ࡱ> .bjbjR|R|.00'[`+++j<,P,d,d,d,8,x-d,@\ .lx/x/x/x/0n3:4hZZZZZZZ$]`Z)+4*0044Z++x/x/4[<<<4+x/+x/Z<4Z<<6V0Xx/Xf,5$IW*Z\0@\sW`*a6*a8X*a,6X44<44444ZZ9444@\4444*a4444444446 L*:_______________________________________________________________ SMLOUVA O SCHOV . & & & & & .. podle zkona . 89/2012 Sb., ob ansk zkonk (dle jen NOZ ), (tato smlouva o schov o dle jen Smlouva ) I. SMLUVN STRANY Objednatel: Nemocnice Jihlava, pYspvkov organizace Sdlo: Vrchlickho 59, 586 33 Jihlava Zastoupen Yeditelem panem Mgr. Davidem Rezni enkem Bankovn spojen: & . tu: & I O: 00090638 DI : CZ00090638 Tel: Fax: E-mail: ID datov schrnky: 4srk6jw Kontaktn osoba objednatele dle tto smlouvy je: Ing. David Za~mal, e-mail: & , tel.: & (dle jen Objednatel ) Zhotovitel:& & & & & & & & & Sdlo: & & & & & & & & .. Zapsan vOR vedenm & & & & & & .., oddl & ., vlo~ka & & & & & .. Zastoupen: & & & & & & & & & & & & . Bankovn spojen: & & & & & . . tu: & & & & & & & . I O: & & & & & & & . DI : & & & & & & & Tel: & & & & & & & . Fax:& & & & & & & . E-mail: & & & & .. ID datov schrnky:& ............... Kontaktn osoba zhotovitele ve vcech technickch dle tto smlouvy je: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & (dle jen Zhotovitel ) Schovatel: Deponest s.r.o. Sdlo: Praha 10, Vraovice, Kubnsk nm. 1391/11, PS 100 00, Zapsan vOR vedenm Mstskm soud V Praze, oddl C, vlo~ka 168818 Zastoupen: Mgr. Janem BednYem, jednatelem I O: 24722014 Tel: +420777566 700 E-mail: HYPERLINK "mailto:jan.bednar@deponest.com" jan.bednar@deponest.com ID datov schrnky: ap4ts5c Kontaktn osoba schovatele dle tto smlouvy je: Mgr. Jan BednY, tel.: 777 566700, e-mail: jan.bednar@deponest.com (dle jen Schovatel ) uzavYely n~e uvedenho dne, msce a roku tuto smlouvu o schov zdrojovch kdo Definice a vklad Smlouvy Nen-li uvedeno jinak v tto Smlouv nebo jejch PYlohch, maj definovan slova a spojen vyskytujc se vtto Smlouv (v etn jejch PYloh) dle uveden vznam: Autorsk zkon znamen zkon . 121/2000 Sb., autorsk zkon, ve znn pozdjach pYedpiso. Ob ansk zkonk znamen zkon . 89/2012 Sb., ob ansk zkonk, ve znn pozdjach pYedpiso. Podmnky vydn znamen skute nosti definovan vodst. REF _Ref290942959 \r \h \* MERGEFORMAT 7.1 pYi jejich~ splnn bude Schovatel povinen vydat PYedmt schovy Objednateli. PYedmt schovy znamen pYedmt plnn podle Smluvn dokumentace definovan vodst. REF _Ref290944135 \r \h \* MERGEFORMAT 2.2 tto Smlouvy. Smlouva znamen tuto smlouvu o schov, v etn jejch pYloh. Smluvn dokumentace znamen soubor smluvnch dokumento uzavYench mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jak jsou tyto dokumenty definovny vodst. REF _Ref290942712 \r \h \* MERGEFORMAT 2.1 tto Smlouvy. Smluvn strany znamen spole n Zhotovitel, Objednatel a Schovatel, a Smluvn strana znamen kteroukoli znich. schova znamen slu~bu poskytovanou Schovatelem za elem schovy PYedmtu schovy. Pro vklad tto Smlouvy plat nsledujc pravidla: Odkazy na lnky a pYlohy se vykldaj jako odkazy na pYsluan lnky a pYlohy tto Smlouvy. Odkazy na jakkoliv prvn pYedpis se vztahuj na dan prvn pYedpis vplatnm znn, popY. na prvn pYedpis, kterm bude pYsluan prvn pYedpis nahrazen. Odkazy na osobu nebo stranu se vykldaj tak, ~e se vztahuj na jakoukoli fyzickou osobu, prvnickou osobu, spole nost, vldu, stt, organiza n slo~ku sttu, spole n podnik, spolek nebo sdru~en (se samostatnou prvn subjektivitou i nikoli). Odkazy na dny jsou odkazy na kalendYn dny. Odkazy na pracovn dny znamenaj odkazy kterkoli den, krom soboty a nedle adno, na n~ pYipad sttn svtek podle platnch prvnch pYedpiso esk republiky. Pojmy definovan v tto Smlouv v mno~nm sle maj shodn vznam ivjednotnm sle a naopak. Nadpisy jsou vtto Smlouv pou~ity pouze pro pYehlednost a pro vklad jejch ustanoven nemaj ~dn vznam. vodn prohlaen Smluvn strany prohlaauj nsledujc: Objednatel a Zhotovitel uzavYeli na zklad vsledko zadvacho Yzen veYejn zakzky snzvem Nemocni n informa n systm pro nemocnice Kraje Vyso ina , ev. . veYejn zakzky ve vstnku veYejnch