tom, ~e s vydnm PYedmtu schovy Objednateli nesouhlas a zroveH ~alobu s podacm raztkem pYsluanho soudu dokldajc, ~e Zhotovitel zahjil v pYsluan otzce soudn Yzen & .. nepYimYen krtk lhota!!! Lhota prodlou~ena na 30 dno. Na zklad konzultace doalo kupYesnn smlouvy.110STAPRO/Va NzorSmlouva o schov/ l. IIIJedn se ovelk, jakkoliv ze strany objednatelo pochopiteln, zsadn prolom do autorskch prv vrobco SW a pYstup kSW by ml bt objednateli umo~nn pouze za podmnek: likvidace, insolvence nebo zniku dodavatele SW; podstatn poruaen smlouvy odr~b apodpoYe ze strany dodavatele SW. Upraveno ji~ na zklad pYipomnek v1. Kole pYedb~n tr~n konzultace. Na zklad konzultace doalo kupYesnn smlouvy.111STAPRO/Va NzorSmlouva o dlo/ l. VIII Cena dla anebo cena sti dla bude zaplacena do 30 dno po pYedn a pYevzet dla nebo sti dla uveden vpYedvacm protokolu a po odstrann veakerch vad a nedodlko vytknutch vpYedvacm protokolu. Je sjednna mo~nost ste nho plnn dla .. je tYeba ujednat i mo~nost ste nho placen ceny dla: VypoYdno v1. Kole pYedb~n tr~n konzultace. Dlo bude plnno po stech kter budou pYebrny a hrazeny postupn viz. pYlohy SoD.112STAPRO/Va NzorSmlouva o dlo/ l. XKevaem stem dla, kter maj povahu autorskho dla ve smyslu zkona . 121/2000 Sb., oprvu autorskm, o prvech souvisejcch sprvem autorskm a o zmn nkterch zkono, ve znn pozdjach pYedpiso (dle jen autorsk zkon ), a knim~ zhotovitel m nebo mu vznikne majetkov autorsk prvo, poskytuje zhotovitel objednateli licenci ke vaem zposobom u~it znmm ke dni uzavYen tto smlouvy, a to s innost ode dne pYechodu vlastnickho prva kvci, vn~ bylo konkrtn autorsk dlo zahrnuto, nejpozdji vaak ode dne dokon en dla. NepYijateln pro SW dodvan nikoliv na zakzku a vhradn pro objednatele sjednan licen n podmnky!! Pokud by byla sjednna licence ke vaem zposobom u~it dla, pak nen tYeba schova neb objednatel m prvo i ke vaem zdrojovmi kdom!!! Na zklad konzultace doalo kupYesnn smlouvy a licen nch podmnek.113STAPRO/Va NzorSmlouva o dlo/ l. XLicenci dle pYedchzejcho odstavce tto smlouvy zhotovitel udluje objednateli jako bezplatnou, nevhradn, pYenosnou, na dobu trvn majetkovch prv autora, vneomezenm zemnm rozsahu. Zhotovitel udluje objednateli oprvnn kzapracovn, slou en nebo pYipojen autorskch dl a jejich st, dodanch zhotovitelem dle tto smlouvy, dosystmo objednatele nebo do jakchkoliv jinch systmo dle potYeb a vole objednatele, a dle kjakmkoliv zmnm uvedench autorskch dl!!! Na zklad konzultace doalo kupYesnn smlouvy a licen nch podmnek.114STAPRO/Va NzorSmlouva o dlo/ l. XMezi smluvnmi stranami a tYet stranou (poskytovatelem) bude uzavYena smlouva o schov (ESCROW), a to na schovu zdrojovch kdo, datovho modelu a dala nezbytn vvojov dokumentace dla vaktuln nasazen verzi & . Nen tYeba, sohledem na navrhovan rozsah licence!!! VypoYdno v1. Kole pYedb~n tr~n konzultace. Smlouva o schov zahrnuje jin okruh pYpado, ne~ licen n ujednn. 