Příhlášení

Email: Heslo:

Jste zde poprvé? Zaregistrujte se ZDE. Zapomněli jste Vaše heslo?

Studie úpravy prostoru před zdravotním střediskem

Po úspěšně provedené rekonstrukci křižovatky ulic Masarykova a Hálkova zadalo město zpracování architektonické studie, která by navrhla vhodnou úpravu prostoru před dětským zdravotním střediskem včetně autobusových čekáren a novinového stánku.

Zpracovatel – atelier Penta z Jihlavy – předložil tři varianty možného řešení, které by se měly stát podkladem pro následné zadání projektu. Tímto návrhy předkládáme veřejnosti k seznámení a budeme rádi, když nám napíšete, co se vám na návrzích líbí a naopak. Vaše návrhy budou podnětem k úpravě studie a následnému zadání projektu.

  Komentářů: 4 | neveřejných: 12
  Původ: Humpolec

Vytvoření vyhlídkové věže v rámci areálu hradu Orlíka

Snaha o vytvoření vyhlídkové věže v rámci areálu hradu Orlíka se dá dohledat už kolem roku 1990, kdy byl vypracován komplexní návrh na záchranu této středověké zříceniny, jehož součástí byl i nástin možného dobudování věže. Myšlenka se poté s různou intenzitou objevovala i v pozdějších letech, kdy logicky vyústila ve veřejnou a ne příliš šťastně postavenou anketu k danému tématu v roce 2008.

Rozporuplný výsledek vedl vedení města k dalšímu hledání alternativ, včetně zvažování jiné lokality na tzv. Havlově kopci - tedy zcela mimo hradní areál. Bohužel se tato myšlenka ukázala jako příliš komplikovaná z hlediska majetkoprávních vztahů a taktéž se dá předpokládat, že výšková stavba v sousedství blízkého vysílače by pravděpodobně nedostala souhlas radiotelekomunikací.

Úvahy se tedy obrátily zpět k hradu a byly vypracovány další studie zpřístupnění, ať už z dílny správce areálu společnosti Castrum o.p.s., Ing.arch. Zdeňka Závodského v roce 2009, nebo naposledy v roce 2013 od Ing.arch. Martina Fraňka. Právě posledně zmiňovanému, který aktuálně působí v architektonickém ateliéru v Jihlavě, se podařilo návrh dopracovat do takové podoby, která byla předběžně v komisi Národního památkového ústavu s územním odborným pracovištěm v Telči vyhodnocena jako možná.

Vzhledem k tomu, že si je vedení města vědomo závažnosti stavebního zásahu do hradního areálu, který má své plusy v podobě zásadního zatraktivnění lokality, zvýšení turistického ruchu a s tím spojených finančních benefitů, zároveň je třeba zvážit důsledek těchto plánů, kdy dojde ke změně po generace známého tvaru tělesa věže a v rámci komplexu budou vloženy novodobé konstrukce.

Na základě výše popsaného se město Humpolec rozhodlo vypsat novou anketu pro veřejnost s jednoduchou otázkou, zda rozhlednu na Orlíku ano, nebo ne a to v podobě dle studie předložené NPÚ.

Hlasování je možno též provádět pomocí anketních lístků v Informačním středisku Humpolec.

  Komentářů: 26 | neveřejných: 90
  Původ: Humpolec

Rekonstrukce Rašínovy ulice

Dlouhodobě nedobrý stav (poškozený povrch vozovky, problémová dopravní situace v místě křížení s Husovou ulicí, problémy s dešťovou vodou apod.) v této frekventované ulici byl důvodem rozhodnutí města o provedení rekonstrukce. Město proto zadalo firmě OKPLANARCHITECTS zpracování urbanistické studie této lokality, která měla řešit zvýšení dopravní bezpečnosti, vyřešit parkování s ohledem na množství obchodů a provozoven, řešit problémy s odvodem dešťových vod a ochranou stávající zástavby v případě přívalových dešťů a přitom všem zajistit příjemné a bezpečné prostředí pro chodce a obyvatele přilehlých domů. Z výčtu požadavků je zřejmé, že žádné řešení nemůže stoprocentně splňovat všechny požadavky a jde o to najít vhodný kompromis. Po řadě konzultací máme „na stole“návrh, který by se mohl stát zadáním pro zpracování konečného projektu.