zakzek: [*] nsledujc smlouvy: dne [*] Smlouvu o dlo . [*], jejm~ pYedmtem je implementace Nemocni nho informa nho systmu; dne [*] Servisn smlouvu . [*], jejm~ pYedmtem je zvazek Zhotovitele poskytnout Objednateli servisn slu~by vztahujc se k dlu provedenmu dle smlouvy o dlo; (v textu jen Smluvn dokumentace , jednotliv Smlouva o dlo a Servisn smlouva ). PYedmtem plnn podle Smluvn dokumentace a pYedmtem schovy podle tto Smlouvy je zdrojov kd, datov model a dala nezbytn vvojov dokumentace dla v aktuln nasazen verzi Nemocni nho informa nho systmu, kter dodal Zhotovitel Objednateli (v textu jen PYedmt schovy ), jen~ je autorskm dlem Zhotovitele a ten knmu m veaker prva duaevnho i promyslovho vlastnictv a tento pYedmt plnn je prost veakerch prv tYetch osob. Specifikace pYedmtu schovy tvoY REF _Ref290944987 \r \h \* MERGEFORMAT PYlohu . 1 tto Smlouvy. el Smlouvy a vydn PYedmtu schovy elem tto Smlouvy je zajistit Objednateli pYstup ke zdrojovm kdom PYedmtu schovy, kter jsou potYebn pro Ydn u~vn PYedmtu schovy na zklad Smluvn dokumentace a k podkladovm materilom kPYedmtu schovy vnsledujcch pYpadech: znik Zhotovitele bez prvnho nstupce nebo znik nebo mrt prvnho nstupce Zhotovitele; znik smluvnho vztahu mezi Zhotovitelem a Objednatelem na zklad odstoupen Objednatele nebo vpovdi Zhotovitele nkter nebo vaech smluv Smluvn dokumentace; Zhotovitel nebo osoba, j~ nle~ autorsk prva kPYedmtu schovy nebo jejich vkon, pYevede nebo postoup prvo kPYedmtu schovy na tYet osobu nebo nastane jin skute nost, na zklad kter dojde ke zmn vykonavatele autorskch prv kPYedmtu schovy a vsouvislosti se skute nostmi obsa~enmi vtomto ustanoven mo~e dojt nebo dojde kohro~en prv Objednatele PYedmt schovy u~vat zposobem uvedenm ve Smlouv o dlo; Zhotovitel, nebo osoba j~ nle~ autorsk prva kPYedmtu schovy nebo jejich vkon, vstoup do likvidace, nebo je-li na ni podn insolven n nvrh, nvrh na vyhlaen moratoria a/nebo povolen reorganizace a/nebo pokud zamal takov nvrh podat i jeho podn iniciovat, nebo pokud jakkoliv soud prohls padek Zhotovitele, nebo osoby j~ nle~ autorsk prva kPYedmtu schovy nebo jejich vkon, a/nebo rozhodl o insolven nm nvrhu, vyhlsil moratorium a/nebo povolil reorganizaci, nebo pokud Zhotovitel, nebo osoba j~ nle~ autorsk prva kPYedmtu schovy nebo jejich vkon, zahj jednn o reorganiza nm, restrukturaliza nm a/nebo jinm obdobnm plnu, pYipravuje jakkoliv takov pln a/nebo jeho pYpravu i vyjednn zad tYet osob, nebo pokud jakkoliv soud zamtl nvrh na konkurs a/nebo insolven n nvrh pro nedostatek majetku, nebo pokud je Zhotovitel, nebo osoba j~ nle~ autorsk prva kPYedmtu schovy nebo jejich vkon v padku a/nebo hrozcm padku a/nebo splHuje podmnky pro prohlaen padku a/nebo hrozcho padku ve smyslu insolven nho zkona nebo byl/a pYedvoln/a k prohlaen o majetku a/nebo byl podn nvrh na prohlaen o majetku; dojde ke splnn podmnek stanovench Smluvn dokumentac pro znik smluvnho vztahu mezi Zhotovitelem a Objednatelem odstoupenm Objednatele od nkter nebo vaech smluv Smluvn dokumentace, pYesto~e Objednatele mo~nost odstoupen nevyu~ije. PYedmt Smlouvy PYedmtem tto Smlouvy je schova PYedmtu schovy, kter byl zhotoven Zhotovitelem na zklad Smluvn dokumentace, kter Zhotovitel a Objednatel ulo~ vsouladu sustanovenm lnku REF _Ref290942425 \r \h \* MERGEFORMAT V. tto Smlouvy do schovy zYzen Schovatelem. Sprvu dle tto Smlouvy vykonv Schovatel, kter je povinen se Ydit pYi sv innosti touto Smlouvou. schova PYedn PYedmtu schovy Schovateli probhne za asti Smluvnch stran vsdle Objednatele, kde za pYtomnosti povYench zstupco Objednatele i Zhotovitele dojde ke schvlen pYedvanho PYedmtu schovy. Po pYedn provede Schovatel zaaifrovn PYedmtu schovy prostYednictvm [*]. Po ovYen validity aifrovanch dat dojde kpYedn aifrovacho kl e Objednateli. Nsledn Schovatel pYevezme PYedmt schovy na datovm nosi i a o tomto konu bude Smluvnmi stranami poYzen zpis. RozaYen PYedmtu schovy Smluvn strany se dohodly, ~e vpYpad, kdy dojde