Příhlášení

Email: Heslo:

Jste zde poprvé? Zaregistrujte se ZDE. Zapomněli jste Vaše heslo?

Participativní rozpočtování - návrhy témat

Participativní rozpočtování je procesem přímé demokracie, v rámci kterého mohou obyvatelé městyse diskutovat a rozhodovat o využití části rozpočtu městyse. Jde o nástroj zapojení veřejnosti do procesu rozhodování formou návrhu konkrétních projektů, diskuze o nich a výběru nejdůležitějších, které potom samospráva bude realizovat.

Vzhledem k tomu, že jde o první pokus, je na participativní rozpočtování vyčleněná částka 200 000,- Kč a mělo by se tedy vybírat z menších projektů řádově v hodnotě desítek tisíc. Rada městyse vybrala na svém jednání několik vhodných akcí, vycházejících z připomínek občanů:

 • oprava rozbitého chodníku na ulici Jihlavská od křižovatky s ulicí Družstevní po křižovatku s ulicí Sadová, popř. až ke vjezdu do ZD
 • molo na vstup do vody z břehu rybníka Pilný
 • hřiště na plážový volejbal (popř. fotbal) vedle rybníka Pilný
 • nová kontejnerová stání na tříděný odpad (Tržiště, Masarykova, Tovární …)
 • nová výzdoba (ozdoby, světelné řetězy) na vánoční strom v centru městyse
 • oplocení fotbalového areálu

Budeme rádi, když je posoudíte a okomentujete, především však přivítáme další návrhy. Po skončení připomínkování budeme sumarizovat výsledky a předložíme je k veřejné diskuzi a následnému výběru.

Děkujeme za Váš názor!

  Komentářů: 1 | neveřejných: 0
  Původ: Okříšky

Rekonstrukce a výstavba komunikací a chodníků v okolí ško...

Připravovaná projektová dokumentace se týká ulic J. A. Komenského, U Stadionu a V Zahradách, vzhledem k velkému rozsahu a finančním nákladům zahrnuje 7 dílčích projektů, které se budou realizovat postupně podle možností městyse. Jedná se o následující etapy:

 • rekonstrukce komunikace a chodníků na ulici J. A. Komenského
 • rekonstrukce komunikace a chodníků na ulici V Zahradách
 • prodloužení ulice a chodníku V Zahradách
 • spojovací komunikace mezi ulicí V Zahradách a parkoviště U Stadionu
 • rekonstrukce parkoviště U Stadionu
 • rekonstrukce komunikace a chodníků na ulici u Stadionu
 • zpevnění přístupových komunikací ke garážím u Stadionu

Všechny etapy zahrnuje koordinační situace - ke stažení zde.

Podstatnou změnou proti současnému stavu, vedle nových povrchů, bude realizace řady opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a především bezpečnosti chodců. Nejvýznamnější jsou před oběma školami, kde je velký pohyb dětí, ale nutná budou i na dalších místech, protože na křižovatkách nevyhovují rozhledové poměry současné legislativě pro komunikace s rychlostí 50 km/h. Tím pádem bude podmínkou rekonstrukce ze strany dopravního inspektorátu zařazení celé lokality do zóny „30“, což je i v souladu s výsledky ankety „Okříšky 2013“.

Mezi opatření ke zpomalení projíždějících vozidel a dodržování třicetikilometrové rychlosti patří zpomalovací retardéry na vjezdu do lokality z ulic Nádražní a Masarykova, zvýšené plochy křižovatek a také nová parkovací místa a parkovací pruhy. Vznikne tak 50 parkovacích stání na ploše za stadionem, 48 stání u bytových domů U Stadionu, 23 stání před a za bytovými domy na ulici J. A. Komenského. Vedle rekonstrukce stávajících chodníků budou postavené nové na druhé straně ulice V Zahradách mezi křižovatkami s Nádražní aj. A. Komenského, na ulici U Stadionu od Masarykovy k hřišti a některé další kratší úseky na místech, kde doposud chybí. Zpevnění povrchů na přístupových komunikacích se dočkají majitelé garáží U Stadionu a také za bytovým domem naproti mateřské škole. Prodloužení ulice V Zahradách včetně chodníků umožní do budoucna novou výstavbu rodinných domů a propojení ke stadionu rozloží zatížení mezi jednotlivé ulice.