Navržené řešení vychází z těchto zásad:

 • Komunikace bude v úseku mezi Smetanovou a Husovou ulicí jednosměrná, mezi J. Zábrany a Smetanovou zůstane obousměrná.
   
 • Průjezdní pás bude asfaltový (hluk), parkovací místa (podélná, šikmá i kolmá) z žulové kostky a chodníky z žulové mozaiky – tím se dosáhne návaznosti na Husovu a J. Zábrany.
   
 • Přechody pro chodce při vyústění do Husovy ulice a ulice J. Zábrany budou zvýšené jako u Fabrika Hotelu – zvýšení bezpečnosti a zároveň ochrana před dešťovou vodou z přilehlých ulic.
   
 • Dešťové vody budou vedeny do zasakovací jímky na okraji parku s přepadem do zatrubněného potoka.
   
 • Doplnění vhodné zeleně (menších stromů) a laviček.

Před zadáním projektu předkládáme návrh našim občanům, aby mohli vyjádřit svůj názor a svými připomínkami ovlivnit konečné řešení. Budeme rádi, když se k návrhu vyjádříte a odpovíme i na případné dotazy vznesené na portálu „Váš názor“.

Pro informaci ještě dodávám, že v letošním roce dojde v této ulici k celkové rekonstrukci vodovodu.

 Květoslav Namyslo

  Komentářů: 1 | neveřejných: 3
  Původ: Humpolec

Váš názor na připravovaný projekt PARK ZICHPIL

Město Humpolec připravuje v roce 2013 projekt PARK ZICHPIL. Vzhledem k výstavbě parku a bezpečnosti návštěvníků parku je doporučováno dopravním odborníkem  zklidnění a zpomalení dopravy! Z tohoto důvodu jsou možné tři varianty, viz situace:

 1.  Žádné omezení dopravy
   
 2. Jednosměrný provoz – zákaz vjezdu z Jihlavské ulice
   
 3. Jednosměrný provoz – zákaz vjezdu instalován u vstupu na hřbitov

  Komentářů: 0 | neveřejných: 3
  Původ: Humpolec

Nové sídliště rodinných domů Podhrad

V roce 2013 hodlá město Humpolec zainvestovat základní technické vybavení v lokalitě Podhrad. Zde by podle zastavovací studie mělo vzniknout 11 RD. Město vybuduje obslužnou komunikaci s jednostranným chodníkem, inženýrské sítě, veřejné osvětlení, parkovací místa. Takto připravené stavební parcely by byly prodávány zájemcům o výstavbu rodinného domu. Studie požaduje výstavbu RD s rovnou střechou s přístavbou garáže eventuelně parkovacího přístřešku. Protože se jedná o poměrně atraktivní lokalitu, která je jednou ze vstupních bran do lesoparku pod Orlíkem ( odkud je na ni velmi dobře vidět - stejně jako z oken základní školy ), je zde navržena regulace, která slaďuje lokalitu s okolním prostředím. Každý zájemce si tedy bude muset zvážit, zda je ochoten se této regulaci podřídit, nebo dá přednost projektové volnosti v jiné lokalitě. Cena za pozemek bude stanovena až na základě vynaložených nákladů na přípravu parcel. Předpoklad prodeje parcel je přelom roků 2013 a 2014.

Pro seznámení předkládáme veřejnosti tuto studii, podle níž je v současné době zpracováván projekt ZTV a dále jeden výkres z dokumentace předložené pro územní řízení.  