kaktualizaci i zmn PYedmtu schovy ze strany Zhotovitele na zklad Smluvn dokumentace, jsou Objednatel a Zhotovitel oprvnni pYedat tyto aktualizace i rozaYen rovn~ do schovy zYzen Schovatelem a to na zklad psemn vzvy Schovateli. Schovatel je po obdr~en vzvy povinen navrhnout Objednateli a Zhotoviteli datum a as pYedn aktualizace PYedmtu chovy nejpozdji do 14dno. Nakldn sPYedmtem schovy a Podmnky vydn PYedmtu schovy Schovatel vyd Objednateli zschovy PYedmt schovy vpYpad, ~e mu budou pYedlo~eny nsledujc listiny: originl vpisu zobchodnho rejstYku, ze kterho bude patrno, ~e obchodn spole nost Zhotovitele nebo prvnho nstupce Zhotovitele zaniknul bez prvnho nstupce nebo mrtn list fyzick osoby, kter se stala vprobhu trvn tto smlouvy prvnm nstupcem Zhotovitele nebo psemn odstoupen Objednatele dle ustanoven v odst. REF _Ref341300320 \r \h 3.1, psm. REF _Ref290942706 \r \h \* MERGEFORMAT b) tto Smlouvy od jedn nebo vaech smluv Smluvn dokumentace zdovodo uvedench vtchto smlouvch nebo pYsluanm prvnm pYedpisu, opatYen podpisem Objednatele azroveH potvrzen dr~itele poatovn licence o doru en tohoto odstoupen Zhotoviteli nebo psemn ukon en jedn nebo vaech smluv Smluvn dokumentace ze strany Zhotovitele dle ustanoven v odst. REF _Ref341300320 \r \h 3.1, psm. REF _Ref290942706 \r \h \* MERGEFORMAT b) tto Smlouvy zdovodo kter nejsou zvisl na jednn i ne innosti Objednatele, opatYen podpisem Zhotovitele nebo prohlaen Objednatele o skute nostech uvedench vodst. REF _Ref341300320 \r \h 3.1, psm. REF _Ref341306237 \r \h c) doplnnm oznmenm Zhotovitelem nebo jinm dokumentem prokazujcm takovou skute nost nebo originl vpisu zobchodnho nebo insolven nho rejstYku, ze kterho budou patrny skute nosti uveden v odst. REF _Ref341300320 \r \h 3.1, psm. REF _Ref341306386 \r \h d) nebo prohlaen Objednatele o skute nostech uvedench v odst. 3.1, psm. e) doplnnm souvisejcmi dokumenty prokazujcmi takovou skute nost. (v textu jen Podmnky vydn ). VpYpad, ~e bude splnna jedna z Podmnek vydn uvedench v odst. REF _Ref290942959 \r \h \* MERGEFORMAT 7.1 tto Smlouvy aObjednateli tak vznikne nrok na vydn PYedmtu schovy, zaale Schovatel svjimkou situac uvedench vodst. REF _Ref290942959 \r \h \* MERGEFORMAT 7.1, psm. REF _Ref290949563 \r \h \* MERGEFORMAT a), REF _Ref290949565 \r \h \* MERGEFORMAT b) a f) do pti pracovnch dno oznmen o takov skute nosti Zhotoviteli a do deseti pracovnch dno ode dne pYedlo~en jedn zlistin uvedench vodst. REF _Ref290942959 \r \h \* MERGEFORMAT 7.1 tto Smlouvy Objednateli vzvu kvyzvednut PYedmtu schovy, kde uvede izposob atermn vydn PYedmtu schovy. V pYpadech oznmen Objednatele uvedench v lnku REF _Ref290942959 \r \h 7.1, psmeno c), d), e), g) zaale Schovatel Zhotoviteli toto prohlaen, aby se k nmu vyjdYil. Nezaale-li Zhotovitel Schovateli ve lhot 30 dno ode dne doru en tohoto prohlaen doklad o tom, ~e s vydnm PYedmtu schovy Objednateli nesouhlas a zroveH ~alobu s podacm raztkem pYsluanho soudu dokldajc, ~e Zhotovitel zahjil v pYsluan otzce soudn Yzen, vyd Schovatel Objednateli PYedmt schovy. V pYpad takto zahjenho soudnho Yzen Schovatel vyd PYedmt schovy na zklad doru en pravomocnho rozsudku pYsluanho soudu nebo prokzn jinho zposobu ukon en soudnho Yzen. Schovatel nen oprvnn jinm ne~ vtto Smlouv uvedenm zposobem sPYedmtem schovy disponovat, jinak odpovd za akodu tm vzniklou. VII. P~  0 6 : ȼtkg`N#hwph.'5>*B*CJaJph h@v=h.'h.'h8nh.'aJhh.'6CJaJh^6CJaJh5h.'6CJaJh5h.'56CJaJh.'56CJaJh$,h.'56CJaJh$,h.'5CJaJ h.'5aJhmh.'aJ h.'aJhMh.'CJaJhh.'CJmHsHh.'CJmHsH 8 0 r B $`a$gd.'$a$gd.',`gd.'- & Fgd.' 7gd.' *&dPgd.'*gd.'$a$gd.' 8 F t D | ~  .<ϿϿޭޭϝyiϝyih^h.'5CJaJmHsH"h^h.'56CJaJmHsH"h^h^56CJaJmHsHh^h.'6CJaJmHsH" *h^h.'CJ\aJmHsH *h^h.'CJaJmHsHh^h.'CJaJmHsHh^h.'CJ\aJmHsH"h^h.'5CJ\aJmHsH% ^.4 $ O.a$gd.' $`a$gd.'$a$gd.'PRBf 2 (ݼݢm^WPWPWPHPA hhW\hhO&5 hhO& hh hh&(`CJOJQJaJ(hhv5B*CJaJmHphsH(hh&(`5B*CJaJmHphsHhh&(`CJaJh.'CJaJ"h^h^56CJaJmHsHh^h.'6CJaJmHsH h^h.'0J.CJaJmHsHh^h.'CJaJmHsH%jh^h.'CJUaJmHsH B $D,@gdO& gd@ gdO&gd gd $da$gd&(`$a$gd&(` $da$gd&(` $`a$gd.'