115STAPRO/Va NzorSmlouva o dlo/ l. XII Zhotovitel se zavazuje, ~e objednateli pYedlo~ pYi podpisu tto smlouvy pojistnou smlouvu, jejm~ pYedmtem bude pojiatn odpovdnosti zhotovitele za akodu i nemajetkovou jmu zposobenou pYi provdn dla tYet osob spojistnm plnnm ve vai minimln 20000 000,- K . Pojistn plnn mus bt mrn pYedpokldan cen plnn na VZ!. PYedpokldan cena zakzky je 85 mil K . Pojistn plnn je mrn cen zakzky.116STAPRO/Va NzorSmlouva o dlo/ l. XIIZhotovitel je povinen pYi provdn dla postupovat vsouladu splatnmi prvnmi pYedpisy R a EU, je~ jsou sou st prvnho Ydu R!! VypoYdno v1. Kole pYedb~n tr~n konzultace. 117STAPRO/Va NzorSmlouva o dlo/ l. XIVOcitne-li se zhotovitel v prodlen splnnm dle pYlohy . 3 tto smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvn pokutu ve vai 0,05 % z celkovceny dla bez DPH podle l. REF _Ref354146214 \r \h \* MERGEFORMAT VII odst.1 tto smlouvy za ka~d zapo at den prodlen & vysok smluvn pokuta!! VypoYdno v1. Kole pYedb~n tr~n konzultace. Smluvn pokuta sn~ena.118STAPRO/Va NzorSmlouva o dlo/ l. XIVV pYpad prodlen zhotovitele s odstrannm vad nebo nedodlko vyplvajcch zpYedvacho protokolu, vyplynuvach ze zkuaebnho provozu dla, je-li touto smlouvou, pYlohou . 1 tto smlouvy nebo objednatelem po~adovn, nebo zru nch vad zjiatnch vzru n dob, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvn pokutu ve vai 5 000,- K za ka~d zapo at den prodlen do okam~iku jejich odstrann. Odstran-li objednatel vady sm nebo prostYednictvm tYet osoby vsouladu stouto smlouvou, je zhotovitel povinen uhradit smluvn pokutu pouze ve vai, vn~ smluvn pokuta pYesahuje akodu, kter objednateli vznikla vpodob vynalo~en nklado na odstrann vad & . vysok smluvn pokuta!! VypoYdno v1. Kole pYedb~n tr~n konzultace. Ponechno.119STAPRO/Va NzorSmlouva o dlo/ l. XVZhotovitel na sebe bere nebezpe zmny okolnost ve smyslu 1765 odst. 2 NOZ & nevyv~en a nemrn a nepYijateln po~adavek!! vpYpad podstatn zmny okolnost maj mt ob smluvn strany mo~nost na tuto reagovat spole nm jednnm!! VypoYdno v1. Kole pYedb~n tr~n konzultace. Ponechno.120STAPRO/Va NzorSmlouva o dlo/ l. XVSmluvn strany se dohodly, ~e 1912, 1921, 2112, 2595, 2605 odst. 2, 2609, 2611 a 2618 NOZ se nepou~ij & . Nevyv~en, poakozuje zhotovitele a nemrn zvhodHuje objednatele!! VypoYdno v1. Kole pYedb~n tr~n konzultace. Ponechno.121STAPRO/Va NzorServisn smlouva/ l. VICena m bt placena na zklad faktur vystavench tvrtletn v~dy ke konci tvrtlet!! A jej pYlohou maj bt objednatelem potvrzen vkazy prce & . A koliv za servisn slu~by maintenance a Yeaen incidento by mla bt sjednna paualn odmna , viz lnek cena! Vkazy nejsou nijak definovny ani