  Komentářů: 2 | neveřejných: 3
  Původ: Humpolec

Studie rekonstrukce Školní a Husovy ulice - varianty

Město Humpolec předkládá k veřejné diskuzi variantní studie rekonstrukce  Školní a Husovy ulice. Na základě připomínek bude pak zadáno zpracování projektové dokumentace (pravděpodobně v r.2013) s tím, že by realizace mohla proběhnout v následujících letech.

Město Humpolec zadalo zpracování dvou alternativ studie dopravního a urbanistického řešení ulice Školní ( od křižovatky s Hálkovou ), Havlíčkova náměstí a Husovy ulice. Osloveny byly firmy PROfi Jihlava a OKPLAN Humpolec. Zároveň město zadalo firmě PROfi zpracovat hlukovou studii zájmového území, která by pomohla řešit problém povrchu komunikací.

V zadání bylo požadováno vytvořit co nejvíce parkovacích míst ( aby se nahradila místa ztracená před konferenčním centrem Fabrika , uspořádat průjezdnou komunikaci do přiměřené šířky, vyřešit přechody pro chodce dle stávajících předpisů a zejména Havlíčkovo náměstí a Husovu ulici pojmout jako prostor příjemný pro chodce. Podle prostorových možností navrhnout zeleň, zejména pokračovat se stromořadím realizovaným před Fabrikou.

Jak se se zadáním obě firmy vyrovnaly, můžeme posoudit  z přiložené dokumentace.

Povšimněme si odlišného řešení prostoru před poštou, kde jedna verze v podstatě zachovává stávající parkoviště s tím, že navrhuje uspořádání, které vyžaduje couvání do parkovacího místa. To se na první pohled zdá méně praktické, ale je to vhodnější řešení, neboť řidič má dobrý rozhled při vyjíždění a předchází se tak možným kolizím. Druhá verze vychází z filozofie, že budova pošty je natolik architektonicky zajímavá, že si zasluhuje vytvoření vhodného předprostoru i za cenu úbytku parkovacích míst. Při využití této varianty by bylo možné místa před poštou vyhradit klientům pošty a zamezit tak celodennímu parkování – pak by zřejmě tato místa pro klienty pošty postačovala. Obě verze se také liší druhem povrchu průjezdného pruhu komunikace. PROfi navrhuje na základě výsledků hlukové studie asfaltový povrch, OKPLAN navrhuje žulovou kostku. Obě verze pak podle zadání města řeší parkovací stání v žulové kostce a chodníky v žulové mozaice.

Obě verze se poměrně shodují v řešení Školní ulice. Parkovací stání přesouvají na stranu ZUŠ, kde nekolidují s vjezdy k rodinným domkům a provozovnám. Výrazně by se také vyřešil problém při odbočování z Hálkovy ulice do Školní, kde auta často parkují těsně za křižovatkou a znemožňují plynulé odbočení.

Řešení Husovy ulice nabízí v obou variantách kolmá i podélná parkovací stání (v závislosti na prostorových podmínkách a dopravních předpisech). Zatímco PROfi zachovává stávající zeleň v dolní části, OKPLAN navrhuje inovativní řešení, které zachovává stávající stromy, ale zakomponovává je do dřevěných ploch, které by sloužily např. jako předzahrádka či venkovní prodejní plocha přilehlých obchodů. Zajímavý je také návrh umístění moderních mobilních prodejních kontejnerů (prodej nápojů, časopisů apod.)před obchodním domem. OKPLAN také naznačuje návrh řešení přilehlých prostor tak, aby byla dodržena jednotná koncepce.