$a$gd.'02RTZ\$&4Rͺͬͺ͟oiahhO&5 haJj}hhQ_UaJjhhQ_UaJhh@aJhh@5aJhhQ_aJhjhhO_UjhhO_UhhO_5 hhO_ hh^ h^aJhh5aJhh55 hh5 hhO&%Rt$&(BFb,.<Vbdflz\ f v P"V"""j$l$n$p$~%⻵ˬ둇xqq hh`hhO&\ hhQ_hhQ_5aJhhQ_aJhhO&5\hhO&5hh`aJ haJjhhO&UaJjhhO&UaJhhO&5aJhhO&aJ hhO&hhW\B*aJph*F :""#$%%%%'()*..4/$1gd gd,. 7*$1$^gdQ_ & F 7*$1$gd5'9 & F 7*$1$gdR }gd5'9 7*$1$gd&(`gd & FgdR }~%%%%%:&&&''''''''''''''((( (6(((((((((((((((V)һ޴޴|q|h^h^0JaJh^0J5aJ h5'9aJ h^aJhh`aJ *hh^0J5aJhh^0J5aJ hh^h5'90J5aJ *hh5'90J5aJhh5'90J5aJh5'9 h5'9h5'9 hh&(` hh hh&(`aJ)V)))))))"*$*@*\*f*x*z*******2+8+P+^+++:,V,j,,,,,, ..T.V..»̝҄~wlwjh,.h,.U h,.h,. h&(`aJhh@5aJhhaJ h1 aJh1 h1 aJ hh@ hhQ_ hh&(` h5'95aJh5'9h5'95aJ h5'9aJhh&(`5aJhh`aJhh"aJhh&(`aJh5'9h5'9aJ&............2//////0020T00000$1&1r111z222222 3"3ƿƱƿƱƪƸƛthh=BCJaJmHsHhOdCJaJmHsHhCJaJmHsHhh&(`CJaJmHsHhh=BCJaJmHsH hh" hh` hh@ hh:b hh&(` hhQ_ hh h,.jh,.h,.U h,.h,.jwh,.h,.U&$11"36?AACDDjFGHHTLLMgd gd $ & F x^`a$gdR($ & F x^`a$gdD$ & F x^`a$gd1 $ & F x^`a$gdR }"36333 4,4445&5H6|666789`99n::::::::L=`===??:@f@h@@@8AAAAAABPBvB}}v} hh@ hh&(` hhQ_heUhDCJaJmHsHhR(hR(CJaJmHsHhR(CJaJmHsHhDCJaJmHsHhJAYCJaJmHsHheCJaJmHsHhCJaJmHsHh1 h1 CJaJmHsHh1 CJaJmHsH.vBBBBBB2C4CfChCCCCCCCCC DDxDDDDDDDDDDE&E8E:ERRRRSSSSSSSSSTTTTTLTʾ֯֟֓tattN%jhhrQCJUaJmHsH%jkhrQCJUaJmHsHjhrQCJUaJmHsHhhrQCJaJmHsHhrQCJaJmHsHhh&(`6CJaJmHsHhhCJaJmHsHhm_CJaJmHsHhCJaJmHsHhh&(`CJaJmHsHhOdCJaJmHsHhh CJaJmHsHLTNTnTpTtTvTTTTT*U>UTUVU`UUUUVV VVV"V$VVVXVZV^V`VrVʻʻݻtatttNtt%jhrQCJUaJmHsH%jehrQCJUaJmHsHjhrQCJUaJmHsHhvCJaJmHsHhh&(`6CJaJmHsHhCJaJmHsHhh&(`CJaJmHsHhhrQCJaJmHsH%jhhrQCJUaJmHsHhrQCJaJmHsH+jhhrQCJUaJmHsHrVtVVVWWWWTWWWWW,X.X0X6X8XHXJX|X~XXXXXXXYYY蚭臭{k\{\hGhGCJaJmHsHhGhG6CJaJmHsHhGCJaJmHsH%jhrQCJUaJmHsH%j_hrQCJUaJmHsHjhrQCJUaJmHsHhhrQCJaJmHsHhrQhrQ6CJaJmHsHhvCJaJmHsHhrQCJaJmHsHhS!CJaJmHsHYYYYYYYYY6Z8ZHZVZ|Z~ZZZZZZZL[l[[[[\\ƶ⧠rng`U`GjhhYUjhhYU hhY hhc4uhjYhhlU hhljhhlU hhO_ hhQ_ hh&(`hh&(`CJaJmHsHhhO_5CJaJmHsHhhQ_5CJaJmHsHhm_CJaJmHsHhhQ_CJaJmHsHhGhGCJaJmHsH\0\2\8\:\J\L\~\\\\\\\\\\\]]] ] ]]]]]]6^8^j^l^^^^^*_z_|_~______``꿸vjhiUjhiU hihihih&(`jMhhlU hhljhhlU hhH hh&(`h-jhhYUhR(jShhYU hhYjhhYUh.` `&`(`*`T`V`8a:adddeeeeef4 >Nj26X\^ڟ |HfjlnFJƽͨƶ󶚶͏ hh h]/ hh hh@ hhY hh+ hhR hh]/ hhS^U hhHhWvDheUhOd hh&(`hdZhNAh- hihihijhiU2de4 ^lJJF@j\°gdr1$gdrgd=BgdV; & F gdV;gd gd]/gdYgd+gdR & FgdeUgd ovinnosti Smluvnch stran Smluvn strany se zavazuj poskytovat si vzjemn pYi plnn dle tto Smlouvy maximln mo~nou sou innost. Schovatel se zavazuje, ~e innosti jm provdn na zklad tto Smlouvy budou odpovdat prvnmu Ydu esk republiky, jako~ i veakerm platnm technickm normm a obecnm standardom bezpe nosti informa nch systmo. Schovatel se zavazuje postupovat pYi plnn dle tto Smlouvy v~dy s odbornou p avsouladu se Smlouvou. Schovatel se zavazuje vynalo~it nejvyaa mo~n sil, kter po nm lze spravedliv po~adovat, aby nedoalo knaruaen integrity dat PYedmtu schovy. Prva duaevnho vlastnictv Zhotovitel tmto udluje Schovateli vrozsahu nezbytn nutnm veaker prva ve smyslu pYsluanch ustanoven prvnch pYedpiso ochrany duaevnho vlastnictv kPYedmtu schovy vsouvislosti sprovedenm OvYen PYedmtu schovy a nsledn sposkytovnm slu~by schovy pro ely definovan touto Smlouvou. Zhotovitel tmto udluje Objednateli vrozsahu nezbytn nutnm, nejmn vaak vrozsahu kter je definovn vpYsluanch ustanovench Smlouvy o dlo kjejmu pYedmtu plnn, veaker prva ve smyslu pYsluanch ustanoven prvnch pYedpiso ochrany duaevnho vlastnictv kPYedmtu schovy knakldn sPYedmtem schovy takovm zposobem, aby Objednatel byl schopen u~vat PYedmt schovy vrozsahu plynoucm ze Smluvn dokumentace. Toto ustanoven nikterak nezu~uje licen n oprvnn plynouc ze Smluvn dokumentace. Odmna Schovatele Smluvn strany se dohodly, ~e Schovateli nle~ za innost dle tto Smlouvy odmna ve vai: [*],- K za zYzen schovy a jejmu zajiatn prvn rok od podpisu Smlouvy schovy; [*],- K za ka~d nsledujc rok schovy. Odmna Schovatele za poskytovn schovy je splatn v~dy na uveden obdob