Zajímá nás, jak se na připravovaný projekt díváte a zda ho považujete za potřebný. Pokud ano, které etapy by se měly dělat nejprve? Stejně tak nás zajímá, jak hodnotíte navrhovaná opatření ke zpomalení dopravy, přispějí ke zvýšení bezpečnosti chodců a dětí nebo by jich mělo být více? A považujete za dostatečný počet plánovaných parkovacích míst? Napište nám své připomínky včetně jejich zdůvodnění.

Děkujeme za Váš názor!

  Komentářů: 0 | neveřejných: 0
  Původ: Okříšky

Příprava návrhové části strategického plánu rozvoje mě...

Pracovní skupina pro přípravu strategického plánu zahájila na základě schválené analytické části práci na té následující – návrhové. V jejím rámci by mělo zastupitelstvo schválit jednak vizi městyse a jednak programové cíle. První návrhy vychází ze SWOT analýzy (silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení) a z hlavních priorit, které určila analytická část.

Vize má v několika větách říci, jakého stavu chceme dosáhnout, jak by měly v roce 2030 vypadat Okříšky a život v nich. Správná vize obsahuje základní principy a směry dlouhodobého rozvoje, které se potom rozpracují v programových cílech. Ty jsou rozdělené do 15 oblastí:
1) fungování samosprávy a vliv veřejnosti na rozhodování
2) ekonomika a majetek městyse
3) energetika
4) podpora podnikání
5) bydlení
6) infrastruktura
7) doprava
8) školství
9) zdravotnictví a zdravý životní styl
10) sociální politika a služby
11) další veřejné služby
12) bezpečnost a požární ochrana
13) životní prostředí
14) kultura a společenský život
15) sport a volný čas
a z jednání pracovní skupiny vyšel jejich první přehled. Návrh vize i přehled programových cílů jsou přílohou tohoto článku, v návrhu jsou rozlišené investice a ostatní aktivity.

Připomínkovat tento materiál mohou všichni občané a dávat svoje návrhy na doplnění jednotlivých oblastí nebo naopak na vyřazení některých bodů. Vaše připomínky budeme průběžně doplňovat a aktualizovaný přehled zveřejňovat. Termín pro zasílání návrhů je do středy 16. dubna, potom všechny návrhy projedná pracovní skupina a připraví podkladové materiály pro jednání rady a zastupitelstva městyse.

Děkujeme za Váš názor!

  Komentářů: 0 | neveřejných: 0
  Původ: Okříšky

Priority do Programu výstavby 2013

Zastupitelstvo městyse schválilo v prosinci rozpočet městyse na rok 2013 s tím, že součástí rozpočtu jsou pouze provozní výdaje a zbývající finanční prostředky jsou součástí rezervy. Z té se potom v průběhu roku rozdělují prostřednictvím programu výstavby na investice, opravy a další stavební jiné akce.

 

Vzhledem k novele zákona o rozpočtovém určení daní a přebytku z roku 2012 bude finanční situace městyse lepší než v minulých letech, přesto samozřejmě nebudou peníze na všechny potřebné akce. Zastupitelé proto budou muset odpovědně vybírat ze zásobníku akcí do programu výstavby ty nejdůležitější. Při svém rozhodování by se měli řídit i názory vás, občanů. Vedle výsledků ankety "Okříšky 2012" je pro ně informací o vašich prioritách právě aplikace Váš názor.

 

V příloze najdete zásobník akcí, který zahrnuje 66 investičních záměrů, oprav či rekonstrukcí a zpracování projektových dokumentací. Některé z nich mají již nyní vysokou prioritu z důvodů přesunu z minulých let, schválených dotací apod. - komunikace v Boroví, komunitní kompostárna, parkoviště u základní školy, dokončení rekonstrukce osvětlení ZŠ, další jsou potřebné z hlediska bezpečnosti, vzhledu městyse - chodník do Cihelny a na Tovární, rekonstrukce čekárny na autobusovém nádraží atd.

 

Zajímá nás, které z předložených akcí byste preferovali vy – samozřejmě přiměřeně k možnostem rozpočtu na příští rok, tzn. v částce cca 5-6 milionů korun. Pokud nějakou důležitou akci v seznamu nenajdete, rádi ji po vašem návrhu do zásobníku doplníme.

 

Děkujeme za Váš názor!