proces jejich potvrzovn, navc se prv sohledem na paualn cenu jev jako zbyte n & je nezbytn rovn~ odmtnout po~adavek, aby bylo ujednno nsledujc: Pokud vkalendYnm msci Poskytovatel neposkytne ~dn plnn spadajc do servisnch slu~eb kategorie Maintenance, nenle~ mu za tento kalendYn msc prvo na hradu paualn ceny tchto servisnch slu~eb & & & & . Dodavatel m povinnost udr~ovat pohotovost a garanci slu~eb po celou dobu a za to mus objednatel zaplatit!!! VypoYdno v1. Kole pYedb~n tr~n konzultace. Ustanoven servisn smlouvy vypuatno.122STAPRO/Va NzorServisn smlouva/ l. VIIZvazek v l. VII/13 mus bt nacenn!! VypoYdno v1. Kole pYedb~n tr~n konzultace. Upraveno. 123STAPRO/Va NzorServisn smlouva/ l. VIIIje upraveno pouze prvo odstoupit od smlouvy objednatelem, je nezbytn nutn, aby dodavatel po~adoval doplnn jeho prva odstoupit od smlouvy pro neplnn pen~itch zvazko objednatelem!! Zejmna za stavu, kdy je navrhovno ujednat, ~e strany nemaj prvo smlouvu vypovdt pYed uplynutm doby, na jakou je smlouva sjednna!! Smlouva je sjednna na dobu ur itou & od pYedn dla podle smlouvy o dlo do uplynut zruky, kter po n rovn~ b~et okam~ikem pYedn dla & Objednatel je podle nvrhu smlouvy oprvnn od smlouvy psemn odstoupit: jestli~e Poskytovatel nevyYea incident Objednatele, kter brn Objednateli Ydnmu u~vn dla, a to ani v Objednatelemdodate n stanoven lhot pot, co na tento incident Poskytovatele nejmn dvakrt upozornil. & nen nijak Yeaen charakter incidentu a napY. jeho objektivn nemo~nost vyYeaen, na kter nemus mt dodavatel vliv!! Tedy dodavatel bude Yeait, ale sohledem na okolnosti na stran objednatele nebude schopen vyYeait & VypoYdno v1. Kole pYedb~n tr~n konzultace. Dostate n upraveno NOZ. 124STAPRO/Va NzorServisn smlouva/ l. XZvre n ujednn: Pozor nelze pYevdt, zastavit ani zapo t vzjemn pohledvky podle n~e uvedenho ujednn: Smluvn strany se dohodly, ~e Poskytovatel nen oprvnn postoupit nebo zastavit pohledvku za Objednatelem z tto smlouvy bez pYedchozho psemnho souhlasu Objednatele. Poskytovatel nen oprvnn svou pohledvku za Objednatelem z tto smlouvy nebo pohledvku na zaplacen smluvn pokuty vznikl na zklad tto smlouvy pou~t k jednostrannmu zapo ten napohledvku Objednatele za Poskytovatelem. Odstavec ponechn vpovodnm znn.125STAPRO/Va NzorServisn smlouva/ l. XOdmtnout ujednn: Poskytovatel na sebe bere nebezpe zmny okolnost ve smyslu 1765 odst. 2 NOZ. nevyv~en a nemrn a nepYijateln po~adavek!! vpYpad podstatn zmny okolnost maj mt ob smluvn strany mo~nost na tuto reagovat spole nm jednnm!! VypoYdno v1. Kole pYedb~n tr~n konzultace. Ponechno zdovodu ochrany veYejnch prostYedko. "/ $d$Ifa$gd kd<$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg"Jjl d$Ifgd d$Ifgd  & -$d$Ifa$gd kd=$$IfFir+6h 3 t044 lap2yt5j_& N   Z | d$Ifgd d$Ifgd | ~ / $d$Ifa$gd kdq>$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg  L  d$Ifgd d$Ifgd / $d$Ifa$gd kd[?