dopYedu abude uhrazena na zklad faktury vystaven Schovatelem ke dni za tku pYsluanho obdob se splatnost 30 dno. Dnem zdanitelnho plnn je prvn den pYsluanho obdob. Schovatel nen kdatu podpisu Smlouvy pltcem DPH. Uveden cena je kone n a zahrnuje veaker vynalo~en nklady Schovatele. Smluvn strany se dohodly, ~e odmnu dle tohoto lnku je povinen hradit Schovateli Objednatel. Oznmen Nen-li vtto Smlouv vslovn uvedeno jinak, vzjemn komunikace Smluvnch stran, zejmna jakkoli oznmen i sdlen vy~adovan podle tto Smlouvy, bude inna vpsemn form v eskm jazyce a doru ena dala Smluvn stran na n~e uveden adresy a sla vlu n (i) osobnm doru enm, (ii) zaslnm krukm pYsluan smluvn strany dr~itelem poatovn licence, nebo (iv) e-mailem azroveH jednm ze zposobo uvedench v bodech (i) a~ (iii). Oznmen u inn vae uvedenm zposobem bude pova~ovno za Ydn doru en pYsluan Smluvn stran okam~ikem: v pYpad osobnho doru en, pYevzetm oznmen nebo sdlen psemn povYenou osobou na adrese uveden vtomto lnku.; vpYpad doru en poatou pYevzetm Smluvn stranou nebo, pokud Smluvn strana psemnost nepYevezme, (i) uplynutm tYetho (3.) pracovnho dne po dni ulo~en psemnosti na doru ovac poat nebo (ii) den, kdy Smluvn strana pYevzet odmtla, stm, ~e za doklad odesln se pova~uje potvrzen podac lstek; v pYpad zasln e-mailem obdr~enm potvrzen o spanm odesln nebo neobdr~enm oznmen o nedoru en e-mailu (nebo jinho odpovdajcho dokladu). Kontaktnmi daji Objednatele se rozum: firma: [*] krukm: [*] adresa: [*] tel.: +420 [*] e-mail: [*] Kontaktnmi daji Zhotovitele se rozum: firma: [*] krukm: [*] adresa: [*] stt: esk republika tel.: +420 [*] e-mail: [*] Kontaktnmi daji Schovatele se rozum: firma: Deponest, s.r.o. krukm: Mgr. Jana BednYe adresa: Kubnsk nm. 1391/11, 100 00 Praha 10 - Vraovice stt: esk republika tel.: +420777566 700 e-mail: jan.bednar@deponest.com Smluvn strana oznm bez zbyte nho odkladu dalam Smluvnm stranm jakkoliv zmny dajo uvedench vtto Smlouv a jakoukoliv jinou zmnu sv doru ovac adresy formou doporu enho dopisu. Xdnm doru enm tohoto oznmen dojde ke zmn doru ovac adresy Smluvn strany bez nutnosti uzavYen dodatku ktto Smlouv. Dovrnost informac }dn ze Smluvnch stran nesm poskytnout jakkoli tYet stran jakkoliv informace opodmnkch tto Smlouvy a jednnch sn spojench, jako~ i o PYedmtu schovy (v textu jen Dovrn informace ), kter se tkaj ostatnch Smluvnch stran, bez pYedchozho psemnho souhlasu tchto ostatnch Smluvnch stran, svjimkou (i) svch poradco vzanch povinnost ml enlivosti ve stejnm rozsahu jako Smluvn strany, (ii) pYsluanch sttnch ajinch sprvnch Yado asoudo, pokud jsou Smluvn strany povinny podle obecn zvaznch pYedpiso jim tyto informace poskytnout, nebo (iii) informac, kter jsou nebo se stanou veYejn dostupnmi jinak ne~ poruaenm tto Smlouvy. Smluvn strany se dohodly, ~e budou s Dovrnmi informacemi nakldat jako s vlastnm obchodnm tajemstvm, ani~ by bylo nutn takov informace jako dovrn v~dy jednotliv ozna ovat a to i v pYpad ukon en innosti tto Smlouvy. Vae uveden nevylu uje mo~nost v jednotlivch pYpadech pYi zvaenm zjmu toto ozna en pro jednotliv informace pou~t. Smluvn strany berou zroveH na vdom, ~e nkter z dovrnch informac jsou tak pYedmtem obchodnho tajemstv dala Smluvn strany, chrnnm dle pYsluanch ustanoven Obchodnho zkonku. PYjemce informac nen v souvislosti s touto Smlouvou povinen utajovat a omezovat vyu~it informac: kter ml pYjemce informac k dispozici pYed tm, ne~ mu byly poskytnuty poskytovatelem informac, kter se staly veYejn znmmi, ani~ by se tak stalo poruaenm povinnosti nkter ze Smluvnch stran tto Smlouvy, kter byly pYjemci informac poskytnuty podle prva tYet stranou bez zvazku ml enlivosti, kter byly pYjemcem informac nezvisle vyvinuty, u nich~ byl pYjemce informac pYedchozm psemnm souhlasem poskytovatele informac povinnosti ml enlivosti a zachovn dovrnosti zproatn. Smluvn strany se zavazuj, ~e veaker Dovrn informace, kter od sebe navzjem zskaj, budou pou~ity vhradn pro plnn elu, ke ktermu budou