Příhlášení

Pomocí facebooku:

Pomocí mojeID:


Pomocí lokálního účtu:
Email: Heslo:

Jste zde poprvé? Zaregistrujte se ZDE. Zapomněli jste Vaše heslo?

Zadržování vody v krajině

Území Kraje Vysočina je od roku 2015 postiženo dopady dlouhodobého sucha. Od té doby na Vysočině trvá srážkový deficit, který v úhrnu dosahuje více než 350 mm. U desítek obcí zásobovaných z lokálních zdrojů podzemní vody nastal problém s množstvím nebo kvalitou dodávané pitné vody. Obce napojené na skupinové vodovody zatím neměly s dodávkou vody problémy.

Možnosti kraje i krajského úřadu k řešení této problematiky sucha a nedostatku vody jsou velmi omezené. Přesto již v roce 2016 hejtman inicioval zřízení pracovní skupiny jako svého poradního orgánu k řešení dopadů dlouhodobého sucha na území kraje. Výstupem činnosti byly dva materiály, které se nadále aktualizují: Doporučení (metodika) pro obce a obecní úřady Kraje Vysočina a Opatření (krátko, středně a dlouhodobá) k řešení dopadů sucha. Odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu dále zpracoval a zveřejnil na webových stránkách vzory možných opatření obecné povahy podle vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích.

Kraj Vysočina ve vztahu k návrhům možných opatření ke zlepšení zadržování vody v krajině provedl na přelomu roku 2017 a 2018 u všech obcí na území kraje dotazníkovou kampaň. Na základě výstupů z ní byl zpracován Návrh řešení na zadržování vody v krajině na území Kraje Vysočina, který byl projednán v RK dne 17. 4. 2018.

Kraj Vysočina zároveň na problematiku sucha zareagoval úpravou svých dotačních titulů v oblasti vodního hospodářství a navýšením alokace finančních prostředků, kdy nově spolufinancuje hydrogeologické průzkumy nebo průzkumné vrty.

Materiály vztahující se k suchu a nedostatku vody jsou zveřejněny na webových stránkách kraje v dokumentech OŽPZ, oddělení vodního hospodářství https://www.kr-vysocina.cz/ochrana-pred-suchem/ds-303154/archiv=0&p1= 65363.

 

  Komentářů: 0 | neveřejných: 1
  Původ: Kraj Vysočina

Zpřístupnění přírodních rezervací a přírodních pamá...

Kraj Vysočina dlouhodobě zajišťuje péči o zvláště chráněná území v kategoriích přírodní rezervace a přírodní památky a evropsky významné lokality Natury 2000 (mimo území CHKO). Jedním ze záměrů péče o tato území je jejich vzdělávací, výchovné a osvětové využití (včetně využití území jako turistického cíle); na druhou stranu nevhodné chování návštěvníků (turistů) může poškozovat předmět ochrany chráněných území. Proto jsou v plánech péče o přírodní rezervace a přírodní památky navrhována opatření jak na vzdělávací využití území (na instalaci naučných tabulí, vybudování naučných stezek, propagaci území v okolních obcích atp.) tak návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností (na usměrňování tras návštěvníků po povalových chodníčcích, úprava povrchů cest, lávky, zábradlí, schody, žebříky atd., na informační panely s vysvětlením vhodného způsobu pohybu návštěvníků v území apod.). Opatření jsou souhrnně nazývána NÁŠTĚVNICKÁ INFRASTRUKTURA. Před realizací opatření návštěvnické infrastruktury kraj z rozpočtových důvodů doposud upřednostňoval zásahy k péči o rostliny a živočichy (o předměty ochrany). Nyní však na realizaci uvedených opatření návštěvnické infrastruktury může kraj čerpat prostředky z aktuálního Operačního programu Životní prostředí, z prioritní osy 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu.

 

V případě, že máte názor, ve kterém území a jaká opatření návštěvnické infrastruktury jsou zapotřebí (nebo by byla vhodná) prosíme, abyste je uvedli v komentáři.