$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg0d.vln@fhl n    B!x!z!!!<"f"h"j"ظؖؖؖh1hFB* phph1hF5 h1hgh1hB* phph1hr85 *h1hB h1hxK h1hr8h1hBB*ph h1h8 'h1hBB* phph1hB5 h1hBh1hBB*^Jph!3C00d$Ifgd d$Ifgd / $d$Ifa$gd kdE@$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgbdd$Ifgd d$Ifgd / $d$Ifa$gd kd/A$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg0tvlnd$Ifgd d$Ifgd / $d$Ifa$gd kdB$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg>@hl n  d$Ifgd d$Ifgd  / $d$Ifa$gd kdC$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg @!B!z!!!<"h"d$Ifgd d$Ifgd h"j"p"/ $d$Ifa$gd kdC$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgj"p"""#$$% %%8%%%%j&&&&&'v''((((((D))+r,,,,,,B--/d0122Ϳ͸क़~v~v *h1hd!h1hd!B* phph1hd!5 h1hd!h1hd!B*^Jph!3Ch1hd!B*ph *h1hF h1hnp) h1hp h1hgh1hFB* phph1hF5 h1hFh1hFB*^Jph!3Ch1hFB*ph+p""""#$$$ %d$Ifgd d$Ifgd % %%/ $d$Ifa$gd kdD$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg%:%~%%%%%j&&d$Ifgd d$Ifgd &&&/ $d$Ifa$gd kdE$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg&&''v''((d$Ifgd d$Ifgd (((/ $d$Ifa$gd kdF$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg((B)D)++r,,d$Ifgd d$Ifgd ,,,/ $d$Ifa$gd kdG$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg,,@-B--//d012d$Ifgd d$Ifgd 222/ $d$Ifa$gd kdH$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg22.2v2,333344555.5v556L6N6P6V6|666$77:::::;;;<:<r<<===== >>>0B@Cͻͻͻؙ͇|ؙh1hfB* ph `h1hB* ph ` h1hFh1hF5h1hfB*ph *h1hB h1hwb h1hfh1hFB* phph1hBB* phph1hB5 h1hBh1hBB*^Jph!3Ch1hBB*ph/202t2v2,33445d$Ifgd d$Ifgd 555/ $d$Ifa$gd kdiI$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg505t5v556L6N6d$Ifgd d$Ifgd N6P6V6/ $d$Ifa$gd kdSJ$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgV6~6666$77:d$Ifgd d$Ifgd :::/ $d$Ifa$gd kd=K$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg::;;;<:<r<=d$Ifgd d$Ifgd ===/ $d$Ifa$gd kd'L$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg== > >>.B@C FF .$Ifgdjd$Ifgd d$Ifgd @CD F FFFFFFFFVI K4Kd$Ifgd d$Ifgd 4K6K[[[v\߳߳woh1hF5h1hB5 h 2h 2h 2hBB* phph 2hFB* phph 2hF5h 2hB5 h 2hBh 2hBB*^Jph!3C h1hFh1hBB* phph1hBB*^Jph!3Ch1hBB*ph h1hB h1h<|Bh<|BhB'TUU/ $d$Ifa$gd kdQ$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgU.UrUtUUUd$Ifgd d$Ifgd UUU/ $d$Ifa$gd kdR$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgUU*V,VVWWY2Yd$Ifgd d$Ifgd 2Y4Y:Y/ $d$Ifa$gd kdwS$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg:YbYYYY.Z0ZZZd$Ifgd d$Ifgd ZZZ/ $d$Ifa$gd kdaT$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgZZ<[>[[v\x\]:]d$Ifgd d$Ifgd v\x\]8]<]B]h]]]]]]t^v^P_R_`<`@`F`l``za|a:dde ee6e~ee ff@fFflffhiۻ۳۳鍆~sh 2hBB* phph 2hB5 h 2hBh 2h1B*PJ^Jph