sdlujc stranou ur eny. PYjemce dovrn informace se zavazuje pou~vat pYimYen p e, avaak v ~dnm pYpad ne v mena mYe, ne~ je mra p e, kterou vyu~v k ochran svch dovrnch informac, kter jsou podobnho vznamu, k ochran pYed neoprvnnm u~vnm, poskytnutm, zveYejnnm nebo aYenm dovrn informace. Tmto ustanovenm nejsou dot ena prva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele plynouc ze Smluvn dokumentace. Odpovdnost za akodu Smluvn strany nesou odpovdnost za zposobenou akodu v rmci platnch prvnch pYedpiso atto Smlouvy. Smluvn strany se zavazuj k vyvinut maximlnho sil k pYedchzen akodm a k minimalizaci vzniklch akod. }dn ze Smluvnch stran neodpovd za akodu, kter vznikla v dosledku vcn nesprvnho nebo jinak chybnho zadn, kter Ydn obdr~ela od jin Smluvn strany v pYpad, ~e na nesprvnost takovho zadn druhou Smluvn stranu psemn upozornila pYed vznikem odpovdajc akody. }dn ze Smluvnch stran nen odpovdn za prodlen zposoben prodlenm s plnnm zvazko dala Smluvn strany. Schovatel neodpovd za sprvnost obsahu PYedmtu schovy. Schovatel neodpovd Objednateli ani Zhotoviteli za jakkoliv akody nebo dala jmy vznikl po vydn PYedmtu schovy. Objednatel odpovd vplnm rozsahu za akodu, kter by vznikla dalam Smluvnm stranm vdosledku neoprvnnho vydn PYedmtu schovy Objednateli vsouladu stouto Smlouvou. Postoupen prv a zvazko }dn prva z tto Smlouvy nemohou bt postoupena Zhotovitelem nebo Schovatelem bez pYedchozho psemnho souhlasu ostatnch Smluvnch stran. Schovatel mo~e povYit plnnm nkterch povinnost z tto Smlouvy dala osobu jen s pYedchozm psemnm souhlasem Objednatele a Zhotovitele. Ukon en Smlouvy Odstoupen od tto Smlouvy nebo jin jednostrann ukon en tto Smlouvy je pYpustn vlu n zdovodo stanovench vtomto lnku. Kterkoliv ze Smluvnch stran je oprvnna od tto Smlouvy odstoupit vpYpad, ~e se jin Smluvn strana dopust podstatnho poruaen tto Smlouvy a sv poruaen nenaprav do tYiceti (30) dno od obdr~en psemnho oznmen dot en Smluvn strany obsahujcho popis pYsluanho poruaen. Odstoupen od tto Smlouvy mus bt psemn a nabv innosti dnem doru en ostatnm Smluvnm stranm. Ke dni innosti odstoupen zanikaj veaker prva a povinnosti Smluvnch stran ztto Smlouvy. Smluvn strany se dohodly, ~e pokud bude tato Smlouva zruaena na zklad odstoupen, vypoYdaj si vzjemn zvazky ve lhot patncti (15) pracovnch dno po nabyt innosti odstoupen. Objednatel a Zhotovitel jsou oprvnn vypovdt tuto Smlouvu bez udn dovodu pouze spole n. VpYpad ukon en Smlouvy, kter nebude nsledkem jednn Schovatele, Objednatel nem prvo na vrcen ji~ uhrazen odmny Schovatele na pYsluan obdob. Tato Smlouva automaticky zanik okam~ikem vydn PYedmtu schovy Objednateli. VpYpad ukon en tto Smlouvy zjakhokoliv dovodu svjimkou vydn PYedmtu schovy Objednateli dle pYedchozho odstavce je Schovatel povinen pYedat PYedmt schovy Zhotoviteli. Odstoupen od tto Smlouvy se nedotk ustanoven o nhrad akody nebo Yeaen sporo. Odstoupen od tto Smlouvy nebo jej znik zjakhokoliv jinho dovodu nem vliv na trvn povinnost Smluvnch stran ve vztahu kDovrnm informacm, je~ zostanou v platnosti, dokud se veaker Dovrn informace nestanou veYejn pYstupnmi jinak ne~ vdosledku poruaen stanovench povinnost Smluvnch stran. Rozhodn prvo a Yeaen sporo Tato Smlouva a veaker dodatky kn se Yd prvnmi pYedpisy esk republiky a budou vykldny vsouladu snimi. PYedmt tto Smlouvy je poskytovn vsouladu spYsluanmi ustanovenmi Ob anskho zkonku. Smluvn strany se tmto zavazuj, ~e vynalo~ veaker sil k urovnn vaech sporo vzniklch ztto Smlouvy a/nebo ze Smluvn dokumentace a/nebo vsouvislosti s nimi (dle jen Spor ) smrnou cestou. Pokud Smluvn strany nevyYea jakkoliv Spor smrnou cestou, bude takov Spor v etn otzek platnosti, vkladu, realizace i ukon en prv vzniklch tto Smlouvy Yeaen vcn pYsluanm eskm soudem. Zvre n ustanoven Tato Smlouva se vyhotovuje ve tYech vyhotovench, z nich~ jedno vyhotoven obdr~ Schovatel, jedno vyhotoven Objednatel a jedno vyhotoven obdr~ Zhotovitel. Tato Smlouva se uzavr na dobu do [*]. Tato Smlouva nabv innosti dnem jejho podpisu. Smluvn strany prohlaauj, ~e Smlouvu v etn jejch pYloh pYe etli a byli seznmeni sjejm obsahem v etn pou~vn schovy a principo pou~itho zabezpe en, ~e odpovd jejich prav asvobodn voli a proto n~e pYipojuj sv podpisy. PYlohy tto Smlouvy: Specifikace PYedmtu schovy V [*] dne & & & & & & & & & & & ..V [*] dne & & & & & & & & & & & ..