  Komentářů: 3 | neveřejných: 0
  Původ: Okříšky

Modernizace webové prezentace městyse

Webové stránky městyse www.okrisky.cz patří mezi nejlepší webové prezentace v oblasti samospráv. Dokládá to mimo jiné i řada úspěchů v soutěži Zlatý erb, kde byly 5x vyhodnoceny jako nejlepší web v kategorii obcí kraje Vysočina a 2x dokonce jako nejlepší obecní web České republiky. Přesto není možné spát na vavřínech, protože svět informačních technologií a internetových aplikací se vyvíjí velmi rychle a stále přichází s novinkami. Ty ovšem nemohou být na webové prezentaci samosprávy samoúčelné, ale musí přinášet užitek a nové služby uživatelům, tedy občanům.

V současné době probíhá modernizace našeho webu s finančním přispěním Fondu Vysočiny v rámci projektu „Moderní web - služba občanům“. Některé nové prvky již na webové stránce najdete: modul „Veřejné zakázky - profil zadavatele a výběrová řízení“ pro přehled o veřejných zakázkách zadávaných městysem, aplikace „Kalendář akcí“ k přehlednému zveřejňování a vyhledávání pozvánek na kulturní, sportovní a společenské akce a také možnost sdílení článků z webu přímo na Facebook.

Další dvě složitější aplikace jsou „ve výrobě“. V prvním případě jde o nový mapový portál, který vedle ortofotomap, historických map, informací z katastru nemovitostí, evidence budov umožní vytvoření technické mapy městyse (vrstvy inženýrských sítí) a dalších podkladů podle potřeb. Mohou to být např. pasparty veřejných prostranství a obecního mobiliáře, chodníků a komunikací, dopravního značení, veřejné zeleně, veřejného osvětlení, hřbitovních míst atd. nebo zajímavostí jako jsou virtuální prohlídky městyse. Druhou novinkou bude verze webu pro mobilní telefony, která umožní rychlejší a uživatelsky komfortnější prohlížení webové stránky pro majitele „chytrých“ telefonů. Jedná se o nejnovější aplikací, jejíž vývoj se právě dokončuje a zatím jsou v ní zkušebně provozovány pouze stránky města Jihlavy. Mezi obcemi tak vlastně půjde o pilotní projekt.

Vedle toho ale existuje řada dalších programů a aplikací, které používají jiná města a obce, některé z nich určitě vhodné i pro Okříšky. Možná také máte připomínky k současné podobě a fungování webové stránky Okříšek a navrhli byste její úpravy nebo rozšíření. Pokud máte nějaké nápady, jak zlepšit fungování okříšského webu, napište nám je, určitě se budeme snažit je využít. Jak už jsme psali v úvodu, webová prezentace je zde především jako služba pro občany!

 

Děkujeme za Váš názor!!

  Komentářů: 0 | neveřejných: 0
  Původ: Okříšky

Témata pro Fórum Zdravého městyse

Na jaře proběhla série setkání zastupitelů s občany v jednotlivých částech městyse. Zájem ze strany veřejnosti byl příjemným překvapením, na setkáních zazněla řada zajímavých námětů. Ty budou nyní využité v rámci přípravy Fóra Zdravého městyse Okříšky. Rada je doplnila o akce ze zásobníku programu výstavby, připomínky z dřívějších anket atd. a potom je rozdělila do kategorií.

Výsledný seznam bude předložený do diskuze u kulatých stolů Fóra Zdravého městyse, které proběhne v září a zúčastnit se ho vedle zastupitelů, členů komisí a výborů, zástupců škol a spolků mohou všichni občané, kteří mají zájem o budoucnost Okříšek. Zde vyberou nejprve 3 nejzávažnější problémy v dané kategorii a ze všech kategorií potom hlasováním sestaví žebříček 10 hlavních úkolů pro další rozvoj městyse. Správnost pořadí důležitosti potom potvrdí nebo upraví všichni občané v anketě při příležitosti krajských voleb.

Konečný výsledek bude jedním z důležitých podkladů pro zastupitele při určování priorit programu výstavby v jednotlivých letech, dále pro zpracování nového územního plánu strategického plánu rozvoje Okříšek, který bude komplexním dokumentem, zahrnujícím celou šíři komunální problematiky a nahrazujícím dřívější koncepce pro jednotlivé oblasti.