h1h=nh1hh5h1hF5h1hB5h1h[15h1hBB*^Jph!3Ch1hBB*ph h1hB h1h[1h1hBB* phph1hFB* php(:]<]B]/ $d$Ifa$gd kdKU$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgB]j]]]]P_R_`>`d$Ifgd d$Ifgd >`@`F`/ $d$Ifa$gd kd5V$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgF`n```|a:dded$Ifgd d$Ifgd e ee/ $d$Ifa$gd kdW$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytge8e|e~ee f>fd$Ifgd d$Ifgd >f@fFf/ $d$Ifa$gd kd X$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgFfnfffhijd$Ifgd d$Ifgd iijjj"jHjjkHlnnnnn o\o0qqfrhrlrtrrr@snss(vpvwwww"xjxy.y^ypyyyyyyžžžxžqx h1h<|B *h1h)sh1h_nCJaJ h1hq h1h_nh1h)sB*ph h1hp5h1h)sB* phph1h)s5 h1h)sh1h)sB*^Jph!3Ch1h)sB*ph h1hB *h1hB h 2h 2 *h1hBB* php,jj"j/ $d$Ifa$gd kdX$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg"jJjjjkHllnnd$Ifgd d$Ifgd nnn/ $d$Ifa$gd kdY$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgnno o0qqjrd$Ifgd d$Ifgd jrlrtr/ $d$Ifa$gd kdZ$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgtrrrr@snss|uuu(vpvwww )d$Ifgd d$7$8$H$Ifgd $d$7$8$H$Ifa$gd d$Ifgd d$Ifgd www/ $d$Ifa$gd kd[$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgw$xhxjxy.y^yyd$Ifgd d$Ifgd yyy/ $d$Ifa$gd kd\$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgyy*z,zrzzz${ d$Ifgdqd$Ifgd d$Ifgd y,zrzzzzzz {"{&{.{T{{<|h||||||| }d}f}|~~~~ PRlʃɼԱ~sll h1hE4h1hx#B* php h1h_nh1hBB* phph1hB5 h1hx# h1hBh1hBB*phh1h)sB*phh1h)sB*^Jph!3Ch1h)sB*ph h1hqhU hqhqh1h)sB* phph1h)s5 h1h)s*${&{.{/ $d$Ifa$gd kd]$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg.{V{{<|h|| d$Ifgd d$Ifgd |||/ $d$Ifa$gd kdo^$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg||} }d}f}|~~d$Ifgd ~~~/ $d$Ifa$gd kdY_$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg~~PRld$Ifgd d$Ifgd / $d$Ifa$gd kdC`$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg̀ʃd$Ifgd d$Ifgd / $d$Ifa$gd kd-a$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgdxFHLTvnp΋z ޏʐ68jj-jh1hBCJOJQJUaJmHsH hqhq'h1hB>*CJOJQJaJmHsH*h1hB5>*CJOJQJaJmHsH$h1hBCJOJQJaJmHsH h1hq h1hx# h1hosIh1hBB* phph1hB5 h1hBh1hBB*ph(bdxHJd$Ifgd d$Ifgd JLT/ $d$Ifa$gd kdb$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgTvnpJ$ & Fhx$If^ha$gdq$ & Fhx$If^ha$gdq$d$Ifa$gd d$Ifgd d$Ifgd / $d$Ifa$gd kdc$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgޏʐxzlnTV$d$Ifa$gd & F$Ifgd $Ifgd $d$If^a$gd $ & F$Ifa$gd $d$Ifa$gd d$Ifgd d$Ifgd jlʔ̔ "(*:<xz һһһҡһҙһһһһeһҙһ3jbeh1hBCJOJQJUaJmHsH3jdh1hBCJOJQJUaJmHsHh1hB63jhdh1hBCJOJQJUaJmHsH-jh1hBCJOJQJUaJmHsH$h1hBCJOJQJaJmHsH3jch1hBCJOJQJUaJmHsH" "BDJL\^nؘ֘ ,.464TһһһҡһһҔoaaZSZ h1hq h1hBh1hB5OJQJaJ'jfh1hBOJQJUaJ!jh1hBOJQJUaJh1hBOJQJaJ3j\fh1hBCJOJQJUaJmHsH-jh1hBCJOJQJUaJmHsH$h1hBCJOJQJaJmHsH3jeh1hBCJOJQJUaJmHsH/ $d$Ifa$gd kdVg$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgPR 024 2dfʣz̤Τ*ƲvevR$h1hBB*CJ\^JaJphPM!h1hB56CJ\^JaJh1hBCJ\^JaJ h1hfQ h1h^< h^<h^<h1hBB*phPM h1h@ hqhq'h1hB5CJOJQJaJmHsH.h1hB0J56CJOJQJaJmHsHh1hB5 h1hq h1hBh1hBB*ph R24 & Fd$If[$gd $d$Ifa$gd d$Ifgd d$Ifgd / $d$Ifa$gd kd@h$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg dfȣʣxd$Ifgd^<$d$Ifa$gd^<$d$Ifa$gd $$$ & F$If^`a$gd $$d$Ifgd d$Ifgd d$Ifgd xz/ $d$Ifa$gd kd*i$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgΤ $$Ifa$gd $d$Ifa$gd^<$ & F$If^`a$gd d$Ifgd d$Ifgd RBFNpT²$& ȲȫȤȲșȒȲșȀqh1hBCJOJQJaJh1hBOJQJ h1h b h bh b h1h!whfQ h^<hfQ h1hfQh1hBB*phh^< h^<h^< h1hB!h1hB5>*CJ\^JaJh^<h^<5>* h^<5>*h1hBCJ\^JaJ%/ $d$Ifa$gd kdj$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgD$ & F$If^`a$gd d$Ifgd d$Ifgd DFN/ $d$Ifa$gd kdj$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgNp²$&d$Ifgd b$ & F$If^`a$gd d$Ifgd d$Ifgd / $d$Ifa$gd kdk$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg8:d $$$If`gd $$$If`gd!w$ & F$Ifa$gd!wd$Ifgd d$Ifgd 06:dfnθиҸ48@bDFHNPͻݏݴݏpUpp4jnh1hBB*CJOJQJUaJphPM.jh1hBB*CJOJQJUaJphPM h bh b%h1hBB*CJOJQJaJphPMh1hBB*ph h1h b h1hB"h1hB5>*CJOJQJaJh1hB>*CJOJQJaJh1hBCJOJQJaJ%h1hBB*CJOJQJaJph!dfn/ $d$Ifa$gd kdl$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgnиҸ46d$Ifgd b! & F $If^`gd d$Ifgd d$Ifgd 68@/ $d$Ifa$gd kdm$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg@bRTd$Ifgd b$$d$Ifa$gd d$Ifgd d$Ifgd RVܼ޼8j | NPR"$&嶥씄qjQ0h1hB0J%CJOJQJaJmHnHsHtH h1hvlnp&:>Fhʿʳ} h1h b(h1hB5B*CJOJQJaJphh5 h5h5h1hBCJOJQJaJh1hB>*OJQJh1hBOJQJh1hB5OJQJ h1hv* h1hB,/ $d$Ifa$gd kdp$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgXZd$Ifgd b"$d$8$H$Ifa$gd d$Ifgd d$Ifgd / $d$Ifa$gd kdq$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg0\^`d$Ifgd b! $1$If^`gd b $$Ifa$gd $$If^a$gd $$$$Ifa$gd $$ & F$Ifa$gd d$Ifgd d$Ifgd / $d$Ifa$gd kdr$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg>p$&<d$Ifgd b! $1$If^`gd d$Ifgd d$Ifgd <>F/ $d$Ifa$gd kds$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgFh,.RTVXd$Ifgd b! & F $1$If^`gd ! S$1$If^S`gd ! $1$If^`gd d$Ifgd d$Ifgd .RTVXHJt0RT$hثءءؚ h1hT,h1hB5>* h1h bh1hB5CJOJQJaJh5h1hBB*ph h bh b h1hBh1hBCJOJQJaJ"h1hB5>*CJOJQJaJ/ $d$Ifa$gd kdt$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytgJrt02RT $$1$If`gd d$Ifgd d$Ifgd / $d$Ifa$gd kdu$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg fhd$Ifgd b"$d$8$H$Ifa$gd d$Ifgd d$Ifgd /% dgd kdsv$$IfFr+6h 3 t044 lap2ytg51h0:p0PA .!"#$% $$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)iy$IfK$L$l!vh#v:V ln054$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t05h5 5 535 p2yt)i$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V Fi t0,5h5 5 535 p2yt5j_$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg}DyK _Ref341300320}DyK _Ref290942706}DyK _Ref341300320}DyK _Ref290942706}DyK _Ref341300320}DyK _Ref341306237}DyK _Ref290942959$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg}DyK _Ref354146214$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytg$$If!vh#vh#v #v #v3#v :V F t0,5h5 5 535 p2ytgj0 >666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N Normln dCJ_HaJmHsHtH @ "6Nadpis 1,Hoofdstukkop,Section Heading,H1,No numbers,h1#$$ & Fdx@&a$5KHOJPJQJaJ@@@ "0Nadpis 2,Char Char Char,Char Char Char Char Char,Section,m,Body Text (Reset numbering),Reset numbering,H2,h2,TF-Overskrit 2,h2 main heading,2m,h 2,B Sub/Bold,B Sub/Bold1,B Sub/Bold2,B Sub/Bold11,h2 main heading1,h2 main heading2,B Sub/Bold3,2,sub-sect $ & Fdxx@&a$OJPJQJaJ@ "Nadpis 3,Char,Level 1 - 2,h3,C Sub-Sub/Italic,h3 sub heading,Head 31,Head 32,C Sub-Sub/Italic1,h3 sub heading1,H3,3m,Level 1 - 1,GPH Heading 3,Sub-section,H31,(Alt+3),3,Sub2Para $ & Fdxx@&a$OJPJQJaJP@P "Nadpis 4,Text_Subhead_Sub,h4,h4 sub sub heading,D Sub-Sub/Plain,Level 2 - (a),Level 2 - a,GPH Heading 4,Schedules,Vertrag,smlouva#$$ & Fdxx@&a$OJPJQJaJ@ "(Nadpis 5,Heading 5(unused),Level 3 - (i) $ & Fdxx@&a$OJPJQJaJ@ "0Nadpis 6,Heading 6(unused),Legal Level 1.,L1 PIP $ & Fd<@&a$6OJPJQJaJ@ "%Nadpis 7,Appendix Major,7,E1 Marginal $ & Fd<@&a$CJOJPJQJaJb@b "Nadpis 8 $ & Fd<@&a$6CJOJPJQJaJd @d "Nadpis 9 $ & Fd<@&a$56CJOJPJQJaJJA J Standardn psmo odstavceZi@Z 0Normln tabulka4 l4a 0k 0 0 Bez seznamu rr T,MY~ka tabulky7:V0ZoZ Lje0Default 7$8$H$%B*CJ^J_HaJmHphsHtHz@z " Odstavec se seznamemd^m$ CJOJPJQJaJmHsHtHfo!f " Odstavec se seznamem CharCJOJPJQJaJmHsHNo1N " Nadpis 1 Char5CJKHOJPJQJtH "oA" "0Nadpis 2 Char,Char Char Char Char,Char Char Char Char Char Char,Section Char,m Char,Body Text (Reset numbering) Char,Reset numbering Char,H2 Char,h2 Char,TF-Overskrit 2 Char,h2 main heading Char,2m Char,h 2 Char,B Sub/Bold Char,B Sub/Bold1 Char,2 CharCJOJPJQJtH FoQF " Nadpis 3 CharCJOJPJQJtH FoaF " Nadpis 4 CharCJOJPJQJtH FoqF " Nadpis 5 CharCJOJPJQJtH JoJ " Nadpis 6 Char6CJOJPJQJtH BoB " Nadpis 7 CharOJPJQJtH FoF " Nadpis 8 Char6OJPJQJtH LoL " Nadpis 9 Char56CJOJPJQJtH 2X`2 "@ Zvraznn6]F`F el Bez mezerCJ_HaJmHsHtH rO!r elStyl1A$$ & F *$5$7$9D^`a$ 5aJtHFoF N0 0 Default CharB*CJ^JaJphvO!v cXOdstavec* $d*$1$5$7$9D`a$!B*CJOJPJQJaJphtHVOV cXOdstavec odsazen! 4^4`:B@": #cX0 Zkladn text"xHo1H "cX0Zkladn text Char CJaJtH jOBj d5 Normln1$d*$1$5$7$9D!B*CJOJPJQJaJphtHDoQD 0 Font Style14CJOJQJ^JaJR@bR 'xK0 Text bubliny &dCJOJQJ^JaJRoqR &xK0Text bubliny CharCJOJQJ^JaJtH B'`B _c0Odkaz na komentYCJaJ@@@ *_c0Text komentYe)CJaJBoB )_c0Text komentYe ChartH Dj@D ,_c0PYedmt komentYe+5\NoN +_c0PYedmt komentYe Char 5\tH d^@d *i/0Normln (web)-ddd[$\$CJOJPJQJaJtHHZ@H /j0 Prost text .d PJ^JaJDoD .j0Prost text Char CJaJtH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vߩy$>hkI37%һ[HLO*n{R‚awxJsc"\>1[XՖbL%8\}$R=61s1`(|&ɖn'׿|a^]T Y?