Přehled a řada informací o zvláště chráněných území a Natuře 2000 v Kraji Vysočina je mj. na portálu kulturního přírodního dědictví http://www.dedictvivysociny.cz/

 

 

  Komentářů: 1 | neveřejných: 0
  Původ: Kraj Vysočina

Druhá tržní konzultace veřejné zakázky "Nemocniční info...

Kraj Vysočina, pověřený centrální zadavatel veřejné zakázky "Nemocniční informační systém pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina" (dále jen „VZ NIS“) zahájil dne 25. 7. 2016 druhé kolo předběžné tržní konzultaci zadávacích podmínek veřejné zakázky. První kolo předběžné tržní konzultace bylo ukončeno dne 22. 5. 2016

Kraj Vysočina tímto zahajuje druhé kolo předběžné tržní konzultace upravených zadávacích podmínek VZ NIS

1.     Okruh účastníků předběžné tržní konzultace není omezen – účastnit se může kdokoliv.

2.     Předběžná tržní konzultace potrvá od 25. 7. 2016 do 14. 8. 2016

3.     Zadávací podmínky VZ NIS jsou zveřejněny na adrese http://www.vas-nazor.cz/kraj.html

4.     Připomínkování se mohou zúčastnit pouze registrovaní uživatelé (viz. http://www.vas-nazor.cz/kraj-register.html)

5.     Připomínkování probíhá tak, že registrovaný uživatel vloží připomínku do formuláře, tato připomínka bude automaticky zveřejněna. Podmínkou pro vložení připomínky je odsouhlasení podmínek registrace.

6.     Připomínky podávané jinak, než prostřednictvím formuláře, nebudou přijímány a jakákoliv jiná komunikace podmínek zadávací dokumentace se nepřipouští.

7.     Zodpovídány budou pouze připomínky směřující k věcným, technickým či právním aspektům zadávacích podmínek.

8.     Dotazy budou zodpovídány v pořadí, v jakém byly doručeny. Pokud půjde o dotazy, jejichž odpověď vyžaduje delší dobu zpracování, bude k dotazu uveřejněn datum, kdy bude odpověď zpracována.

9.     Připomínky jsou přijímány v jazyce českém, slovenském a anglickém. Připomínky podané v jiném jazyce musí být opatřeny úředním překladem do jazyka českého.  

Po ukončení připomínkování proběhne pro zájemce ze strany potencionálních uchazečů o veřejnou zakázku konzultace k tématům, které byly uplatněny prostřednictvím systému Váš názor, ale dle názoru Kraje Vysočina vyžadují detailnější rozbor.

Termín předběžné konzultace a její podmínky budou zveřejněny do 7 dnů ode dne ukončení připomínkování.

 

 

  Komentářů: 8 | neveřejných: 0
  Původ: Kraj Vysočina

Předběžná tržní konzultace veřejné zakázky "Nákup HW ...

Kraj Vysočina, pověřený centrální zadavatel veřejné zakázky "Nákup HW a SW pro NIS nemocnic Kraje Vysočina" (dále jen „VZ NIS“) se tímto rozhodl zahájit předběžnou tržní konzultaci zadávacích podmínek veřejné zakázky

1.      Okruh účastníků předběžné tržní konzultace není omezen – účastnit se může kdokoliv.

2.      Předběžná tržní konzultace potrvá od 29. 4. 2016 do 22. 5. 2016

3.      Zadávací podmínky VZ NIS jsou zveřejněny na adrese http://www.vas-nazor.cz/kraj.html

4.      Připomínkování se mohou zúčastnit pouze registrovaní uživatelé (viz. http://www.vas-nazor.cz/kraj-register.html)

5.      Připomínkování probíhá tak, že registrovaný uživatel vloží připomínku do formuláře, tato připomínka bude automaticky zveřejněna. Podmínkou pro vložení připomínky je odsouhlasení podmínek registrace.

6.      Připomínky podávané jinak, než prostřednictvím formuláře, nebudou přijímány a jakákoliv jiná komunikace podmínek zadávací dokumentace se nepřipouští.