Na základě požadavku zastupitelstva města byla  ještě zadána dopravní studie centra města ( je také zveřejněna na internetových stránkách města ),  aby byl vytvořen jednotný koncepční materiál, který by byl oporou při projektování oprav jednotlivých ulic. Tato studie Doc. Pavlíčka z VUT Brno nabízí výrazně jinou variantu s vytvořením pěší zóny před kinem, která by vlastně přerušila dopravní osu mezi ulicí Hálkovou a Kamarytovou. V roli pěších uživatelů tohoto území bychom toto opatření jistě uvítali, neboť pohyb zde by byl bezpečnější a příjemnější, nerušený vozidly, která tudy projíždějí pouze za účelem zkrácení trasy. Uvažme, že tudy chodí spousta dětí do školy (ZŠ Hálkova, ZŠ Husova, ZUŠ Školní), prochází tudy lidé ke zdravotnímu středisku, na autobusy, k nákupním centrům, na poštu a podobně. Přitom by pro motoristy (včetně méně pohyblivých spoluobčanů) zůstala zachována dobrá dostupnost všech budov jak z parkoviště v Žižkově ulici (kde po plánované rekonstrukci v příštím roce přibude cca 30-40 míst), tak také z mnoha parkovacích míst ve Školní a Husově ulici. Nejvíce omezeni bychom byli v roli motoristů, kteří tudy projíždějí coby nejkratší cestou od zdravotního střediska a Lidlu (případně od sjezdu z dálnice) směrem do sídliště Na Rybníčku a přilehlých částí města s možností výjezdu do okolních obcí a na Světlou nad Sázavou. Ale pro ně by měla sloužit Hálkova ulice s napojením do ulice Na Kasárnách a pro průjezd od dálnice na Světlou především Okružní ulice. Při této úpravě by pravděpodobně došlo ke změně přednosti v jízdě na křižovatce ulic Hálkova s Lnářskou, aby objíždění řešené lokality bylo co nejplynulejší.

Rádi bychom znali váš názor, neboť veřejné prostory slouží nám všem!

  Komentářů: 2 | neveřejných: 5
  Původ: Humpolec

Studie rekonstrukce Žižkovy ulice

Město Humpolec nechalo zpracovat studii rekonstrukce Žižkovy ulice. Jedním z podnětů byla také „Dopravní studie centra města“, ve které Doc. Pavlíček upozorňuje na nutnost komplexního řešení tohoto prostoru s doporučením vybudovat zde velkokapacitní parkoviště.

Nyní předkládáme studii k veřejné diskuzi, abychom mohli před zadáním projektu reagovat na připomínky občanů. Záměrem je letos zpracovat projekt a v příštím roce jej realizovat. Předkládaná studie bude zhotovitelem (OKPLAN) veřejně prezentována na zasedání zastupitelstva dne 18. dubna 2012. Předpokládáme, že úpravy zeleně zpracuje odborná firma – není obsahem této studie.

Před zadáním projektu je potřeba vyřešit tyto otázky:

 1. Zrušení levého chodníku v horní části Žižkovy ulice od Horního náměstí po ulici Na Stupníku, otevření této ulice jako jednosměrné od náměstí a vytvoření podélných parkovacích stání.
 2. Umístění veřejného bezobslužného WC v provedení anti-vandal, které by fungovalo buď nonstop, nebo alespoň v denní době včetně víkendů. To by zároveň umožnilo zrušit WC v bývalé Fotografii a využít tyto prostory pro MěKIS.
 3. Jaký zvolit povrch průjezdné komunikace. Buď navázat na ulici Na Stupníku asfaltem (doporučuje Doc. Pavlíček) s tím, že veškerá parkovací stání budou v kostce 10x10 cm a chodník v mozaice 5x5 cm (návaznost na prostor před hotelem Fabrika), nebo i tuto vozovku řešit v dlažbě 10x10 s tím, že se kromě zhoršeného komfortu jízdy smíříme i se zvýšením hluku o cca 5-7 dB.

  Komentářů: 0 | neveřejných: 0
  Původ: Humpolec

Dopravní studie centra města

Na základě podnětů ze zastupitelstva města zadalo město Humpolec zpracování studie, která by posoudila řešení dopravy, parkování i povrchů komunikací v centru našeho města. Cílem bylo vytvoření návrhu koncepce, která bude podkladem pro další postup při opravách a rekonstrukcích komunikací. Dopravní studii centra města zpracoval Doc. Ing. Jan Pavlíček z VUT Brno. Obsahuje řadu velmi zajímavých nápadů, kterými se bude podrobně zabývat též Komise pro rozvoj města. Předkládáme tento materiál veřejnosti k vyjádření.


