Příhlášení

Email: Heslo:

Jste zde poprvé? Zaregistrujte se ZDE. Zapomněli jste Vaše heslo?

Jste ochotni zametat chodníky, i když nemusíte?

Zákon O pozemních komunikacích č. 13/1997Sb. stanovil, že za škody na chodníku způsobené jeho stavem odpovídal majitel přilehlé nemovitosti. Novela č. 97/2009 Sb. tohoto zákona přenesla tuto odpovědnost na vlastníka komunikace, tj. na obec. 

Z toho vyplývá, že vlastník nemovitosti chodník uklízet nemusí. Přesto je více než vhodné, aby v rámci možností majitelé nemovitostí v uklízení chodníků pokračovali a pomohli tak chodníky udržet schůdné.

Odpovězte prosím na výše uvedenou otázku, eventuelně připojte své postřehy, názory, komentáře...

  Komentářů: 0 | neveřejných: 0
  Původ: Třebíč

Cyklistická doprava ve městě

Město Třebíč se snaží dlouhodobě rozvíjet cyklistickou dopravu. Radnici zajímají názory a náměty občanů na tuto problematiku. Uvítáte zřízení cyklopointu? Kudy nejlépe zajistit výjezd cyklistů z centra města? Zřídit ve městě půjčovnu elektrokol? Jak a kde rozmístit stojany? Kam instalovat odpočívky s mapami? To jsou některé z otázek, u kterých nás zajímají vaše odpovědi. Vítáme jakékoli vaše připomínky a nápady.

  Komentářů: 0 | neveřejných: 3
  Původ: Třebíč

Taxíky v Třebíči

Jak vidíte problematiku provozu taxíků v Třebíči? Napište nám svůj názor. Vedení radnice zajímají vaše kladné i záporné zkušenosti, připomínky a doporučení.

  Komentářů: 3 | neveřejných: 1
  Původ: Třebíč

Rušení nočního klidu

Jaké máte zkušenosti s dodržováním nočního klidu ve městě? Máte připomínky k provozu nočních podniků – diskoték, heren, restaurací? Má radnice více zasahovat do provozu těchto zařízení – např. stanovit zavírací hodinu? Jestli ano, jakou? Kdo by měl usměrnit hlučné a neukázněné návštěvníky před diskotékami a restauracemi? Provozovatel podniku nebo městská policie? Očekáváme Vaše názory a náměty. Předpokládáme, že všechny diskuzní příspěvky (byť třeba i kritické) zachovají meze slušnosti a vyvarují se osobních výpadů.

  Komentářů: 8 | neveřejných: 0
  Původ: Třebíč

Květinová výzdoba a výzdoba veřejných prostranství

Pište nám své názory například na květinové záhony a truhlíky ve městě. Líbí se vám nebo nelíbí? Jde radnice svými truhlíky v oknech dobrým příkladem nebo by se měla více snažit? Je centrum města vyzdobeno dostatečně? Má radnice květinové záhony a nádoby rozšířit například i do sídlišť? Jsou na tom jiná města lépe nebo hůře? Jak je na tom veřejnost? Zdobí Třebíčané svá okna květinami nebo jsou lidé v jiných městech aktivnější? Znáte nějaký pěkný příklad ze svého okolí? Chtěli byste více vodních prvků na veřejných prostranstvích, kašny, fontánky? Co sochy a plastiky? Co třeba slavnostní příležitosti jako jsou Velikonoce, Vánoce, státní svátky? Měli bychom radnici, městské budovy a náměstí zdobit o svátcích více nebo méně? Jak? ….. Očekáváme Vaše názory a náměty. Předpokládáme, že všechny diskuzní příspěvky (byť třeba i kritické) zachovají meze slušnosti a vyvarují se osobních výpadů.

  Komentářů: 2 | neveřejných: 0
  Původ: Třebíč

Zpřístupnění přírodních rezervací a přírodních památek

Kraj Vysočina dlouhodobě zajišťuje péči o zvláště chráněná území v kategoriích přírodní rezervace a přírodní památky a evropsky významné lokality Natury 2000 (mimo území CHKO). Jedním ze záměrů péče o tato území je jejich vzdělávací, výchovné a osvětové využití (včetně využití území jako turistického cíle); na druhou stranu nevhodné chování návštěvníků (turistů) může poškozovat předmět ochrany chráněných území. Proto jsou v plánech péče o přírodní rezervace a přírodní památky navrhována opatření jak na vzdělávací využití území (na instalaci naučných tabulí, vybudování naučných stezek, propagaci území v okolních obcích atp.) tak návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností (na usměrňování tras návštěvníků po povalových chodníčcích, úprava povrchů cest, lávky, zábradlí, schody, žebříky atd., na informační panely s vysvětlením vhodného způsobu pohybu návštěvníků v území apod.). Opatření jsou souhrnně nazývána NÁŠTĚVNICKÁ INFRASTRUKTURA. Před realizací opatření návštěvnické infrastruktury kraj z rozpočtových důvodů doposud upřednostňoval zásahy k péči o rostliny a živočichy (o předměty ochrany). Nyní však na realizaci uvedených opatření návštěvnické infrastruktury může kraj čerpat prostředky z aktuálního Operačního programu Životní prostředí, z prioritní osy 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu.

 

V případě, že máte názor, ve kterém území a jaká opatření návštěvnické infrastruktury jsou zapotřebí (nebo by byla vhodná) prosíme, abyste je uvedli v komentáři.

Přehled a řada informací o zvláště chráněných území a Natuře 2000 v Kraji Vysočina je mj. na portálu kulturního přírodního dědictví http://www.dedictvivysociny.cz/

 

 

  Komentářů: 1 | neveřejných: 0
  Původ: Kraj Vysočina