[*][*] _____________________________ [*], _____________________________ [*],[*][*] V [*] dne & & & & & & & & & & & ..Deponest, s.r.o. _____________________________ [*],jednatel Specifikace PYedmtu schovy PYedmtem schovy jsou veaker zdrojov kdy a vvojov prostYed vaktuln verzi, ve form samostatnho virtulnho po ta e ve formtu VMWare - VM-11, nezbytn pro nezvislou kompilaci veakerch funkc NIS bez samostatnch modulo tYetch stran&   Bude doplnno podle konkrtnho aifrovacho produktu. Pou~van nstroj vyu~v asymetrick RSA algoritmus v kombinaci se silnou symetrickou aifrou. Bude se jednat min o 128 bit aifrovn. PYpadn bude upYesnno konkrtn definic. Jedn se oklasick pYedvac protokol definujc datov nosi a stru n popis obsahu sodkazem na tuto Smlouvu. JLNPZ*.HJn¥ҥ4b¦ƦõëzzszjajjXheUh%aJhh6YaJhh&(`aJ hh% hh6Y hh&(`hW/hV;5aJ hW/0JhW/hW/0JhW/hW/0J5hV;hW/5aJ *hhW/0J5aJhhW/0J5aJ hWvDaJ hV;aJhV;hV;5aJ *hhD0J5aJhhD0J5aJƦΦЦDFd@t:<XʯH,FXZ\^rʶ}i}& *hh0J5CJaJmHsH#hh0J5CJaJmHsHhh^FCJaJmHsH haJhh^FaJhh$qaJhhraJhhrKHaJ h3aJ hW/aJ hV;aJhV;hV;aJhh6YaJhh&(`aJhh%aJ&FвҲ&Ƴ2t4^l( & F^`gdR }*$1$gd!I+ $*$1$gdrgd^F 1$^gd$q 1$^gdr 1$^gd^FgdrrtvxȲʲ̲βвҲ &8:<>RTVXjlnprtʾʾʯwʯ& *hh0J5CJaJmHsH#hh0J5CJaJmHsHhhraJhh^FaJhhrCJaJmHsHhCJaJmHsHhh^FCJaJmHsH& *hh^F0J5CJaJmHsH#hh^F0J5CJaJmHsH*³ijسڳܳ޳2xڴRZrt.@nĹ³񧏧wnwnwewhh!I+aJhh$qaJhhraJh3h$qCJaJmHsHh3CJaJmH sH hCJaJmHsHh3CJaJmHsHhh^FCJaJmHsHhh^FaJ& *hh$q0J5CJaJmHsH#hh$q0J5CJaJmHsHhh$qCJaJmHsH'Ĺлһ\^<$8<hv(8<N:TZprѾѸѦхх~w~w~w~w~w~pfphhJhT hhJ hh hh!I+hhaJhhS^aJhh@aJ h@> 0Nadpis 2,Char Char Char,Char Char Char Char Char,Section,m,Body Text (Reset numbering),Reset numbering,H2,h2,TF-Overskrit 2,h2 main heading,2m,h 2,B Sub/Bold,B Sub/Bold1,B Sub/Bold2,B Sub/Bold11,h2 main heading1,h2 main heading2,B Sub/Bold3,2,sub-sect$ & Fxx@&a$CJaJmHsHtH @ Nadpis 3,Char,Level 1 - 2,h3,C Sub-Sub/Italic,h3 sub heading,Head 31,Head 32,C Sub-Sub/Italic1,h3 sub heading1,H3,3m,Level 1 - 1,GPH Heading 3,Sub-section,H31,(Alt+3),3,Sub2Para$ & Fxx@&a$CJaJmHsHtH N@N Nadpis 4,Text_Subhead_Sub,h4,h4 sub sub heading,D Sub-Sub/Plain,Level 2 - (a),Level 2 - a,GPH Heading 4,Schedules,Vertrag,smlouva$$ & Fxx@&a$CJaJmHsHtH @ (Nadpis 5,Heading 5(unused),Level 3 - (i)$ & Fxx@&a$CJaJmHsHtH @ 0Nadpis 6,Heading 6(unused),Legal Level 1.,L1 PIP$ & F<@&a$6CJaJmHsHtH @ %Nadpis 7,Appendix Major,7,E1 Marginal$ & F<@&a$CJOJQJaJmHsHtH d@d Nadpis 8$ & F<@&a$6CJOJQJaJmHsHtH f @f Nadpis 9 $ & F<@&a$"56CJOJQJaJmHsHtH JA`J Standardn psmo odstavceZi@Z Normln tabulka4 l4a 0k 0 Bez seznamu 6@6 &(`Zhlav p#$O$ &(`platneLB@L &(` Zkladn text$a$CJaJmHsHPo!P &(`Zkladn text CharCJ_HmHsHtH\O2\ &(`Identifikace stran$da$OJQJmHsH^OB^ &(`Zkladn text~d*$5$7$8$9DH$ aJmHsHv@Sv &(`MY~ka tabulky7:V0PJ8a8 "apple-style-spanoq TNadpis 1 Char,Hoofdstukkop Char,Section Heading Char,H1 Char,No numbers Char,h1 Char5CJKHtH o 0Nadpis 2 Char,Char Char Char Char,Char Char Char Char Char Char,Section Char,m Char,Body Text (Reset numbering) Char,Reset numbering Char,H2 Char,h2 Char,TF-Overskrit 2 Char,h2 main heading Char,2m Char,h 2 Char,B Sub/Bold Char,B Sub/Bold1 Char,2 CharCJtH o Nadpis 3 Char,Char Char,Level 1 - 2 Char,h3 Char,C Sub-Sub/Italic Char,h3 sub heading Char,Head 31 Char,Head 32 Char,C Sub-Sub/Italic1 Char,h3 sub heading1 Char,H3 Char,3m Char,Level 1 - 1 Char,GPH Heading 3 Char,Sub-section Char,H31 Char,(Alt+3) CharCJtH o Nadpis 4 Char,Text_Subhead_Sub Char,h4 Char,h4 sub sub heading Char,D Sub-Sub/Plain Char,Level 2 - (a) Char,Level 2 - a Char,GPH Heading 4 Char,Schedules Char,Vertrag Char,smlouva CharCJtH o 7Nadpis 5 Char,Heading 5(unused) Char,Level 3 - (i) CharCJtH o DNadpis 6 Char,Heading 6(unused) Char,Legal Level 1. Char,L1 PIP Char 6CJtH o 9Nadpis 7 Char,Appendix Major Char,7 Char,E1 Marginal Char OJQJtH BoB Nadpis 8 Char6OJQJtH HoH Nadpis 9 Char56CJOJQJtH VOV O&Normal 2 $xx^a$CJaJmHsHtH V @V "%%Zpat!