[C Kmf~څ-b꘵u}e ESih(S^ z}i6+NN󴻵fKdnu:f+5 ؘïԖހ,9otֻeo@.Ͼ$Ϫ0h݋f۴s;1el\}k14G5Hp>U )4uO eF:(fC쑳#zHy`p~(Bs-i'et># F4Sn&/Tš hpYÁ3h[n1^8K${GuNu{IBad6Y>f+WM:\X)ԁTHedCLe!ʿdR,@0kR]ג҈}J)("QpFl"v1_*P W"6SnqΒ|3fpv4Y)gT`JnNI3R3U~7K#)m qBiDi*6mY& viHE(K&^@]$*+S+65pY M5ʀ?=ˠQr9{mӝMfPʭæ_X]ծ7󽷬Y<+Yi+hei"rkNf.xq^c,>_>:P[| l iG8AL5m:iw#֒ߧ4vќ\ ]D2jMdj"2@CTv\iyj &rx v|~V\>D HNhpNVLT&'",*, 55::==CCKKOO4T`F`ee>fFfj"jnnjrtrwwyy${.{||~~JTxDNdn6@<Fstuvwxyz{|}~qrstuvwyz{|}~ɳ[l϶Ҷan]8@0( B S ? _Ref341300300 _Ref341306237 _Ref341306804podminkyVydani"M_"OM_ ^aCFY\L O y | )sz?Cpt~mwcg'*##w+}+++++++&,,,,,A2E22299::::<<j=r=Y>a>>>;?A???eAhAAA$B8BlBxBM#MMMXNaNNNOOTT^^__aaaaaaaaaaddffgghhhhUl[lmmmmwn~nqquwwyyRV"֗ٗox&'4!(ʪ׫y~-0EP_p{em^fchHP(0^dQ W > D ~ s}AX=L<#R#%%T*Z*/,;,,,..1122f335 5 556666779999::E?T???@@AAgCsCFFHHYK_KL&LNNQQRR[[[[\\^^)^:^``aae eCeXeffgghhkk1o:oqqqqz|~|||~~~~$.WZAK$,ۗPR]cMOhk;Mo'8'4?Lť̥LXȳUfZ!1gq , _PPUUVV~efgghhh i8i7jOjjjkkllmmvAY01]_``Ndr %%XX*CDD"Tmm*\_4?E JL((!Bx]Q$}d(4#2D*vƂ){>j-9XD\5M= =b7NfL \T4MwhD{.xPh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH^`.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.8^8`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(o ^ `OJQJo( ^ `OJQJo(x^x`OJQJ^Jo(o H^H`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo(^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hHK^K`o(.^`.L^`L. ^ `.^`.[L^[`L.+^+`.^`.L^`L.^`o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`OJPJQJo( ^`OJQJo(o S ^S `OJQJo( # ^# `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( c^c`OJQJo(o 3^3`OJQJo(d^d`o()4 ^4 `. L^ `L.^`.^`.tL^t`L.D^D`.^`.L^`L.^`56>*CJOJQJo( lnek ;^`;56CJOJQJo(.;^`;56CJOJQJo(..^`56CJOJQJo(...  ^ ` 56CJOJQJo( .... ^` ..... ^` ...... `^``....... 00^0`........^`o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(hH-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hHd^d`o()4 ^4 `. L^ `L.^`.^`.tL^t`L.D^D`.^`.L^`L.{.x9XDMd(J?E 2D*]Q$=b7N){>4!Mwh \TH&?RxZ]T|2{Wɸbo[A`lU!Hcp3\g:uowN0 MF F 0 >A Ps|}?WN}Sj d!"u"#Sz$8 'np);*p*c|*/(+ZU,*-j. O/S^/*i/0L2 2E4p5`657dd:;<^<>>t?|?@FI@r{@SAupABPB<|B'CKC[C:`CFJKF&$GvpDpFpLpPpVp\p`pnptp~ppppppppppppppppUnknownG.Cx Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial5. .[`)Tahoma7.@Calibri?= .Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"qODVI%p%p!20 KqHX $P0P2!xx Vesel Iveta Ing.Vesel Iveta Ing.D     Oh+'0l ( 4 @LT\dVesel Iveta Ing.NormalVesel Iveta Ing.187Microsoft Office Word@&d@CB@ %՜.+,0 hp Krajsk ad Kraje Vysoinap Nzev !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./012345789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklnopqrstvwxyz{|Root Entry F.Ԫ Data ]w1Table6mWordDocument7SummaryInformation(mDocumentSummaryInformation8uCompObj{ F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q