 

Zde je aktuální přehled názorů a připomínek:

Bezpečnost občanů
- kvalitní vybavení a zázemí jednotky SDH
- nová cisterna pro jednotku SDH
- udržení stanice Policie ČR
- vytvoření místní policie
- dodržování rychlosti v městysi
- vybudování kamerového systému

Doprava
- výstavba obchvatu městyse
- výstavba kruhového objezdu v centru
- opravy místních komunikací
- opravy chodníků
- umístění autobusového nádraží
- výstavba nových parkovacích ploch
- kvalita zimní údržby komunikací
- výstavba chodníku do Cihelny
- výstavba chodníku na ulici Tovární
- výstavba chodníku do Přibyslavic
- výstavba chodníku na Skalce
- úprava prašné cesta ve Staré osadě
- zpevněný povrch komunikace pod ulicí Mlýnská
- problém parkování na chodnících
- řešení parkování kamionů
- podpora cyklodopravy

Infrastruktura
- rozšíření veřejného osvětlení
- rekonstrukce dalších částí kanalizace
- rekonstrukce ČOV
- rekonstrukce vodovodu
- výše vodného a stočného

Kultura a sport
- rekreační zóna
- vybudování přírodního koupaliště
- vybudování víceúčelového sportoviště
- nová dětská hřiště
- oprava Památníku obětí válek
- podpora spolkového života
- zajištění reprezentativních prostor na kulturní akce

Sociální oblast a zdravotnictví
- rozšiřování nabídky pečovatelské služby
- výstavba dalšího DPS
- výstavba startovacích bytů pro mladé
- zajištění sociálního bydlení pro méně přizpůsobivé
- udržení ordinací lékařů
- podpora podnikání k udržení zaměstnanosti

Školství
- rekonstrukce sociálních zařízení v mateřské škole
- vybudování přírodních zahrad
- dopravní řešení okolí škol
- vybavenost základní školy

Vybavenost městyse
- příprava nové bytové zóny
- obnovení veřejného WC
- zlepšování vzhledu a stavu hřbitova
- výstavba nového hřbitova
- rozšiřování mobiliáře městyse
- přivedení supermarketu
- udržení pobočky České pošty
- udržení pobočky Čs. Spořitelny

Životní prostředí
- více kontejnerů na tříděný odpad
- revitalizace sadu v Kolíbce
- revitalizace okolí Památníku osvobození
- výsadba zeleně v centru
- revitalizace nádrže ve Staré osadě
- rozmístění odpadkových košů na psí exkrementy

 

Pokud jste mezi nimi nenašli některé důležité věci, máte možnost nám je nyní napsat formou komentáře a my je rádi doplníme. Především však budeme rádi, když přijdete v září na kulatý stůl Fóra Zdravého městyse a sdělíte nám svoje priority. Již nyní je můžete začít vybírat.

 

Děkujeme za Váš názor!

  Komentářů: 0 | neveřejných: 0
  Původ: Okříšky

Umístění autobusového nádraží

V rámci přípravy studie nového dopravního řešení hlavní křižovatky zpracovala firma IM Projekt také návrh umístění autobusových zastávek do prostoru před objektem zemědělského družstva v místech dnešního parkoviště a na protilehlé straně u vyústění ulice Na Kopečku.

 

Centrum Okříšek trpí nedostatkem parkovacích míst. Vzhledem k umístění většiny obchodů, restaurací, lékařských ordinací a dalších služeb na ulicích Nádražní, B. Němcové a Jihlavská zde dochází k velké koncentaraci občanů z Okříšek i okolních obcí, z nichž mnozí přijíždějí svými vozy. Výsledkem jsou auty obstavené ulice Nádražní a B. Němcové, obtížně průjezdné především pro nákladní automobily a kamiony. Problémy má zásobování a nepřehledné situace jsou nebezpečné i pro chodce, především starší spoluobčany a děti.

 

Na druhé straně se uprostřed Okříšek nachází velká plocha autobusového nádraží, nadimenzovaná na zcela jiný rozsah autobusové dopravy v osmdesátých letech minulého století. V současné době je autobusové nádraží z velké části nevyužívané a mohlo by částečně sloužit pro parkování vozidel. Ovšem vzájemné soužití autobusů a osobních aut by při jeho rozdělení na dvě části nebylo úplně jednoduché a navíc kapacita parkoviště by neřešila celý problém. Kdyby se autobusová doprava zcela vymístila z obchodní zóny a v podstatě nesjížděla z hlavní silnice II/405, zjednodušila by se dopravní situace v centru Okříšek a zároveň by se celá plocha autobusového nádraží uvolnila pro centrální parkoviště. To by následně umožnilo omezit parkování na ulicích Nádražní a B. Němcové, zvýšit bezpečnost provozu i chodců (možná dokonce vytvořit pěší zónu).

 

Navržené řešení je nutné důkladně prodiskutovat a vzít do úvahy i některé potencionální negativa, např. obavu z většího pohybu chodců přes hlavní silnici při přecházení mezi zastávkami nebo o něco delší docházkovou vzdálenost z centrálního parkoviště k některým obchodům, dořešit by se musela i možnost vjezdu automobilů s nepohyblivými pacienty ke zdravotnímu středisku.

 

Při diskuzích v radě městyse se objevila i varianta přesunout autobusové nádraží k vlakovému a vytvořit tak společný dopravní terminál. Vzhledem k dispozičním možnostem zastavěného území ovšem nebude jednoduché najít vhodné umístění, pravděpodobně nejreálnější by bylo rozšíření prostoru stávající zastávky před hotelem Okříšky.

 

Předpokládáme, že problematika autobusového nádraží a parkovacích míst bude řešena v rámci nového územního plánu, již nyní by ale bylo dobré znát názory veřejnosti. Vnímáte situaci s parkováním v centru jako zásadní téma? Považujete za možné řešení přesunutí autobusového nádraží a využití jeho plochy pro centrální parkoviště nebo upřednostňujete parkování na ulicích a před zdravotním střediskem? Nebo by se vám naopak v těchto místech líbila pěší zóna? A pokud jste pro přesunutí autobusového nádraží, tak preferujete umístění před budovu Bílého domu nebo před vlakové nádraží, popř. máte jiný návrh? Každý příspěvek a připomínka bude cenným podkladem pro přípravu územního plánu.

 

Děkujeme za Váš názor!

  Komentářů: 2 | neveřejných: 0
  Původ: Okříšky

Revitalizace veřejné zeleně v centru Okříšek

Centrum městyse má dlouhodobý deficit zeleně. V hlavním prostoru mezi zdravotním střediskem, objektem pošty a zemědělského družstva a silnicí II/405 chybí stromy zcela, v parčíku vedle autobusového nádraží, v areálu hasičské zbrojnice a okolo Památníku osvobození je již řada stromů starých, které by potřebovaly zdravotní řez, navíc i zde by bylo vhodné další stromy dosadit.

V roce 2005 byla zpracovaná studie výsadby a dosadby zeleně v intravilánu obce Okříšky, která se zabývala celkem deseti lokalitami v rámci Okříšek včetně centra městyse. V příloze si můžete prohlédnout navrhovanou podobu veřejné zeleně v centru a dále pro porovnání a inspiraci také návrhy na řešení Staré osady, areálu zámku, okolí školy a školky a lokality U Stadionu.

Zpracovatel studie doporučil provést novou výsadbu před zdravotním střediskem oboustranně podél chodníku a dále od zdravotního střediska až ke křižovatce s ulicí 5. května (v tomto prostoru by ovšem potencionálně mohly být umístěny autobusové zastávky). Pro výsadbu jsou navrženy především lípy. Dosazení nových stromů (lípy, břízy, třešně) ke stávající zeleni je doporučeno v parčíku a především v na parčík navazujícím prostoru mezi zdravotním střediskem a restaurací Bílý dům. A konečně zásadní změna by se měla uskutečnit v okolí Památníku osvobození. Zde by se měla zrušit vydlážděná plocha před vlastním památníkem a nahradit trávníkem a opět lípami a břízami, další by měly oživit také travnatou plochu mezi požární nádrží a ulicí Sadová. Celkově zahrnuje návrh zhruba 70 nových stromů v centru městyse, které by významně přispěly ke zlepšení životního prostředí.

Navržený rozsah výsadby předpokládá sázení v několika etapách, na rozhodování o podobě centra se musí podílet i veřejnost. Zajímalo by nás hlavně, jak se díváte na osázení prostoru mezi silnicí a zdravotním střediskem a potom na úpravách okolí Památníku osvobození. Myslíte si, že by uprostřed Okříšek měla vzniknout zelená oáza nebo naopak, že se sem stromy nehodí (stín, padající listí, zakrytí budov)? Prospěly by vzhledu a důstojnosti památníku navržené úpravy a dosázení zeleně? Nebo považujete současný stav za vyhovující? Napiště nám svůj postoj, připomínky a doporučení společně s důvody, které pro ně máte.

Děkujeme za Váš názor!

  Komentářů: 4 | neveřejných: 0
  Původ: Okříšky

Priority do Programu výstavby 2012

Zastupitelstvo městyse tradičně schvaluje rozpočet městyse na další rok v prosinci s tím, že součástí rozpočtu jsou pouze provozní výdaje a zbývající finanční prostředky jsou součástí rezervy. Z té se potom v průběhu roku rozdělují prostřednictvím programu výstavby na investice, opravy a další stavební jiné akce.

