Příhlášení

Email: Heslo:

Jste zde poprvé? Zaregistrujte se ZDE. Zapomněli jste Vaše heslo?

Revitalizace náměstí Míru, ulice Helfertova, prostoru před...

Na konci června letošního roku město uplatnilo žádost o dotaci ve výši 15,270 mil Kč u  Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, a to  v rámci výzvy k předkládání projektových záměrů zaměřených na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Díky této výzvě mohou Jaroměřice n.R., známé svými významnými a turisticky atraktivními památkami, v případě získání dotace realizovat řadu dlouhodobě plánovaných záměrů zaměřených na revitalizaci své centrální části a zvýšení vybavenosti pro potřeby cestovního ruchu.

Předmětem záměru je revitalizace prostoru náměstí Míru, ulice Helfertova s částí ulice Růžová, vybudování nového parkoviště na ulici Poděbradova a nástupní prostor před Špitálem. Studii úprav těchto prostranství zpracoval pan ing.arch.Michal Zlatuška. Celkové náklady se budou pohybovat na částce 24,182 mil. Kč. Do konce roku 2012 musí město dopracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí i zpřesnit finanční náklady.

Předkládáme vám návrh řešení, abychom mohli v rámci přípravy využít i  vaše názory a připomínky.

Výkresovou část záměru obsahují přílohy.

Jaký je váš názor na návrh revitalizace náměstí Míru, ulice Helfertova, prostoru před Špitálem a na vybudování parkoviště na ulici Poděbradova?

 

Za vaše názory děkujeme. 

  Komentářů: 0 | neveřejných: 3

Využití bývalého Špitálu

Špitál a kaple svaté Kateřiny je barokně upravená kulturní památka v Jaroměřicích nad Rokytnou. Najdeme ji kousek za mostem přes řeku Rokytnou.

Špitál existoval pravděpodobně již před rokem 1382, avšak nynější barokní podobu se zdobeným průčelím získal v letech 1671–1672, kdy byl z podnětu Jana Antonína Questenberka přestavěn.

Špitál zřídily, jako útulek pro nemocné a přestárlé, jeptišky z cisterciánského kláštera a zbudovali u něho kostelík sv. Kateřiny. 

Od první poloviny 90. let se tato kulturní památka obnovuje.

Pomozte nám a podělte se s námi o svůj názor na to, jak by měl být Špitál po své rekontrukci využíván?

Děkujeme. 

 

 

  Komentářů: 1 | neveřejných: 1

Zpřístupnění přírodních rezervací a přírodních památek

Kraj Vysočina dlouhodobě zajišťuje péči o zvláště chráněná území v kategoriích přírodní rezervace a přírodní památky a evropsky významné lokality Natury 2000 (mimo území CHKO). Jedním ze záměrů péče o tato území je jejich vzdělávací, výchovné a osvětové využití (včetně využití území jako turistického cíle); na druhou stranu nevhodné chování návštěvníků (turistů) může poškozovat předmět ochrany chráněných území. Proto jsou v plánech péče o přírodní rezervace a přírodní památky navrhována opatření jak na vzdělávací využití území (na instalaci naučných tabulí, vybudování naučných stezek, propagaci území v okolních obcích atp.) tak návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností (na usměrňování tras návštěvníků po povalových chodníčcích, úprava povrchů cest, lávky, zábradlí, schody, žebříky atd., na informační panely s vysvětlením vhodného způsobu pohybu návštěvníků v území apod.). Opatření jsou souhrnně nazývána NÁŠTĚVNICKÁ INFRASTRUKTURA. Před realizací opatření návštěvnické infrastruktury kraj z rozpočtových důvodů doposud upřednostňoval zásahy k péči o rostliny a živočichy (o předměty ochrany). Nyní však na realizaci uvedených opatření návštěvnické infrastruktury může kraj čerpat prostředky z aktuálního Operačního programu Životní prostředí, z prioritní osy 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu.

 

V případě, že máte názor, ve kterém území a jaká opatření návštěvnické infrastruktury jsou zapotřebí (nebo by byla vhodná) prosíme, abyste je uvedli v komentáři.

Přehled a řada informací o zvláště chráněných území a Natuře 2000 v Kraji Vysočina je mj. na portálu kulturního přírodního dědictví http://www.dedictvivysociny.cz/

 

 

  Komentářů: 1 | neveřejných: 0
  Původ: Kraj Vysočina