Dopravní studie ke stažení [DOC, 25 MB]

 

  Komentářů: 0 | neveřejných: 2
  Původ: Humpolec

Rekonstrukce ulice Příčná

Město Humpolec plánuje provést v r.2012 rekonstrukci ulice Příčné. Na základě doporučení Komise pro rozvoj města by měla proběhnout změna povrchu z asfaltu na žulovou dlažbu, čímž by došlo v centru města ke sjednocení povrchů, neboť celé Horní náměstí i ulice 5. Května je zadlážděna. Součástí akce bude také rekonstrukce vodovodu. Jedním z důležitých požadavků při zadávání projektu bylo také řešit parkování vozidel. Projektanti předložili dvě varianty řešení.

Jedna počítá se zúžením chodníku na levé straně při pohledu z náměstí. V tom případě by rozšíření vozovky umožnilo po pravé straně „legálně“ parkovat, neboť současný stav neodpovídá předpisům ( při parkování nezůstávají dva jízdní pruhy).

Druhá varianta řeší tuto komunikaci jako jednosměrnou (průjezd z náměstí nahoru do ulice 5. Května), čímž by bylo vytvořeno cca 18 nových parkovacích míst po levé straně ulice (při zachování parkování na pravé straně), což je v těsné blízkosti městského a finančního úřadu velmi cenná deviza. S ohledem na tuto skutečnost a také s přihlédnutím ke zklidnění křižovatky s Hradskou ulicí (navíc v bezprostřední blízkosti školy), podpořila Komise pro rozvoj města právě tuto variantu. I vyjádření dopravního oddělení policie doporučuje městu tuto variantu. Dá se předpokládat, že řada řidičů jedoucích po ulici 5. Května využije k přístupu na náměstí ulici Hrdličkovu, s jejíž rekonstrukcí se v příštím roce také počítá. V důsledku toho by nemuselo dojít k většímu ovlivnění provozu na křižovatce ulic 5. Května s Jihlavskou u pivovaru, jak někteří odpůrci této varianty namítají. Zkušenosti z řady dalších měst, kde se řešení problému parkování provádí zjednosměrněním některých ulic již delší dobu, správnost tohoto záměru potvrzují.

  Komentářů: 0 | neveřejných: 4
  Původ: Humpolec

Úprava prostranství před Kongresovým centrem na rohu Školn...

Právě dokončovaná výstavba Kongresového centra (KC) iniciovala urychlení prací na úpravě přilehlého prostranství. Na místě dosavadního nevzhledného parkoviště bude vybudováno malé náměstí s řadou stromů, lavičkami pro odpočinek, malým vodotryskem pro osvěžení v parných letních dnech a kavárenskou terasou obsluhovanou z přilehlé restaurace v KC.

Tato úprava vtiskne novou přívětivější tvář nejživější části našeho města. V podobném stylu bude v další etapě upraveno prostranství u kina a celá Husova třída, kde předpokládáme vytvořením šikmých nebo kolmých parkovacích stání výrazné zvýšení počtu parkovacích míst jako náhradu za místa ztracená před KC. Obě „náměstíčka“ budou propojena zvýšeným přechodem pro chodce, který bude zároveň tvořit účinný retardér pro zpomalení vozidel.

Řešení celého prostoru je hledáním kompromisu mezi motoristy a chodci, respektive mezi budováním míst pro parkování a vytvářením příjemného prostoru pro trávení volného času nejen občanů města, ale i jeho návštěvníků. Jako součást celé akce bude v řešeném území realizována také oprava vodovodu a kanalizace. Náklad celého díla přesáhne 9,5 mil. Kč, realizace by měla proběhnout zhruba od poloviny září do konce listopadu.