 

I v příštím roce budou finanční prostředky městyse velmi omezené (jednak kvůli splácení úvěru na rekonstrukci části kanalizace a jednak díky špatné ekonomické situaci a sníženému výběru daní, s čimž souvisí i nespravedlivě nastavené rozpočtové určení daní, na které Okříšky výrazně doplácejí), o to důležitější je, aby zastupitelé vybrali do programu výstavby ty nejpotřebnější akce. Při svém rozhodování by se měli řídit i názory vás, občanů.

 

V příloze najdete zásobník, ve kterém je v tuto chvíli navrženo 71 investičních záměrů, oprav či rekonstrukcí a projektových dokumentací. Některé z nich mají již nyní vysokou prioritu z důvodů přesunu z programu výstavby 2011 (výstavba kolumbária na hřbitově, přechod u DPS, sítě pro RD na Jihlavské, parkoviště u základní školy), navázání na letošní akce (nátěry sloupů veřejného osvětlení, pokračování rekonstrukce osvětlení v ZŠ), nezbytnosti pro provoz (opravy ČOV, nákup nové sekačky na trávu), závazků z minulých období (veřejné osvětlení v Boroví) nebo získaných dotací (komunitní kompostárna, mobiliář městyse).

 

Zajímá nás, které z předložených akcí byste preferovali vy – samozřejmě přiměřeně k možnostem rozpočtu na příští rok, tzn. v částce cca 2-3 miliony korun. Pokud vás seznam neuspokojí a považujete za důležité i jiné akce, rádi je po vašem návrhu do zásobníku doplníme.

 

Děkujeme za Váš názor!

  Komentářů: 3 | neveřejných: 1
  Původ: Okříšky

Náměty pro nový územní plán městyse

Stavební zákon ukládá obcím povinnost připravit a schválit do konce roku 2015 nové územní plány. I když se může zdát, že jde o hodně vzdálený termín, ve skutečnosti je nejvyšší čast začít s přípravou. Celý proces pořízení nového územního plánu má několik etap, jejichž připomínkování, projednání a schválení dohromady může trvat několik roků, jak víme ze zkušeností získaných při schvalování stávajícího územního plánu.

 

Rada městyse proto rozhodla zahájit veřejnou diskuzi o novém územním plánu, v níž by občané mohli podávat své návrhy na úpravy a změny územního plánu, doporučovat nové záležitosti k řešení nebo naopak navrhovat vyřazení již překonaných záležitostí. Tradičně hlavním tématem bude zcela jistě řešení dopravy v městysi, tématem k diskuzi ale je také podoba centra městyse, místa pro bytovou výstavbu, sportoviště a rekreační areál, životní prostředí, využití chátrajícího majetku městyse a z vašich připomínek určitě vyplynou i další. Na základě takto získaných názorů veřejnosti potom bude připraveno zadání nového územního plánu Okříšek.

 

Nebojte se napsat jakýkoliv nápad, i ve zdánlivě neuskutečnitelných myšlenkách se dá najít reálný základ pro diskuzi a hledání vhodného řešení. Věříme, že se Vašich připomínek a návrhů sejde co nejvíce, protože územní plán je jedním ze základních kamenů budoucího rozvoje Okříšek. Zároveň s územním plánem chceme připravovat i strategický plán rozvoje městyse, oba dokumenty by měly být v souladu a vzájemně se doplňovat. Z toho plyne, že Vaše návrhy mohou být využité i pro přípravu strategického plánu a o to jsou cennější.

 

V přílohách najdete jako inspiraci odkazy na elektronickou podobu stávajícího územního plánu a platnou obecně závaznou vyhlášku č. 2/2000 o územním plánu.

 

Děkujeme za Váš názor!

  Komentářů: 3 | neveřejných: 0
  Původ: Okříšky

Využití budovy bývalého úřadu městyse

Městys má ze zákona povinnost starat se o svůj majetek s péčí dobrého hospodáře. Ve svém vlastnictví má několik objektů, které v současné době nejsou nijak využívány a hrozí jim postupné chátrání. Jedním z nich je budova bývalého úřadu městyse na Nádražní 115.

 

Majetek městyse by měl buď sloužit k naplňování povinností a služeb zajišťovaných pro občany nebo přinášet finanční prostředky do rozpočtu městyse. Pokud neplní ani jednu z těchto funkci, je pro městys zbytný a je potřeba rozhodnout, co s ním. Přesně to je případ budovy bývalého úřadu, která nyní nenaplňuje ani jedno ani druhé a současný stav povede k postupné devastaci objektu, který by se tak do budoucna mohl stát spíše velkou zátěží.