$ 9r xxa$CJaJmHsHtH 6o!6 !%% Zpat CharCJtH B'`1B `Odkaz na komentYCJaJ@@B@ %`Text komentYe$CJaJFoQF $`Text komentYe CharmHsHDj@ABD '`PYedmt komentYe&5\RoqR &`PYedmt komentYe Char5\mHsHH@H )` Text bubliny(CJOJQJ^JaJVoV (`Text bubliny CharCJOJQJ^JaJmHsH>>@> +.'0Nzev*$a$5CJ\mHsH:o: *.'0 Nzev Char5CJ\aJVOV .'Odstavec,*$1$5$7$9D`B*CJphtHjO!j .'Styl1:-$$ *$5$7$9D^`a$ 5aJtHHU`H .'Hypertextov odkaz >*B*phPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vߩy$>hkI37%һ[HLO*n{R‚awxJsc"\>1[XՖbL%8\}$R=61s1`(|&ɖn'׿|a^]T Y?[C Kmf~څ-b꘵u}e ESih(S^ z}i6+NN󴻵fKdnu:f+5 ؘïԖހ,9otֻeo@.Ͼ$Ϫ0h݋f۴s;1el\}k14G5Hp>U )4uO eF:(fC쑳#zHy`p~(Bs-i'et># F4Sn&/Tš hpYÁ3h[n1^8K${GuNu{IBad6Y>f+WM:\X)ԁTHedCLe!ʿdR,@0kR]ג҈}J)("QpFl"v1_*P W"6SnqΒ|3fpv4Y)gT`JnNI3R3U~7K#)m qBiDi*6mY& viHE(K&^@]$*+S+65pY M5ʀ?=ˠQr9{mӝMfPʭæ_X]ծ7󽷬Y<+Yi+hei"rkNf.xq^c,>_>:P[| l iG8AL5m:iw#֒ߧ4vќ\ Jan BednYM \jBWjBWjB!W۔D' gܔD'_b\ R~%V)."3vBG4MPLTrVY\`JƦrĹDN.3579:<=>@ABCEFGHIJz{}~ $1MdPbf.468;?DK|(@)-  *Uc$$?$C$L$w$z$%%& &7&:&&''','/''(($(?(B(>)i)m))**%*P*S*V***+F+J++,,\XTTTTTT@ @H 0( 0( B S ? _Hlt448767240 _Ref290942712 _Ref290942706 _Ref290942761 _Ref290944135 _Ref341300320 _Ref341300300 _Ref341306237 _Ref341306386 _Ref290942425 _Ref290948760 _Ref290953314 _Ref290942624 _Ref290942959 _Ref290949563 _Ref290949565 _Ref290943191 _Ref290428474 _Ref290428479 _Ref290945909 _Ref290419639 _Ref290948320 _Ref290019236 _Ref290420675 _Ref290944987+KG@^fP k m""#(;i<<??MqTY\@ ,F?eM j !"}##+!<<=.?.?MT!Y\ WW!W6 )[M )[kv8888A9D9::"=*===@@pAsAYYZZ'[)[*[,[-[/[0[2[3[5[6[\Z][a2 $K$% &&''#(8)s)+,2 38Y;YPYSYYY'[)[*[,[-[/[0[2[3[5[6[\qqrr**>$$D$$$%%%%I&I&R&&&&&&& ''0'$((T*U***+++p.q.q..... / /2]344y55d6d666:,:,</<E<F<K<K<U<V<<<<<X=m=p=q=|=~===.?.?QQWW!Y!Y&Y)Y>YAYUYXYYY\YYYZ&['['[)[*[*[,[-[/[0[2[3[5[6[6[K[[9\\\\qqrr**>$$D$$$%%%%I&I&R&&&&&&& ''0'$((T*U***+++p.q.q..... / /2]344y55d6d666:,:,</<E<F<K<K<U<V<<<<<X=m=p=q=|=~===.?.?QQWW!Y!Y&Y)Y>YAYUYXYYY\YYYZ&['['[)[*[*[,[-[/[0[2[3[5[6[6[\\ BKu'j:*A5 X e/>2bfFBF;C/IXM0]M= /!{c0uYiBF;OlL砐^`^Jo( / ^/ `CJaJo(.^`^Jo(^`^Jo(^`^Jo(^`^Jo(^`^Jo(^`^Jo(^`^Jo(0^`0o()ee^e`.5 L5 ^5 `L.^`.^`.L^`L.uu^u`.EE^E`.L^`L.^`o() r^r`hH. B L^B `LhH. ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. R^R`hH. "L^"`LhH.h ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.^`o() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH. ^`o(hHPYloha . - ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h ^`5hH.h e^e`hH.h 5 L^5 `LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h u^u`hH.h E^E`hH.h L^`LhH.^`56>*CJOJQJo( lnek ;^`;56CJOJQJo(.;^`;56CJOJQJo(..^`56CJOJQJo(...  ^ ` 56CJOJQJo( .... ^` ..... ^` ...... `^``....... 00^0`........ ^`hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ^`o(hHPYloha . - ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h ^`hH.h e^e`hH.h 5 L^5 `LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h u^u`hH.h E^E`hH.h L^`LhH.:*/!{cM e/>u'uYiA5OlC/IMMMMfF Outline $7B$7B$7Bxzhrxzkjl~$C S^/uGi=BuHh.'v*-^F"S!x"!I+W/I1 75'9,9[x;p<NAWvD[E`: +R(yl>fx w`%D,.3]/6YwS@/t (Q_V;'[)[@$ $&'(*,/\ (*.4:@DHPTVX\`UnknownG.Cx Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial;(SimSun[SO9Garamond5. .[`)TahomaA$BCambria Math"qzIzI5 M .5 M .q24ZZ 3qHX ?&(`2!xx SMLOUVA O SCHOV DATbednarjKotrbov Vclava Mgr. MSc8     Oh+'0| 8 D P\dltSMLOUVA O SCHOV DATbednarjNormalKotrbov Vclava Mgr. MSc3Microsoft Office Word@F#@ ,@, 5 M՜.+,D՜.+,@ hp| ICZ.Z SMLOUVA O SCHOV DAT Nzev 8@ _PID_HLINKSAx4Tmailto:jan.bednar@deponest.com !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry Fh,Data 1TablebaWordDocument .SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStoreXf,Xf,3USWPOUCSUKHA==2Xf,Xf,Item PropertiesUCompObj {  F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q