Úpravou prostranství se velmi intenzivně zabývala Komise pro rozvoj města, která podpořila její realizaci. Jak bude prostor po úpravách vypadat, můžete posoudit podle přiložených obrázků a plánků.

  Komentářů: 1 | neveřejných: 4
  Původ: Humpolec

STEZKA PRO IN-LINE BRUSLAŘE

Město Humpolec má vypracovanou studii pro možnou výstavbu in-line stezky pro bruslaře. Umístění této stavby by mohlo být v prostorách vodní nádrže HADINA a dostihového závodiště PODKOVY.

V současné době jsou zpracovány dvě studie, krátká a dlouhá varianta:

 • Krátká varianta – délka cca 2,1 km, šířka 3,0 m
 • Dlouhá varianta – délka cca 3 km, šířka 3,0 m

Přičemž dlouhá varianta má několik úskalí, tím největším úskalím je velké množství majitelů pozemků, přes které by případná stezka vedla a rovněž zásah do prostor dostihového závodiště Podkovy.

Součástí stezky by bylo vybudování i menšího ohraničeného prostoru dětského hřiště.  Komentářů: 5 | neveřejných: 10
  Původ: Humpolec

Výstavba lanového centra „PAVOUK“

Město Humpolec v rámci rozšiřování sportovní nabídky ve Sportovním areálu v ul. Okružní uvažuje o výstavbě lanového centra „PAVOUK“. V současné době je zpracována studie lanového centra na pozemku p.č.2106/30.Uvažovaný typ je vhodný pro sportovní využití široké veřejnosti, pro rodiny s dětmi školního věku a organizovanou mládež.

Odhadované náklady jsou 2 mil. Kč, přičemž je možnost i případné dostavby některých atrakcí. V současné době je na tuto aktivitu získána dotace ve výši 200 000,- Kč od Kraje Vysočina. Celý areál bude uzavřen dostavbou parkových úprav nad sportovním areálem..

Rádi bychom znali Váš názor!

  Komentářů: 4 | neveřejných: 8
  Původ: Humpolec

Zpřístupnění přírodních rezervací a přírodních památek

Kraj Vysočina dlouhodobě zajišťuje péči o zvláště chráněná území v kategoriích přírodní rezervace a přírodní památky a evropsky významné lokality Natury 2000 (mimo území CHKO). Jedním ze záměrů péče o tato území je jejich vzdělávací, výchovné a osvětové využití (včetně využití území jako turistického cíle); na druhou stranu nevhodné chování návštěvníků (turistů) může poškozovat předmět ochrany chráněných území. Proto jsou v plánech péče o přírodní rezervace a přírodní památky navrhována opatření jak na vzdělávací využití území (na instalaci naučných tabulí, vybudování naučných stezek, propagaci území v okolních obcích atp.) tak návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností (na usměrňování tras návštěvníků po povalových chodníčcích, úprava povrchů cest, lávky, zábradlí, schody, žebříky atd., na informační panely s vysvětlením vhodného způsobu pohybu návštěvníků v území apod.). Opatření jsou souhrnně nazývána NÁŠTĚVNICKÁ INFRASTRUKTURA. Před realizací opatření návštěvnické infrastruktury kraj z rozpočtových důvodů doposud upřednostňoval zásahy k péči o rostliny a živočichy (o předměty ochrany). Nyní však na realizaci uvedených opatření návštěvnické infrastruktury může kraj čerpat prostředky z aktuálního Operačního programu Životní prostředí, z prioritní osy 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu.

 

V případě, že máte názor, ve kterém území a jaká opatření návštěvnické infrastruktury jsou zapotřebí (nebo by byla vhodná) prosíme, abyste je uvedli v komentáři.

Přehled a řada informací o zvláště chráněných území a Natuře 2000 v Kraji Vysočina je mj. na portálu kulturního přírodního dědictví http://www.dedictvivysociny.cz/

 

 

  Komentářů: 1 | neveřejných: 0
  Původ: Kraj Vysočina