 

Možná řešení jsou v podstatě tři:

- nalézt využití objektu pro činnost městyse – např. rekonstrukce na nájemní bydlení nebo pro provozování služeb (otázka jakých?),

- využívat objekt jako dlouhodobý zdroj příjmů rozpočtu – pronájem na kanceláře, byty nebo provozovny služeb soukromé firmě,

- použít ho jako jednorázový zdroj příjmů rozpočtu – prodej objektu.

Čtvrtým řešením by bylo ponechání v současném stavu, což by bylo to nejhorší, co bychom mohli udělat.

 

V loňském roce bylo zadáno posouzení nákladů na rekonstrukci na byty (viz. příloha) – vybudování 5 bytů by stálo zhruba 3,5 miliony korun. Realizace by znamenala investovat z rozpočtu městyse celou částku, která by se potom postupně vracela v nájemném. Vzhledem ke stavu zadlužení městyse ovšem v současné době hledáme např. při řešení zanedbané infrastruktury přesně opačný postup – tzn. okamžitou rekonstrukci financovanou dodavatelem a postupné splácení nákladů. Navíc je třeba se zamyslet nad tím, zda má městys budovat další nájemní byty nebo spíše nechat tuto oblast soukromému sektoru.

 

V loňském roce byl také zpracován posudek na prodej objektu (viz. příloha), který vyčíslil odhadní cenu 1,7 milionu korun. Jde samozřejmě o odhad, cena na trhu může být jiná, je otázkou, zda právě v současné nestabilní ekonomické situaci je nejvhodnější doba pro prodej nemovitosti a navíc zda by se vůbec našel zájemce.

 

Městys byl také kontaktován zájemci o pronájem objektu za účelem výstavby nájemních bytů nebo na využití pro některé služby, které v Okříškách chystají. Protože by i v těchto případech znamenaly úpravy nemalé investice, byly by nájmy zřejmě nízké nebo by z velké části byly započítávány vůči nákladům.

 

Pro rozhodování, jak naložit s bývalým úřadem městyse, bude důležitý také názor veřejnosti. Možná se objeví i nějaké nové nápady na využití objektu. V každém případě by byla škoda nechat tuto historickou budovu zchátrat. Jaký názor na její budoucnost máte vy, co byste doporučili zastupitelům a proč?

 

Děkujeme za Váš názor!

  Komentářů: 2 | neveřejných: 0
  Původ: Okříšky

Zvýšení bezpečnosti chodců v okolí mateřské a základn...

Dopravní situace na ulici J. A. Komenského, kde se nachází mateřská i základní škola, je zdrojem častých připomínek občanů. Ulice je prakticky stále zastavěna auty obyvatel bytových domů, dále zaměstnanců obou škol a při akcích ve školní tělocvičně také účastníků těchto akcí. To znamená zvýšené riziko pro chodce, především pro děti, které musí přecházet mezi stojícími auty a hrozí přehlédnutí ze strany projíždějících řidičů. Složitá je i průjezdnost, zvláště v zimních měsících, kdy je ulice zúžena odhrnutým sněhem.

 

K dosažení stavu, kdy bude ulice bezpečná pro chodce a zároveň plynule průjezdná pro vozidla, se nabízí řada opatření, o kterých chceme diskutovat s veřejností a znát vaše názory na ně.

 

Základním opatřením je vybudování parkoviště (nebo v první fázi odstavné plochy), které by sloužilo především pro učitele a o víkendech i pro účastníky sportovních akcí v tělocvičně. Již v minulém zastupitelstvu byly diskutovány tři varianty umístění, které jsou zobrazeny v příloze:

- na travnaté ploše mezi Fejtovými a bytovým domem – výhodou jsou minimální náklady (pouze snížení nájezdu přes chodník a navezení prosívky nebo drobného štěrku), nevýhodou umístění přímo naproti vchodu do školy a větší vzdálenost od tělocvičny (lenost některých návštěvníků),

- na travnaté ploše mezi mateřskou a základní školou – výhodou jsou opět minimální náklady, podobné jako u první varianty, nevýhodou dva přejezdy chodníku, najíždění a parkování pod okny učebnového pavilonu, navíc v tomto prostoru by bylo ideální venkovní sportovní hřiště, popř. dětské hřiště, které by sloužilo i pro veřejnost,

- na ploše vedle tělocvičny (alternativně na ploše vedle bytového domu na místě stávající zrušené kotelny) – výhodou je blízkost tělocvičny a najíždění od stadionu (v žádném případě by nebyl nájezd přes chodník okolo školy), které by odvedlo část vozidel z ulice J. A. Komenského, nevýhodou větší náklady na příjezdovou komunikaci a chodníček pro pěší (který se ale stejně musí udělat) a také to, že by muselo mít parkoviště větší plochu, protože by ho částečně využívali i obyvatelé bytových domů U Stadionu.

