Příhlášení

Email: Heslo:

Jste zde poprvé? Zaregistrujte se ZDE. Zapomněli jste Vaše heslo?

Změna dopravního značení na Masarykově náměstí a ulici ...

Vážení spoluobčané,

Rada města Náměště nad Oslavou se na Vás obrací s žádostí o vyslovení Vašeho názoru na navrhovanou změnu dopravního značení Masarykova náměstí a ulice Sadová. Rádi bychom od Vás získali připomínky, návrhy, podněty. Následně bude materiál, včetně všech připomínek, předložen zastupitelům na jednání zastupitelstva města, které o případné změně rozhodne. Váš názor je pro nás důležitý.

Návrh změny dopravního značení na Masarykově náměstí a ulici Žerotínova v Náměšti nad Oslavou

Vzhledem k neúnosné situaci v parkování motorových vozidel na Masarykově náměstí, která v řadě případů není v souladu se současně osazeným dopravním značením, je připraven návrh změny dopravního značení vycházející z reálné situace v parkování.

Nejpodstatnější změnou na Masarykově náměstí a ulici Žerotínova je zrušení zóny „Zákaz stání mimo označená parkoviště“. Místo těchto značek bude při výjezdu z Masarykova náměstí směrem ke kruhovému objezdu umístěna značka „B 29 Zákaz stání“, při vjezdu na Masarykovo náměstí od kruhového objezdu bude umístěna značka „B 28 Zákaz zastavení“ a na parkovišti před budovou MěÚ bude doplněna značka „IP 11b Parkoviště“. Návrh umožňuje využít k parkování celý prostor mezi Městským úřadem a kostelem sv. Jana Křtitele k trojřadému parkování.

Dále je od kostela sv. Jana Křtitele směrem k ZŠ Komenského navrženo umístění značky „B1 Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) + E12 Mimo dopravní obsluhu“. Při vjezdu do dvora fary je navrženo umístit značku „B 29 Zákaz stání“.

Dopravní značka „B 29 Zákaz stání“ bude platit v části náměstí pod kostelem směrem ke kamennému mostu.

Návrh změny dopravního značení na ulici Sadová v Náměšti nad Oslavou

K obdobné neúnosné situaci v parkování motorových vozidel dochází v souvislosti s rozšířením podnikatelských aktivit i na ul. Sadová.

Zde je navržen jednosměrný provoz ve směru od Náměstí Míru po sokolovnu s podélným stáním na protější straně chodníku.

  Komentářů: 1 | neveřejných: 5

Zpřístupnění přírodních rezervací a přírodních památek

Kraj Vysočina dlouhodobě zajišťuje péči o zvláště chráněná území v kategoriích přírodní rezervace a přírodní památky a evropsky významné lokality Natury 2000 (mimo území CHKO). Jedním ze záměrů péče o tato území je jejich vzdělávací, výchovné a osvětové využití (včetně využití území jako turistického cíle); na druhou stranu nevhodné chování návštěvníků (turistů) může poškozovat předmět ochrany chráněných území. Proto jsou v plánech péče o přírodní rezervace a přírodní památky navrhována opatření jak na vzdělávací využití území (na instalaci naučných tabulí, vybudování naučných stezek, propagaci území v okolních obcích atp.) tak návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností (na usměrňování tras návštěvníků po povalových chodníčcích, úprava povrchů cest, lávky, zábradlí, schody, žebříky atd., na informační panely s vysvětlením vhodného způsobu pohybu návštěvníků v území apod.). Opatření jsou souhrnně nazývána NÁŠTĚVNICKÁ INFRASTRUKTURA. Před realizací opatření návštěvnické infrastruktury kraj z rozpočtových důvodů doposud upřednostňoval zásahy k péči o rostliny a živočichy (o předměty ochrany). Nyní však na realizaci uvedených opatření návštěvnické infrastruktury může kraj čerpat prostředky z aktuálního Operačního programu Životní prostředí, z prioritní osy 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu.

 

V případě, že máte názor, ve kterém území a jaká opatření návštěvnické infrastruktury jsou zapotřebí (nebo by byla vhodná) prosíme, abyste je uvedli v komentáři.

Přehled a řada informací o zvláště chráněných území a Natuře 2000 v Kraji Vysočina je mj. na portálu kulturního přírodního dědictví http://www.dedictvivysociny.cz/

 

 

  Komentářů: 1 | neveřejných: 0
  Původ: Kraj Vysočina