7.      Zodpovídány budou pouze připomínky směřující k věcným, technickým či právním aspektům zadávacích podmínek.

8.      Dotazy budou zodpovídány v pořadí, v jakém byly doručeny. Pokud půjde o dotazy, jejichž odpověď vyžaduje delší dobu zpracování, bude k dotazu uveřejněn datum, kdy bude odpověď zpracována.

9.      V určitém časovém okamžiku, kdy bude zodpovězeno větší množství dotazů a vznikne nová verze zadávacích podmínek, bude ukončeno připomínkování předchozí verze a zahájeno připomínkování verze nové. Tento proces bude opakován podle potřeby a může dojít k prodloužení termínu stanoveného v bodě 2. 

10.   Připomínky jsou přijímány v jazyce českém, slovenském a anglickém. Připomínky podané v jiném jazyce musí být opatřeny úředním překladem do jazyka českého.  

Po ukončení připomínkování proběhne pro zájemce ze strany potencionálních uchazečů o veřejnou zakázku konzultace k tématům, které byly uplatněny prostřednictvím systému Váš názor, ale dle názoru Kraje Vysočina vyžadují detailnější rozbor.

Termín předběžné konzultace a její podmínky budou zveřejněny do 7 dnů ode dne ukončení připomínkování.

  Komentářů: 5 | neveřejných: 0
  Původ: Kraj Vysočina

Podpora budování cyklostezek v Kraji Vysočina

Kraj Vysočina postupně naplňuje opatření vyplývající ze schválené STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014 – 2020.

Jedním z opatření strategie je podpora financování infrastruktury pro cyklodopravu a cykloturistiku, jehož cílem je zvýšení bezpečnosti cyklistů a kvality sítě cyklotras. Pro naplnění tohoto cíle hodlá Kraj Vysočina v průběhu roku 2016 vyhlásit nový grantový program v rámci Fondu Vysočiny v objemu 2,5 mil. Kč se zaměřením právě na podporu obcí nebo jejich svazků jako investorů a vlastníků infrastruktury pro cyklisty tj. zejména cyklostezek jako účelových komunikací pro cyklisty, ale i např. místních a jiných účelových komunikací využívaných v rámci sítě značených cyklotras.

Vysvětlení pojmů: Cyklostezkou v tomto smyslu rozumíme stavební oddělení cyklistů od ostatní dopravy vybudováním účelové komunikace s vyloučením provozu vozidel a odpovídajícím dopravním značením („modré“ značky C8,C9 a C10 dle charakteru provozu cyklisté vs. pěší). Cyklostezka pak může být čistě účelová pouze s dopravně bezpečnostním charakterem a místním významem nebo může být součástí cyklotrasy tj. cykloturistickým značením vyznačené trasy (známé „žluté“ značky KČT) s převažujícím turistickým a rekreačním využitím.

Nedílnou součástí cyklistiky jako formy trávení volného času je i terénní cyklistika, která je mezi veřejností stále více oblíbená. Pro zvýšení atraktivity se ve vhodných lokalitách postupně budují, jako součást rozvoje cestovního ruchu, areály singltracků. Singltracky jsou založeny na kombinaci přírodních a uměle vytvořených stezek. Na Vysočině se takto rozvíjí např. areál v Novém Městě na Moravě jako součást Bike arény Vysočina. Pro příznivce horských příp. bikrosových kol existuje ale ještě další možnost vyžití, tzv. pumptracky, uměle vytvořené dráhy, které jsou s ohledem na svoji velikost resp. prostorovou nenáročnost a dostupnost, budovány ve městech zejména za účelem vyžití obyvatel města.

Stávající grantový program „Cyklodoprava a cykloturistika“ je pro velký zájem žadatelů vyhlašován i v letošním roce, a to v objemu 1,5 mil. Kč. Ve svých dvou podprogramech podporuje jednak budování doprovodné infrastruktury cyklotras s cílem zvýšit vybavenost a tím atraktivitu cyklotras a v druhé části je zaměřen na spolufinancování zpracování projektové dokumentace cyklostezek.

  Komentářů: 1 | neveřejných: 0
  Původ: Kraj Vysočina