Při veřejné besedě se většina přítomných občanů vyslovila pro třetí variantu v základní podobě, popř. pro alternativu místo kotelny.

 

Dalším možným opatřením, který by navázalo na vybudování parkoviště, je osazení značek „Zákaz zastavení“ na ulici J. A. Komenského po obou stranách v úseku od bytového domu ke křižovatce s ulicí Masarykovou.

 

Ke snížení provozu a zpřehlednění ulice J. A. Komenského by přispělo také zjednosměrnění provozu a to buď v komplexu obou ulic J. A. Komenského a U Stadionu (zde se na základě diskuze s veřejností ukazuje komplikace pro obyvatele ulice U Stadionu vzhledem k umístění garáží) nebo pouze v ulici J. A. Komenského. Stejně tak by bylo vhodné vrátit se k zákazu vjezdu nákladních vozidel s výjimkou autobusů.

 

Posledním opatřením je umístění zpomalovacích retardérů nebo vyvýšených přechodů před základní školou na vjezdu z ulice Masarykovy a před mateřskou školou u chodníčku ke stadionu.

 

Riziko dětem hrozí i při přecházení Masarykovy ulice, kde je velký provoz, protože se jedná o krajskou komunikaci II. třídy. Vhodné by bylo použít moderní bezpečnostní prvky pro zvýraznění přechodu před základní školou a také umístit na ulici radarový ukazatel rychlosti s upozorněním na pohyb dětí.

 

Všechny zmíněné návrhy jsou schématicky naznačeny na mapce okolí obou škol (viz. příloha).

 

Bezpečnost chodců a především dětí by měla být jednou z priorit vedení městyse i veřejnosti. Proto nás zajímají vaše názory na navržená opatření i další nápady, které zatím nebyly zmíněny. Jak byste řešili bezpečnost v okolí mateřské a základní školy, jaká opatření byste doporučili zastupitelstvu k realizaci a proč?

 

Děkujeme za Váš názor!

  Komentářů: 4 | neveřejných: 0
  Původ: Okříšky

Zpřístupnění přírodních rezervací a přírodních památek

Kraj Vysočina dlouhodobě zajišťuje péči o zvláště chráněná území v kategoriích přírodní rezervace a přírodní památky a evropsky významné lokality Natury 2000 (mimo území CHKO). Jedním ze záměrů péče o tato území je jejich vzdělávací, výchovné a osvětové využití (včetně využití území jako turistického cíle); na druhou stranu nevhodné chování návštěvníků (turistů) může poškozovat předmět ochrany chráněných území. Proto jsou v plánech péče o přírodní rezervace a přírodní památky navrhována opatření jak na vzdělávací využití území (na instalaci naučných tabulí, vybudování naučných stezek, propagaci území v okolních obcích atp.) tak návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností (na usměrňování tras návštěvníků po povalových chodníčcích, úprava povrchů cest, lávky, zábradlí, schody, žebříky atd., na informační panely s vysvětlením vhodného způsobu pohybu návštěvníků v území apod.). Opatření jsou souhrnně nazývána NÁŠTĚVNICKÁ INFRASTRUKTURA. Před realizací opatření návštěvnické infrastruktury kraj z rozpočtových důvodů doposud upřednostňoval zásahy k péči o rostliny a živočichy (o předměty ochrany). Nyní však na realizaci uvedených opatření návštěvnické infrastruktury může kraj čerpat prostředky z aktuálního Operačního programu Životní prostředí, z prioritní osy 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu.

 

V případě, že máte názor, ve kterém území a jaká opatření návštěvnické infrastruktury jsou zapotřebí (nebo by byla vhodná) prosíme, abyste je uvedli v komentáři.

Přehled a řada informací o zvláště chráněných území a Natuře 2000 v Kraji Vysočina je mj. na portálu kulturního přírodního dědictví http://www.dedictvivysociny.cz/

 

 

  Komentářů: 1 | neveřejných: 0
  Původ: Kraj Vysočina